logo-wpt

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางเมตตา ติดวงษา

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางจารีย์ภัค เรืองสมบัติ

ตำแหน่ง : ครู

นางทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ์

ตำแหน่ง : ครู

นางนวลใจ พันธุวาสิฏฐ์

ตำแหน่ง : ครู

นางนิภาพร อาจอารี

ตำแหน่ง : ครู

นางภคมน ภูมิชูชิต

ตำแหน่ง : ครู

นางภัทรภร วัฒนราช

ตำแหน่ง : ครู

นายวชากร บุญสิทธิ์

ตำแหน่ง : ครู

นางวิไล ปะตังพะโล

ตำแหน่ง : ครู

นางวิไลวรรณ ลุนละวงศ์

ตำแหน่ง : ครู

นายสมศักดิ์ เรืองบุญ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวสุรีวรรณ ปักกังเว

ตำแหน่ง : ครู

นางอรุณี ปะนัดถา

ตำแหน่ง : ครู

นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์

ตำแหน่ง : ครู

นางบุปผา ทิ้งแสน

ตำแหน่ง : ครู

นายสุนทร แต้มจันทร์

ตำแหน่ง : ครู

นายธนวัฒน์ ประมาคะเต

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชญ์พิมล สุนทะวงศ์

ตำแหน่ง : ครู