logo-wpt

บุคลากร สนับสนุนการสอน

นางจิตราภรณ์ ปักษ์สังคะเนย์

ตำแหน่ง : ครู

นางสาววัชรี ชารีชื่น

ตำแหน่ง : ครู

นางละอองดาว แพงคำแสน

ตำแหน่ง : ครู

นายอาทร ไทยป้อม

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวนุชราภรณ์ พาเสน่ห์

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวอรอุมา อุทรักษ์

ตำแหน่ง : ครู

นายเสถียร คำมี

ตำแหน่ง : ครู