logo-wpt

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายบัวภา มะกา

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางนภัทร แช่มไล่

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางประภาพร แก้วจันดา

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายนริศ ประธรรมสาร

ตำแหน่ง : ครู

นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวพัชราภรณ์ อัครเสริญ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวมณีรัตน์ บุบผารัตน์

ตำแหน่ง : ครู

นางรจนา พรมโกน

ตำแหน่ง : ครู

นายวิชิต เสนาราช

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวศศิธร นาครัตน์

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวนาถชนก ภูมั่ง

ตำแหน่ง : ครู

นายปองภพ ปะวันเนย์

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวมณฑ์ณัชธร ทองยศ

ตำแหน่ง : ครู

นายวรวิทย์ มีลี

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง

ตำแหน่ง : ครู