logo-wpt

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวขนิษฐา อิ่มสำอางค์

ตำแหน่ง : ครู

นางพรทิพย์ ศรีโยไว

ตำแหน่ง : ครู

นางพิศมัย สุวรรณะ

ตำแหน่ง : ครู

นายมนูญ มูลบุญ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวมยุรี ลาดนาเลา

ตำแหน่ง : ครู

นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวลัดดาวัลย์ ขันขวา

ตำแหน่ง : ครู

นางอฤชร ปทุมพร

ตำแหน่ง : ครู

นายโกมล คุณพระเนตร

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวจิราภรณ์ บุญลาด

ตำแหน่ง : ครู

นางทัศนีย์ ลามี

ตำแหน่ง : ครู

นางสาววิริยา ภูน้ำย้อย

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวศกุนิชญ์ ตรีประทุม

ตำแหน่ง : ครู

นางสุธารัตน์ ค่ายหนองสวง

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวกฤติกา กลั่นโคกสูง

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวกุลธิดา มุลตรีแก้ว

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวจรรญาลักษณ์ สาตื้อ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวณัฐชนาพร ฤทธิมนตรี

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวธันทิวา คำศิริ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นางสาวธีราพร ถนอมสัตย์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นางสาวประภาพร แก้วกัลยา

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวภคมน หมู่โยธา

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นางสาววิวารี แสงงาม

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวศศิธร นุ่นภักดี

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวอภัสรา สัตถา

ตำแหน่ง : ครู