หมายเลขโทรศัพท์ครูทั้งหมด

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นายมณูญ เพชรมีแก้ว ผู้อำนวยการ ไม่ระบุ ฝ่ายบริหาร
2 ว่าที่ร้อยเอกสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์ รองผู้อำนวยการ ไม่ระบุ ฝ่ายบริหาร
3 นายวัชรินทร์ ติดวงษา รองผู้อำนวยการ ไม่ระบุ ฝ่ายบริหาร
4 นางสาวชนิดา ยศพล รองผู้อำนวยการ ไม่ระบุ ฝ่ายบริหาร
5 นางสาวพัชราภรณ์ อัครเสริญ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6 นายนริศ ประธรรมสาร ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7 นางประภาพร แก้วจันดา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8 นายบัวภา มะกา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9 นางสาวมณีรัตน์ บุบผารัตน์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 นางรจนา พรมโกน ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11 นางสุมามาลย์ โสดา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13 นายวิชิต เสนาราช ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
14 นางสาวนาถชนก ภูมั่ง ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
15 นางสาวศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 นางนภัทร แช่มไล่ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
17 นายปองภพ ปะวันเนย์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
18 นางสาวศศิธร นาครัตน์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 นายวรวิทย์ มีลี ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
20 นางสาวมณฑ์ณัชธร ทองยศ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
21 นางพิศมัย สุวรรณะ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
22 นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
23 นางสาววิริยา ภูน้ำย้อย ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
24 นางอฤชร ปทุมพร ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
25 นายโกมล คุณพระเนตร ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
26 นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
27 นางสาวมยุรี ลาดนาเลา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
28 นางทัศนีย์ ลามี ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
29 นางสาวขนิษฐา อิ่มสำอางค์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
30 นางสาวศกุนิชญ์ ตรีประทุม ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
31 นางสาวจิราภรณ์ บุญลาด ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
32 นางสาวณัฐชนาพร ฤทธิมนตรี ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
33 นางสาวกฤติกา กลั่นโคกสูง ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
34 นางพรทิพย์ ศรีโยไว ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
35 นางสาวลัดดาวัลย์ ขันขวา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
36 นางสาวภคมน หมู่โยธา ครูผู้ช่วย ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
37 นางสาวธีราพร ถนอมสัตย์ ครูผู้ช่วย ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
38 นางสาวธันทิวา คำศิริ ครูผู้ช่วย ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
39 นางสาวศศิธร นุ่นภักดี ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
40 นางสาวประภาพร แก้วกัลยา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
41 นางสาววิวารี แสงงาม ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
42 นางสาวกุลธิดา มุลตรีแก้ว ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
43 นายมนูญ มูลบุญ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
44 นางสาวจรรญาลักษณ์ สาตื้อ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
45 นางสุธารัตน์ ค่ายหนองสวง ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
46 นางสาวอภัสรา สัตถา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
47 นางจารีย์ภัค เรืองสมบัติ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
48 นางวิไล ปะตังพะโล ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
49 นางนิภาพร อาจอารี ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
50 นางอรุณี ปะนัดถา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
51 นางภัทรภร วัฒนราช ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
52 ว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
53 นางเมตตา ติดวงษา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
54 นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
55 นายสมศักดิ์ เรืองบุญ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
56 นางภคมน ภูมิชูชิต ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
57 นางนวลใจ พันธุวาสิฏฐ์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
58 นางทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
59 นายสุนทร แต้มจันทร์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
60 นางวิไลวรรณ ลุนละวงศ์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
61 นางบุปผา ทิ้งแสน ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
62 นายสันติ อุดคำ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
63 นางสาวมนัสวี โนนหนองคู ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
64 นายธนวัฒน์ ประมาคะเต ครูผู้ช่วย ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
65 นางสาวสุรีวรรณ ปักกังเว ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
66 นายวชากร บุญสิทธิ์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
67 นางสาวพิชญ์พิมล สุนทะวงศ์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
68 นายพิษณุ นาชัยฤทธิ์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
69 นางสาวอุดมลักษณ์ วานิชชัง ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
70 นางจำปา สืบสุนทร ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
71 นางขนิษฐา เตชะนอก ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
72 นางสาวสุวรรณี ผาผง ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
73 นางประภาศรี ทิพย์พิลา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
74 นางพุทธชาติ ปะกิคา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75 นางลักษมี ม่วงคลา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
76 นางสาวชมพู สัจจวาณิชย์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
77 นายธนัช ภูมิชูชิต ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
78 นายนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
79 นายประเพียร ลดาวัลย์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
80 นางสุคนธา โคตรโสภา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
81 นางไอลัดดา ปามุทา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
82 นายไพโรจน์ สุวรรณศรี ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
83 ว่าที่ร้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
84 นายชูเกียรติ คุ้มเนตร ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
85 นางสาวอรุณรัศมี จันทพรม ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
86 นางวันทนีย์ ประจะนัง ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
87 นางสาวเพ็ญณภา ขันไสว ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
88 นายสิทธิชัย วาลมูลตรี ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
89 นางสาวอัมวิกา ทวยจันทร์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
