หมายเลขโทรศัพท์ครูลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นายบุญเพ็ง มัดถาประตัง ช่างปูนระดับ 4 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
2 นายคำภู ปะนัดตะเถ ช่างปูนระดับ 4 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
3 นายทองปาน นนทคำจันทร์ ช่างปูนระดับ 4 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
4 นายอรัญ สุจจะชารี ช่างปูนระดับ 4 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
5 นางแสงทอง ชาววาปี ช่างปูนระดับ 4 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
6 นางทองมา พุทโธ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
7 นางพรพิมล ยะชมภู ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
8 นางฉวีวรรณ ราตีนู ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
9 นายสุวรรณ ปะกินัง ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
10 นายจเรน ปะนัดโส ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
11 นายบัณฑิต สุทธิเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
12 นายสุชาติ ปทุมทอง ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
13 นายสุรชัย ปะมาถา ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
14 นายเดชอุดม พิมพ์บาล ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
15 นางสุพัตรา กลิ่นกล้า ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
16 นางสาวนุชนาฎ สุปะตำ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
17 นายเรียน บุตรวิชา ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
18 นายสุรพล สุทธิเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว