logo-wpt

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวมณีรัตน์ บุบผารัตน์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายบัวภา มะกา

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางรจนา พรมโกน

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางนภัทร แช่มไล่

ตำแหน่ง : ครู

นายนริศ ประธรรมสาร

ตำแหน่ง : ครู

นางประภาพร แก้วจันดา

ตำแหน่ง : ครู

นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล

ตำแหน่ง : ครู

นายวิชิต เสนาราช

ตำแหน่ง : ครู

นางสุมามาลย์ โสดา

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวศศิธร นาครัตน์

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวนาถชนก ภูมั่ง

ตำแหน่ง : ครู

นายวรวิทย์ มีลี

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง

ตำแหน่ง : ครู