หมายเลขโทรศัพท์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นางสุภาภรณ์ ช่างถม ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
2 นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
3 นายพูนศักดิ์ อารพล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
4 นายสนิท พรรณศิลป์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
5 นายวสันต์ อันทะไชย ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
6 นายชัยยศ ทองสมบูรณ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
7 นายสมคิด โพคันโย ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
8 นายณัฐพัชร์ ปทุมพร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
9 นายอนันต์ ปัดคำ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
10 นางโอบบุญ โสรัจจ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
11 นายชัยยศ จระเทศ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
12 นางสาวอภิรดา ภูมาศ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
13 นายพงศธร สมภักดี ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
14 นางสาวสุทธิยา รัตนคุณศาสน์ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