logo-wpt

ผลงานและรางวัลของนักเรียน

นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา ของโรงเรียนวาปีปทุมในสังกัด สพม มค.

นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา ของโรงเรียนวาปีปทุมในสังกัด สพม มค.

โรงเรียนวาปีปทุมได้รับการติดตามขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567