หมายเลขโทรศัพท์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นายประดิษฐ์ สังขเภท ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
2 นายพิชัย สำราญสุข ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
3 นายหงษ์ทอง ประนัดศรี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
4 นายอำนวย วรไวย์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
5 นางจารุภา มะธุเสน ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
6 นายวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
7 นายสมทรัพย์ จันทร์แก้ว ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
8 นายเลิศพิภพ แสนวัง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
9 นางสาววราภรณ์ จันทสมบัติ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
10 นางสาวจิตติพร ประทุมมาศ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา