หมายเลขโทรศัพท์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นางนงค์รัก พินทะปะกัง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
2 นางจตุรพร ทอนมาตย์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
3 นางสาวลัดดา แสงโทโพ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
4 นางกรทิพย์ ปัญโญ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
5 นายคมสัน สัตตรัตนำพร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
6 นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
7 นางสาวสุพรรษา ทัพธานี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
8 นางสาวปรียานุช จำละคร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
9 นางวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
10 นางปัทมา ปินะทาใน ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
11 นายนพพล โสโท ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
12 นายศุภษร บุดดา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
13 นางทัศนีย์ สีหาบุญมาก ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
14 นางเบญญาภา ไชยเกตุ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
15 นางสาวสหฤทัย วุฒิสาร ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