หมายเลขโทรศัพท์ครูทั้งหมด

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นายมณูญ เพชรมีแก้ว ผู้อำนวยการ ไม่ระบุ ฝ่ายบริหาร
2 ว่าที่ร้อยเอกสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์ รองผู้อำนวยการ ไม่ระบุ ฝ่ายบริหาร
3 นายวัชรินทร์ ติดวงษา รองผู้อำนวยการ ไม่ระบุ ฝ่ายบริหาร
4 นางสาวชนิดา ยศพล รองผู้อำนวยการ ไม่ระบุ ฝ่ายบริหาร
5 นางสุมาลี สุขรัตน์ รองผู้อำนวยการ ไม่ระบุ ฝ่ายบริหาร
6 นายนริศ ประธรรมสาร ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7 นางประภาพร แก้วจันดา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8 นายบัวภา มะกา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9 นางสาวมณีรัตน์ บุบผารัตน์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 นางรจนา พรมโกน ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11 นางสุมามาลย์ โสดา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13 นายวิชิต เสนาราช ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
14 นางสาวนาถชนก ภูมั่ง ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
15 นางสาวศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 นางนภัทร แช่มไล่ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
17 นางสาวศศิธร นาครัตน์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
18 นายวรวิทย์ มีลี ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 นางพิศมัย สุวรรณะ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
20 นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
21 นางสาววิริยา ภูน้ำย้อย ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
22 นางอฤชร ปทุมพร ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
23 นายโกมล คุณพระเนตร ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
24 นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
25 นางสาวมยุรี ลาดนาเลา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
26 นางกุสุมา โรจนกร ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
27 นางทัศนีย์ ลามี ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
28 นางสาวขนิษฐา อิ่มสำอางค์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
29 นางสาวศกุนิชญ์ ตรีประทุม ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
30 นางสาวจิราภรณ์ บุญลาด ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
31 นางสาวณัฐชนาพร ฤทธิมนตรี ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
32 นางสาวกฤติกา กลั่นโคกสูง ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
33 นางพรทิพย์ ศรีโยไว ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
34 นางสาวลัดดาวัลย์ ขันขวา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
35 นางสาวภคมน หมู่โยธา ครูผู้ช่วย ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
36 นางสาวธีราพร ถนอมสัตย์ ครูผู้ช่วย ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
37 นางสาวธันทิวา คำศิริ ครูผู้ช่วย ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
38 นางสาวศศิธร นุ่นภักดี ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
39 นางสาวประภาพร แก้วกัลยา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
40 นางสาววิวารี แสงงาม ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
41 นางสาวกุลธิดา มุลตรีแก้ว ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
42 นายมนูญ มูลบุญ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
43 นางสาวจรรญาลักษณ์ สาตื้อ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
44 นางสุธารัตน์ ค่ายหนองสวง ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
45 นางจารีย์ภัค เรืองสมบัติ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
46 นางวิไล ปะตังพะโล ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
47 นางนิภาพร อาจอารี ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
48 นางอรุณี ปะนัดถา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
49 นางภัทรภร วัฒนราช ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
50 ว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
51 นางเมตตา ติดวงษา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
52 นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
53 นายสมศักดิ์ เรืองบุญ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
54 นางภคมน ภูมิชูชิต ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
55 นางนวลใจ พันธุวาสิฏฐ์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
56 นางทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
57 นายสุนทร แต้มจันทร์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
58 นางวิไลวรรณ ลุนละวงศ์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
59 นางบุปผา ทิ้งแสน ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
60 นายสันติ อุดคำ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
61 นางสาวมนัสวี โนนหนองคู ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
62 นายธนวัฒน์ ประมาคะเต ครูผู้ช่วย ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
63 นางสาวสุรีวรรณ ปักกังเว ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
64 นายวชากร บุญสิทธิ์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
65 นางสาวพิชญ์พิมล สุนทะวงศ์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
66 นางสาวอุดมลักษณ์ วานิชชัง ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
67 นางจำปา สืบสุนทร ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
68 นางขนิษฐา เตชะนอก ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
69 นางสาวสุวรรณี ผาผง ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
70 นางประภาศรี ทิพย์พิลา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
71 นางพุทธชาติ ปะกิคา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
72 นางลักษมี ม่วงคลา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
73 นางสาวชมพู สัจจวาณิชย์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
74 นายธนัช ภูมิชูชิต ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75 นายนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
76 นายประเพียร ลดาวัลย์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
77 นางสุคนธา โคตรโสภา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
78 นางไอลัดดา ปามุทา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
79 นายไพโรจน์ สุวรรณศรี ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
80 ว่าที่ร้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
81 นายชูเกียรติ คุ้มเนตร ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
82 นางสาวอรุณรัศมี จันทพรม ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
83 นางวันทนีย์ ประจะนัง ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
84 นางสาวเพ็ญณภา ขันไสว ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
85 นายสิทธิชัย วาลมูลตรี ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
86 นางสาวอัมวิกา ทวยจันทร์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
87 นางสาวสุรียาวรรณ จันสด ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
