logo-wpt

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายศุภษร บุดดา

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวลัดดา แสงโทโพ

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางปัทมา ปินะทาใน

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางกรทิพย์ ปัญโญ

ตำแหน่ง : ครู

นางกลิ่นแก้ว จันทเขต

ตำแหน่ง : ครู

นางวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล

ตำแหน่ง : ครู

นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวสุพรรษา ทัพธานี

ตำแหน่ง : ครู

นางเบญญาภา ไชยเกตุ

ตำแหน่ง : ครู

นางทัศนีย์ สีหาบุญมาก

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวปรียานุช จำละคร

ตำแหน่ง : ครู

นางรัชดาวรรณ รัศมีพรม

ตำแหน่ง : ครู

นายอ่อนสี เหมือนมาต

ตำแหน่ง : ครู

นายเสาร์ห้า พุทธบาล

ตำแหน่ง : ครู

นายนพพล โสโท

ตำแหน่ง : ครู

นายรุ่งโรจน์ อุรัน

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวสหฤทัย วุฒิสาร

ตำแหน่ง : ครู

นายสิทธิพร ชลาชัย

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย