หมายเลขโทรศัพท์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นางสุกัลยา จุฬุวรรณ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2 นางกาญจนา สวนประดิษฐ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3 นางลัดดาวัลย์ แพนลิ้นฟ้า ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4 นางจิราพร ทบด้าน ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5 นางประภาพร แก้วจันดา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6 นายบัวภา มะกา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7 นางสาวมณีรัตน์ บุบผารัตน์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8 นางรจนา พรมโกน ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9 นางสุมามาลย์ โสดา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11 นายวิชิต เสนาราช ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 นางสาวนาถชนก ภูมั่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13 นางสาวศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
14 นางอรุณี ใหม่คามิ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
15 นางนภัทร แช่มไล่ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 นายวรวิทย์ มีลี ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย