หมายเลขโทรศัพท์ครูทั้งหมด

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นายมณูญ เพชรมีแก้ว ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
2 นายสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
3 นายวัชรินทร์ ติดวงษา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
4 นางสาวธนาวดี แสนพินิจ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
5 นางสุมาลี สุขรัตน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
6 นางสุกัลยา จุฬุวรรณ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7 นางจิราพร ทบด้าน ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8 นางประภาพร แก้วจันดา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9 นายบัวภา มะกา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 นางสาวมณีรัตน์ บุบผารัตน์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11 นางรจนา พรมโกน ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 นางสุมามาลย์ โสดา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13 นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
14 นายวิชิต เสนาราช ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
15 นางสาวนาถชนก ภูมั่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 นางสาวศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
17 นางอรุณี ใหม่คามิ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
18 นางนภัทร แช่มไล่ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 นายวรวิทย์ มีลี ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
20 นางพิศมัย สุวรรณะ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
21 นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
22 นางสาววิริยา ภูน้ำย้อย ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
23 นางอฤชร ปทุมพร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
24 นายโกมล คุณพระเนตร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
25 นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
26 นางสาวมยุรี ลาดนาเลา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
27 นายสหเทพ ดวงดี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
28 นางกุสุมา โรจนกร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
29 นางทัศนีย์ ลามี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
30 นางสาวขนิษฐา อิ่มสำอางค์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
31 นายชนะชัย พรดอนก่อ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
32 นางสาวศกุนิชญ์ ตรีประทุม ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
33 นางสาวจิราภรณ์ บุญลาด ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
34 นางสาวณัฐชนาพร ฤทธิมนตรี ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
35 นางสาวกฤติกา กลั่นโคกสูง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
36 นางพรทิพย์ ศรีโยไว ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
37 นางสาวลัดดาวัลย์ ขันขวา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
38 นางสาวธีราพร ถนอมสัตย์ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
39 นางสาวกรรณิกา คงทอง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
40 นางอรัญ มูลบุญ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
41 นางสาวศศิธร นุ่นภักดี ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
42 นางสาวประภาพร แก้วกัลยา ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
43 นางสาววิวารี แสงงาม ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
44 นางสาวกุลธิดา มุลตรีแก้ว ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
45 นายมนูญ มูลบุญ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
46 นางสาวจรรญาลักษณ์ สาตื้อ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
47 นางจารีย์ภัค เรืองสมบัติ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
48 นายวรศิลป์ อักกะมานัง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
49 นางนิภาพร อาจอารี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
50 นางอรุณี ปะนัดถา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
51 นางภัทรภร วัฒนราช ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
52 ว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
53 นางเมตตา ติดวงษา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
54 นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
55 นายสมศักดิ์ เรืองบุญ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
56 นางภคมน ภูมิชูชิต ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
57 นางนวลใจ พันธุวาสิฏฐ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
58 นางทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
59 นายสุนทร แต้มจันทร์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
60 นางวิไลวรรณ ลุนละวงศ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
61 นางบุปผา ทิ้งแสน ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
62 นางสาวพลับพลึง ยอมมีสี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
63 นายสันติ อุดคำ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
64 นางเกษร เทวาพิทักษกุล ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
65 นางสาวมนัสวี โนนหนองคู ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
66 นางสาวสุรีวรรณ ปักกังเว ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
67 นายวชากร บุญสิทธิ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
68 นางสาวพิชญ์พิมล สุนทะวงศ์ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
69 นางสาวอุดมลักษณ์ วานิชชัง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
70 นางจำปา สืบสุนทร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
71 นางขนิษฐา เตชะนอก ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
72 นางสาวสุวรรณี ผาผง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
73 นางประภาศรี ทิพย์พิลา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
74 นางพุทธชาติ ปะกิคา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
75 นางลักษมี ม่วงคลา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
