หมายเลขโทรศัพท์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นางสุกัลยา จุฬุวรรณ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2 นางจิราพร ทบด้าน ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3 นางประภาพร แก้วจันดา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4 นายบัวภา มะกา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5 นางสาวมณีรัตน์ บุบผารัตน์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6 นางรจนา พรมโกน ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7 นางสุมามาลย์ โสดา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8 นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9 นายวิชิต เสนาราช ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 นางสาวนาถชนก ภูมั่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11 นางสาวศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 นางอรุณี ใหม่คามิ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13 นางนภัทร แช่มไล่ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
14 นายวรวิทย์ มีลี ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย