logo-wpt

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางลักษมี ม่วงคลา

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายธนัช ภูมิชูชิต

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางพุทธชาติ ปะกิคา

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวสุวรรณี ผาผง

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางขนิษฐา เตชะนอก

ตำแหน่ง : ครู

นางจำปา สืบสุนทร

ตำแหน่ง : ครู

นางฉัตรปวีร์ นนทะไชย

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวชมพู สัจจวาณิชย์

ตำแหน่ง : ครู

นายนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์

ตำแหน่ง : ครู

นางประภาศรี ทิพย์พิลา

ตำแหน่ง : ครู

นายประเพียร ลดาวัลย์

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวพิชชานันท์ จันทพรม

ตำแหน่ง : ครู

นางวันทนีย์ ประจะนัง

ตำแหน่ง : ครู

ว่าที่ร้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ

ตำแหน่ง : ครู

นายสง่า ศรีโยวงศ์

ตำแหน่ง : ครู

นางสุคนธา โคตรโสภา

ตำแหน่ง : ครู

นางสุภาศินีย์ เรืองบุญ

ตำแหน่ง : ครู

นางอรทัย วงศ์สถิตย์

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวอรุณรัศมี จันทพรม

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวอุดมลักษณ์ วานิชชัง

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวเพ็ญณภา ขันไสว

ตำแหน่ง : ครู

นายไพโรจน์ สุวรรณศรี

ตำแหน่ง : ครู

นางไอลัดดา ปามุทา

ตำแหน่ง : ครู

นายชูเกียรติ คุ้มเนตร

ตำแหน่ง : ครู

นายสิทธิชัย วาลมูลตรี

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวอัมวิกา ทวยจันทร์

ตำแหน่ง : ครู

นายเดชพล ใจปันทา

ตำแหน่ง : ครู

นางโอบบุญ โสรัจจ์

ตำแหน่ง : ครู

นางขวัญใจ เปลวเฟื่อง

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

นางสาวจุรีรัตน์ เทียงคำ

ตำแหน่ง : ครู

นายชัยยศ จระเทศ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวนิโลบล พูนศิริ

ตำแหน่ง : ครู

นางปิยะนุช พิกุลสวัสดิ์

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวศศิประภา คิดอ่าน

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นางสาวสุทธิยา รัตนคุณศาสน์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพัตรา จันสีน้อย

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นายอนันต์ ปัดคำ

ตำแหน่ง : ครู

นางเสาวภาคย์ สมานกุล

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวเอมมิกา วัดพล

ตำแหน่ง : ครู