logo-wpt

บุคลากร กลุ่มงานคอมพิวเตอร์

นางสาวธิดารัตน์ ดรนาม

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายอนันต์ ปัดคำ

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสุภาศินีย์ เรืองบุญ

ตำแหน่ง : ครู

นายปริญญา ยวงทอง

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวสุทธิยา รัตนคุณศาสน์

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวสุพัตรา จันสีน้อย

ตำแหน่ง : ครู