logo-wpt

ผลงานและรางวัลของนักเรียน

กิจกรรมค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนวาปีปทุมจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้เรียนระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2567 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 23 วัดขุนพรหมดำริ