logo-wpt

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล

ตำแหน่ง : ครู

นายวสันต์ อันทะไชย

ตำแหน่ง : ครู

นายธนโชติ จันทรังษี

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นายพงศธร สมภักดี

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวอภิรดา ภูมาศ

ตำแหน่ง : ครู