logo-wpt

บุคลากร ครูอัตราจ้าง

นางสาวนารี ศรีธรณ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวปรินดา ปัตตานี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางพรสวรรค์ รังมาตย์

ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

นางลภัสรดา บุบโชติ

ตำแหน่ง : ครูแนะแนว

นายวีระพล ประทัด

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุวดี ปะกินัง

ตำแหน่ง : ไม่ระบุ

นายเอกพล คำสมัย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน