logo-wpt

ผลงานและรางวัลของนักเรียน

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2566

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี2565 โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ไพทูล พรมมากุล เป็นประธานในพิธีเปิด และได้เข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมให้กำลังใจ