หมายเลขโทรศัพท์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นางนิดา กิจจินดาโอภาส ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2 นายธนัฐ จันทเขต ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3 นางสาวอุดมลักษณ์ วานิชชัง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4 นางจำปา สืบสุนทร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5 นางขนิษฐา เตชะนอก ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6 นางสาวสุวรรณี ผาผง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
7 นางประภาศรี ทิพย์พิลา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8 นางพุทธชาติ ปะกิคา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
9 นางลักษมี ม่วงคลา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
10 นางสาวชมพู สัจจวาณิชย์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
11 นายธนัช ภูมิชูชิต ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
12 นายนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
13 นายประเพียร ลดาวัลย์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
14 นายสมศักดิ์ โกการัตน์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
15 นางสุคนธา โคตรโสภา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 นางไอลัดดา ปามุทา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
17 นายไพโรจน์ สุวรรณศรี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 ว่าที่ร้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
19 นายชูเกียรติ คุ้มเนตร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
20 นางสาวกันต์กนิษฐ์ โพธิจักร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
21 นางสาวอรุณรัศมี จันทพรม ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
22 นางวันทนีย์ ประจะนัง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
23 นางสาวเพ็ญณภา ขันไสว ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
24 นายสิทธิชัย วาลมูลตรี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25 นางสาวอัมวิกา ทวยจันทร์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
26 นางสาวจุรีรัตน์ เทียงคำ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
27 นางสาวพิชชานันท์ จันทพรม ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
28 นางปิยะนุช พิกุลสวัสดิ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
29 นางเสาวภาคย์ สมานกุล ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
30 นางสาวนิโลบล พูนศิริ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
31 นางสาวเอมมิกา วัดพล ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
32 นายสง่า ศรีโยวงศ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์