90 นางสาวสุรียาวรรณ จันสด ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
91 นางสาวพิชชานันท์ จันทพรม ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
92 นางเสาวภาคย์ สมานกุล ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
93 นางสาวนิโลบล พูนศิริ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
94 นางสาวเอมมิกา วัดพล ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
95 นายสง่า ศรีโยวงศ์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96 นางสาวศศิประภา คิดอ่าน ครูผู้ช่วย ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97 นางสาวนิตยา ทิพศรีราช ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
98 นางฉัตรปวีร์ นนทะไชย ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
99 นางขวัญใจ เปลวเฟื่อง พนักงานราชการ ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
100 นายเดชพล ใจปันทา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
101 นางมุนี ภวภูตานนท์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
102 นายรุ่งโรจน์ อุรัน ครูผู้ช่วย ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
103 นายเสาร์ห้า พุทธบาล ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
104 นางรัชดาวรรณ รัศมีพรม ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
105 นางสาวลัดดา แสงโทโพ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
106 นางกรทิพย์ ปัญโญ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
107 นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
108 นางสาวสุพรรษา ทัพธานี ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
109 นางสาวปรียานุช จำละคร ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
110 นางวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
111 นางปัทมา ปินะทาใน ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
112 นายนพพล โสโท ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
113 นายศุภษร บุดดา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
114 นางทัศนีย์ สีหาบุญมาก ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
115 นางเบญญาภา ไชยเกตุ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
116 นางสาวสหฤทัย วุฒิสาร ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
117 นางกลิ่นแก้ว จันทเขต ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
118 นายอ่อนสี เหมือนมาต ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
119 นายประดิษฐ์ สังขเภท ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
120 นายพิชัย สำราญสุข ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
121 นายอำนวย วรไวย์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
122 นางจารุภา มะธุเสน ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
123 นายสมทรัพย์ จันทร์แก้ว ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
124 นายเลิศพิภพ แสนวัง ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
125 นางสาววราภรณ์ จันทสมบัติ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
126 นางสาวจิตติพร ประทุมมาศ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
127 นางสาวธันยพร จำปาขันธ์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
128 นายวิฑูรย์ บ่าพิมาย ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
129 นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
130 นายสราวุธ สระมูล ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
131 นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
132 นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
133 นางสาวจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
134 นายพิษณุย์ ดาทอง ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
135 นางละเอียด มูลวิไล ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
136 นายธนโชติ จันทรังษี ครูผู้ช่วย ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
137 นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
138 นายพูนศักดิ์ อารพล ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
139 นายวสันต์ อันทะไชย ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
140 นางสาวอภิรดา ภูมาศ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
141 นายพงศธร สมภักดี ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
142 นางจิตราภรณ์ ปักษ์สังคะเนย์ ครู ไม่ระบุ สนับสนุนการสอน
143 นางละอองดาว แพงคำแสน ครู ไม่ระบุ สนับสนุนการสอน
144 นายเสถียร คำมี ครูผู้ช่วย ไม่ระบุ สนับสนุนการสอน
145 นางสาวนุชราภรณ์ พาเสน่ห์ ครูผู้ช่วย ไม่ระบุ สนับสนุนการสอน
146 นางสาววัชรี ชารีชื่น ครู ไม่ระบุ สนับสนุนการสอน
147 นางสิรินภร ศรีมหาพรหม ครู ไม่ระบุ สนับสนุนการสอน
148 นายอาทร ไทยป้อม ครู ไม่ระบุ สนับสนุนการสอน
149 นางลภัสรดา บุบโชติ ครูแนะแนว ไม่ระบุ ครูอัตราจ้าง
150 นายวีระพล ประทัด ครูอัตราจ้าง ไม่ระบุ ครูอัตราจ้าง
151 นายเอกพล คำสมัย เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ระบุ ครูอัตราจ้าง
152 นางสาวนารี ศรีธรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่ระบุ ครูอัตราจ้าง
153 นางสาวปรินดา ปัตตานี เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่ระบุ ครูอัตราจ้าง
154 นางพรสวรรค์ รังมาตย์ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่ระบุ ครูอัตราจ้าง
155 นางสาวสุวดี ปะกินัง ไม่ระบุ ไม่ระบุ ครูอัตราจ้าง
156 นายบุญเพ็ง มัดถาประตัง ช่างปูนระดับ 4 ไม่ระบุ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
157 นายคำภู ปะนัดตะเถ ช่างปูนระดับ 4 ไม่ระบุ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
158 นางพรพิมล ยะชมภู ลูกจ้างชั่วคราว ไม่ระบุ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
159 นายสุวรรณ ปะกินัง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่ระบุ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
160 นายบัณฑิต สุทธิเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่ระบุ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
161 นายสุชาติ ปทุมทอง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่ระบุ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
162 นายสุรชัย ปะมาถา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่ระบุ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
163 นายเดชอุดม พิมพ์บาล ลูกจ้างชั่วคราว ไม่ระบุ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
164 นางสุพัตรา กลิ่นกล้า ลูกจ้างชั่วคราว ไม่ระบุ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
165 นางสาวนุชนาฎ สุปะตำ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่ระบุ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
166 นายเรียน บุตรวิชา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่ระบุ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
167 นางสุภาศินีย์ เรืองบุญ ครู ไม่ระบุ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
168 นายอนันต์ ปัดคำ ครู ไม่ระบุ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
169 นายชัยยศ จระเทศ ครู ไม่ระบุ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
170 นางสาวธิดารัตน์ ดรนาม ครู ไม่ระบุ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
171 นางสาวสุทธิยา รัตนคุณศาสน์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
172 นางสาวสุพัตรา จันสีน้อย ครู ไม่ระบุ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์