88 นางสาวพิชชานันท์ จันทพรม ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
89 นางปิยะนุช พิกุลสวัสดิ์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
90 นางเสาวภาคย์ สมานกุล ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
91 นางสาวนิโลบล พูนศิริ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
92 นางสาวเอมมิกา วัดพล ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
93 นายสง่า ศรีโยวงศ์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
94 นางสาวศศิประภา คิดอ่าน ครูผู้ช่วย ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
95 นางสุภาศินีย์ เรืองบุญ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96 นายอนันต์ ปัดคำ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97 นายชัยยศ จระเทศ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
98 นางสาวธิดารัตน์ ดรนาม ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
99 นางสาวสุทธิยา รัตนคุณศาสน์ ครูผู้ช่วย ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
100 นางสาวสุพัตรา จันสีน้อย ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
101 นางฉัตรปวีร์ นนทะไชย ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
102 นางขวัญใจ เปลวเฟื่อง พนักงานราชการ ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
103 นายเดชพล ใจปันทา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
104 นายรุ่งโรจน์ อุรัน ครูผู้ช่วย ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
105 นายเสาร์ห้า พุทธบาล ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
106 นางรัชดาวรรณ รัศมีพรม ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
107 นางสาวลัดดา แสงโทโพ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
108 นางกรทิพย์ ปัญโญ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
109 นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
110 นางสาวสุพรรษา ทัพธานี ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
111 นางสาวปรียานุช จำละคร ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
112 นางวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
113 นางปัทมา ปินะทาใน ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
114 นายนพพล โสโท ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
115 นายศุภษร บุดดา ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
116 นางทัศนีย์ สีหาบุญมาก ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
117 นางเบญญาภา ไชยเกตุ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
118 นางสาวสหฤทัย วุฒิสาร ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
119 นางกลิ่นแก้ว จันทเขต ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
120 นายอ่อนสี เหมือนมาต ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
121 นายประดิษฐ์ สังขเภท ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
122 นายพิชัย สำราญสุข ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
123 นายอำนวย วรไวย์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
124 นางจารุภา มะธุเสน ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
125 นายสมทรัพย์ จันทร์แก้ว ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
126 นายเลิศพิภพ แสนวัง ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
127 นางสาววราภรณ์ จันทสมบัติ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
128 นางสาวจิตติพร ประทุมมาศ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
129 นางสาวธันยพร จำปาขันธ์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
130 นายวิฑูรย์ บ่าพิมาย ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
131 นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
132 นายสราวุธ สระมูล ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
133 นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
134 นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
135 นางสาวจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
136 นายพิษณุย์ ดาทอง ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
137 นางละเอียด มูลวิไล ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
138 นายธนโชติ จันทรังษี ครูผู้ช่วย ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
139 นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
140 นายพูนศักดิ์ อารพล ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
141 นายวสันต์ อันทะไชย ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
142 นางสาวอภิรดา ภูมาศ ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
143 นายพงศธร สมภักดี ครู ไม่ระบุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
144 นางจิตราภรณ์ ปักษ์สังคะเนย์ ครู ไม่ระบุ สนับสนุนการสอน
145 นางละอองดาว แพงคำแสน ครู ไม่ระบุ สนับสนุนการสอน
146 นางสาวเสมอแข จันทะไทย ครู ไม่ระบุ สนับสนุนการสอน
147 นายเสถียร คำมี ครูผู้ช่วย ไม่ระบุ สนับสนุนการสอน
148 นางสาวนุชราภรณ์ พาเสน่ห์ ครูผู้ช่วย ไม่ระบุ สนับสนุนการสอน
149 นางสาววัชรี ชารีชื่น ครู ไม่ระบุ สนับสนุนการสอน
150 นางสิรินภร ศรีมหาพรหม ครู ไม่ระบุ สนับสนุนการสอน
151 นางลภัสรดา บุบโชติ ครูแนะแนว ไม่ระบุ ครูอัตราจ้าง
152 นายวีระพล ประทัด ครูอัตราจ้าง ไม่ระบุ ครูอัตราจ้าง
153 นายเอกพล คำสมัย เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ระบุ ครูอัตราจ้าง
154 นางสาวนารี ศรีธรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่ระบุ ครูอัตราจ้าง
155 นางสาวปรินดา ปัตตานี เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่ระบุ ครูอัตราจ้าง
156 นางพรสวรรค์ รังมาตย์ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่ระบุ ครูอัตราจ้าง
157 นางสาวสุวดี ปะกินัง ไม่ระบุ ไม่ระบุ ครูอัตราจ้าง
158 นายบุญเพ็ง มัดถาประตัง ช่างปูนระดับ 4 ไม่ระบุ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
159 นายคำภู ปะนัดตะเถ ช่างปูนระดับ 4 ไม่ระบุ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
160 นางพรพิมล ยะชมภู ลูกจ้างชั่วคราว ไม่ระบุ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
161 นายสุวรรณ ปะกินัง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่ระบุ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
162 นายบัณฑิต สุทธิเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่ระบุ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
163 นายสุชาติ ปทุมทอง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่ระบุ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
164 นายสุรชัย ปะมาถา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่ระบุ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
165 นายเดชอุดม พิมพ์บาล ลูกจ้างชั่วคราว ไม่ระบุ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
166 นางสุพัตรา กลิ่นกล้า ลูกจ้างชั่วคราว ไม่ระบุ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
167 นางสาวนุชนาฎ สุปะตำ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่ระบุ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
168 นายเรียน บุตรวิชา ลูกจ้างชั่วคราว ไม่ระบุ ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว