logo-wpt

ผลงานและรางวัลของนักเรียน

โรงเรียนวาปีปทุม เป็นสถานที่ในการจัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสา รุ่นที่ 3 ตามโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนวาปีปทุม เป็นสถานที่ในการจัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสา รุ่นที่ 3 ตามโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน