logo-wpt

บุคลากร ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว

นายคำภู ปะนัดตะเถ

ตำแหน่ง : ช่างปูนระดับ 4

นายบุญเพ็ง มัดถาประตัง

ตำแหน่ง : ช่างปูนระดับ 4

นางพรพิมล ยะชมภู

ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

นายสุชาติ ปทุมทอง

ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

นางสุพัตรา กลิ่นกล้า

ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

นายสุรชัย ปะมาถา

ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

นายสุวรรณ ปะกินัง

ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

นายเดชอุดม พิมพ์บาล

ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

นายเรียน บุตรวิชา

ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว