logo-wpt

ผลงานและรางวัลของนักเรียน

งานวิ่งการกุศลครบรอบ 75ปี วาปีปทุม

งานวิ่งการกุศลครบรอบ 75ปี วาปีปทุม

โรงเรียนวาปีปทุมจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล ครบรอบ 75ปีวาปีปทุม วันอาทิตย์ ที่13 พฤษภาคม 2567 วาปีปทุม