logo-wpt

ผลงานและรางวัลของนักเรียน

การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในปี2566

การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในปี2566

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรียนวาปีปทุม "วาปีปทุมเกมส์"