logo-wpt

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายพิชัย สำราญสุข

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายสมทรัพย์ จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายอำนวย วรไวย์

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางจารุภา มะธุเสน

ตำแหน่ง : ครู

นายประดิษฐ์ สังขเภท

ตำแหน่ง : ครู

นายวิฑูรย์ บ่าพิมาย

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวธันยพร จำปาขันธ์

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวจิตติพร ประทุมมาศ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาววราภรณ์ จันทสมบัติ

ตำแหน่ง : ครู

นายเลิศพิภพ แสนวัง

ตำแหน่ง : ครู