logo-wpt

ผลงานและรางวัลของนักเรียน

พิธีเข้าประจำหมู่และรับเครื่องหมายยุวกาชาด โรงเรียนวาปีปทุม ประจำปี 2565

พิธีเข้าประจำหมู่และรับเครื่องหมายยุวกาชาด โรงเรียนวาปีปทุม ประจำปี 2565

หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนวาปีปทุม ได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่และรับเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องพิลาสปทุมมาลย์ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม รวมถึงเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม นายวัชรินทร์ ติดวงษา เป็นประธานในพิธี