logo-wpt

บุคลากร ครูอัตราจ้าง

นางลภัสรดา บุบโชติ

ตำแหน่ง : ครูแนะแนว

นายวีระพล ประทัด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

นายเพิ่มยศ ปาปะภา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิชาการ

นายอภิชาติ นารีจันทร์

ตำแหน่ง : ครูดนตรีพื้นบ้าน

นายเอกพล คำสมัย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน