logo-wpt

บุคลากร สนับสนุนการสอน

นางสาวสุมิตรา ทองพูล

ตำแหน่ง : ครู

นายดำรงค์ จอมศรีกระยอม

ตำแหน่ง : ครู

นางจิตราภรณ์ ปักษ์สังคะเนย์

ตำแหน่ง : ครู

นางละอองดาว แพงคำแสน

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวเสมอแข จันทะไทย

ตำแหน่ง : ครู

นายเสถียร คำมี

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นางสาวนุชราภรณ์ พาเสน่ห์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นางสาววัชรี ชารีชื่น

ตำแหน่ง : ครู

นางสิรินภร ศรีมหาพรหม

ตำแหน่ง : ครู