หมายเลขโทรศัพท์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นางพิศมัย สุวรรณะ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2 นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3 นางสาววิริยา ภูน้ำย้อย ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4 นางอฤชร ปทุมพร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5 นายโกมล คุณพระเนตร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6 นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
7 นางสาวมยุรี ลาดนาเลา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
8 นายสหเทพ ดวงดี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
9 นางกุสุมา โรจนกร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10 นางทัศนีย์ ลามี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
11 นางสาวขนิษฐา อิ่มสำอางค์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
12 นายชนะชัย พรดอนก่อ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
13 นางสาวศกุนิชญ์ ตรีประทุม ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
14 นางสาวจิราภรณ์ บุญลาด ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
15 นางสาวณัฐชนาพร ฤทธิมนตรี ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
16 นางสาวกฤติกา กลั่นโคกสูง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
17 นางพรทิพย์ ศรีโยไว ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
18 นางสาวลัดดาวัลย์ ขันขวา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
19 นางสาวธีราพร ถนอมสัตย์ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
20 นางสาวกรรณิกา คงทอง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
21 นางอรัญ มูลบุญ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
22 นางสาวศศิธร นุ่นภักดี ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
23 นางสาวประภาพร แก้วกัลยา ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
24 นางสาววิวารี แสงงาม ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
25 นางสาวกุลธิดา มุลตรีแก้ว ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
26 นายมนูญ มูลบุญ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
27 นางสาวจรรญาลักษณ์ สาตื้อ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