logo-wpt

ผลงานและรางวัลของนักเรียน

โครงการ

โครงการ "ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักโลก"

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 โรงเรียนวาปีปทุมร่วมกับสถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม ได้กิจกรรมโรงเรียนนักอนุรักษ์
ตามโครงการปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน "เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"