logo-wpt

โรงเรียนวาปีปทุมจะดำเนินการประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2563

ในวันที่ 9 - 13 พ.ย. 2563
ขอให้นักเรียนทุกคนเตรียมตัวให้พร้อม

ปูชนีย์ศรีสง่า งามคุณค่า วาปีปทุม

ครูผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนวาปีปทุม ประจำปี 2563
1. คุณครูสมศักดิ์ โกการัตน์
2. คุณครูสมคิด โพคันโย
3. คุณครูหงษ์ทอง ประนัดศรี
4. คุณครูสุมิตรา ทองพูล
5. คุณครูนงค์รัก พินทะปะกัง
6. คุณครูดำรงค์ จอมศรีกระยอม
7. นายทองปาน นนทคำจันทร์
8. นางแสงทอง ชาววาปี

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม

เรื่อง การทดลองจัดการเรียนการสอน On-site เต็มรูปแบบ

ปรับปรุงตารางเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เริ่มใช้ใน วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563

ข่าวประกาศล่าสุด

View: 98

2020-09-29

ข่าวทั้งหมด >>

หนังสือ/คำสั่ง ราชการ

เลขที่ชื่อไฟล์โหลดแล้วดาวน์โหลด
183/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมจัดงาน เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

ชื่อไฟล์: fileUpload_2020-10-24_1603551429.pdf

7

226/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

ชื่อไฟล์: fileUpload_2020-10-24_1603549884.pdf

5

371/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม วันลอยกระทงประจำปี 2563

ชื่อไฟล์: fileUpload_2020-10-30_1604047058.pdf

1

ดูทั้งหมด >>

ดูภาพกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มเติม

คลิกที่นี่

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

Option
ชื่อรายการ
Action
ตัวชี้วัดที่ 9 : การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน
1
   O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
    ดูข้อมูล    
2
   O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
    ดูข้อมูล    
3
   O3 : อำนาจหน้าที่
    ดูข้อมูล    
4
   O4 : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    ดูข้อมูล    
5
   O5 : ข้อมูลการติดต่อ
    ดูข้อมูล    
6
   O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    ดูข้อมูล    
7
   O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
    ดูข้อมูล    
8
   O8 : กระดานถาม-ตอบ
    ดูข้อมูล    
9
   O9 : Social Network
    ดูข้อมูล    
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริหารงาน
10
   O10 : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
    ดูข้อมูล    
11
   O11 : รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
    ดูข้อมูล    
12
   O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
    ดูข้อมูล    
13
   O13 : คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    ดูข้อมูล    
14
   O14 : มาตรฐานการให้บริการ
    ดูข้อมูล    
15
   O15 : สถิติความพึงพอใจการให้บริการ
    ดูข้อมูล    
16
   O16 : รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
    ดูข้อมูล    
17
   O17 : E-Service
    ดูข้อมูล    
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ
18
   O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    ดูข้อมูล    
19
   O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
    ดูข้อมูล    
20
   O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    ดูข้อมูล    
21
   O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ดูข้อมูล    
22
   O22 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ดูข้อมูล    
23
   O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    ดูข้อมูล    
24
   O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    ดูข้อมูล    
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25
   O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    ดูข้อมูล    
26
   O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    ดูข้อมูล    
27
   O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    ดูข้อมูล    
28
   O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    ดูข้อมูล    
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส
29
   O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและความประพฤติมิชอบ
    ดูข้อมูล    
30
   O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
    ดูข้อมูล    
31
   O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและความประพฤติมิชอบประจำปี
    ดูข้อมูล    
32
   O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    ดูข้อมูล    
33
   O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    ดูข้อมูล    
ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34
   O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    ดูข้อมูล    
35
   O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    ดูข้อมูล    
36
   O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    ดูข้อมูล    
37
   O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    ดูข้อมูล    
38
   O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    ดูข้อมูล    
39
   O39 : แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    ดูข้อมูล    
40
   O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส
    ดูข้อมูล    
41
   O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    ดูข้อมูล    
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
42
   O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    ดูข้อมูล    
43
   O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    ดูข้อมูล    
ดูทั้งหมด >>

ดาวน์โหลดเอกสาร

#ชื่อไฟล์โหลดแล้วดาวน์โหลด
1

จากระเบียบสู่แนวปฏิบัติ การทำวิทยฐานะ ว20ว21ว22 (ข้อมูลจากท่าน ศน.อภิชาต เข็มพิลา)

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-06-29_1530235772.rar

28

2

เอกสารการทำ Logbook

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-06-26_1530023064.zip

31

3

รายชื่อนักเรียน ห้องเรียน ม.1 ปี 2561

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-05-07_1525692251.xlsx

4

4

รายชื่อนักเรียน ห้องเรียน ม.4 ปี 2561

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-05-07_1525692234.xlsx

2

5

กำหนดการปฐมนิเทศและฝึกวินัยก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2561

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-05-04_1525448490.pdf

13

6

แบบฟอร์มโครงการ 60

ชื่อไฟล์: แบบฟอร์มโครงการ 60.docx

25

7

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน ม.ค. 2561 - มี.ค. 2561

ชื่อไฟล์: 004.คำสั่งเวรกลางวัน-ม.ค.-มี.ค.-2561.pdf

123

8

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน ต.ค. 2560 - ธ.ค. 2560

ชื่อไฟล์: 004.คำสั่งเวรกลางวัน-ก.ย.-ธ.ค.60.pdf

322

9

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561

ชื่อไฟล์: 05คำสั่งเวร-กลางคืน-ต.ค.-ก.พ.-60-61.pdf

211

10

แบบรายงานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้สอน

ชื่อไฟล์: แบบรายงานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้สอน.doc

434

ดูทั้งหมด >>

เว็บไซต์อื่น ๆ

ดูผลการเรียนออนไลน์

โรงเรียนวาปีปทุม

ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนวาปีปทุม

Facebook fan page

โรงเรียนวาปีปทุม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 26

ข้อมูลบุคลากร