หมายเลขโทรศัพท์ครูครูอัตราจ้าง

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นางลภัสรดา บุบโชติ ครูแนะแนว ครูอัตราจ้าง
2 นายวีระพล ประทัด เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ครูอัตราจ้าง
3 นายเพิ่มยศ ปาปะภา เจ้าหน้าที่วิชาการ ครูอัตราจ้าง
4 นายอภิชาติ นารีจันทร์ ครูดนตรีพื้นบ้าน ครูอัตราจ้าง
5 นายเอกพล คำสมัย เจ้าหน้าที่การเงิน ครูอัตราจ้าง