logo-wpt

ผลงานและรางวัลของนักเรียน

โรงเรียนวาปีปทุม ยินดีต้อนรับนายยงยุทธ วงผักเบี้ย ในการมาปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนวาปีปทุม ด้วยความยินดี

โรงเรียนวาปีปทุม ยินดีต้อนรับนายยงยุทธ วงผักเบี้ย ในการมาปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนวาปีปทุม ด้วยความยินดี

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวาปีปทุม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวาปีปทุม สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวาปีปทุม โรงเรียนวาปีปทุม ยินดีต้อนรับ นายยงยุทธ วงผักเบี้ย ในการมาปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนวาปีปทุม ด้วยความยินดี