76 นางสาวชมพู สัจจวาณิชย์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
77 นายธนัช ภูมิชูชิต ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
78 นายนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
79 นายประเพียร ลดาวัลย์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
80 นายสมศักดิ์ โกการัตน์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
81 นางสุคนธา โคตรโสภา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
82 นางไอลัดดา ปามุทา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
83 นายไพโรจน์ สุวรรณศรี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
84 ว่าที่ร้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
85 นายชูเกียรติ คุ้มเนตร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
86 นางสาวกันต์กนิษฐ์ โพธิจักร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
87 นางสาวอรุณรัศมี จันทพรม ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
88 นางวันทนีย์ ประจะนัง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
89 นางสาวเพ็ญณภา ขันไสว ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
90 นายสิทธิชัย วาลมูลตรี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
91 นางสาวอัมวิกา ทวยจันทร์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
92 นางสาวจุรีรัตน์ เทียงคำ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
93 นางสาวพิชชานันท์ จันทพรม ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
94 นางปิยะนุช พิกุลสวัสดิ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
95 นางเสาวภาคย์ สมานกุล ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
96 นางสาวนิโลบล พูนศิริ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
97 นางสาวเอมมิกา วัดพล ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
98 นายสง่า ศรีโยวงศ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
99 นายชัยวัฒนา ประภาศรี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
100 นางนงค์รัก พินทะปะกัง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
101 นางจตุรพร ทอนมาตย์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
102 นางสาวลัดดา แสงโทโพ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
103 นางกรทิพย์ ปัญโญ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
104 นายคมสัน สัตตรัตนำพร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
105 นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
106 นางสาวสุพรรษา ทัพธานี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
107 นางสาวปรียานุช จำละคร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
108 นางวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
109 นางปัทมา ปินะทาใน ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
110 นายนพพล โสโท ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
111 นายศุภษร บุดดา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
112 นางทัศนีย์ สีหาบุญมาก ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
113 นางเบญญาภา ไชยเกตุ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
114 นางสาวสหฤทัย วุฒิสาร ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
115 นายประดิษฐ์ สังขเภท ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
116 นายพิชัย สำราญสุข ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
117 นายหงษ์ทอง ประนัดศรี ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
118 นายอำนวย วรไวย์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
119 นางจารุภา มะธุเสน ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
120 นายวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
121 นายสมทรัพย์ จันทร์แก้ว ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
122 นายเลิศพิภพ แสนวัง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
123 นางสาววราภรณ์ จันทสมบัติ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
124 นางสาวจิตติพร ประทุมมาศ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
125 นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
126 นายสราวุธ สระมูล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
127 นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
128 นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
129 นางสาวจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
130 นายพิษณุย์ ดาทอง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
131 นางสุภาภรณ์ ช่างถม ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
132 นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
133 นายพูนศักดิ์ อารพล ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
134 นายสนิท พรรณศิลป์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
135 นายวสันต์ อันทะไชย ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
136 นายชัยยศ ทองสมบูรณ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
137 นายสมคิด โพคันโย ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
138 นายณัฐพัชร์ ปทุมพร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
139 นายอนันต์ ปัดคำ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
140 นางโอบบุญ โสรัจจ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
141 นายชัยยศ จระเทศ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
142 นางสาวอภิรดา ภูมาศ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
143 นายพงศธร สมภักดี ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
144 นางสาวสุทธิยา รัตนคุณศาสน์ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
145 นางสาวสุพัตรา จันสีน้อย ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
146 นางสาวสุมิตรา ทองพูล ครู สนับสนุนการสอน
147 นางสาวสมจิตร สุทธินันท์ ครู สนับสนุนการสอน
148 นางสาวพรพรรณ สีละมนตรี ครู สนับสนุนการสอน
149 นายดำรงค์ จอมศรีกระยอม ครู สนับสนุนการสอน
150 นางจิตราภรณ์ ปักษ์สังคะเนย์ ครู สนับสนุนการสอน
151 นางละอองดาว แพงคำแสน ครู สนับสนุนการสอน
152 นางสาวเสมอแข จันทะไทย ครูผู้ช่วย สนับสนุนการสอน
153 นางสิรินภร ศรีมหาพรหม ครูผู้ช่วย สนับสนุนการสอน
154 นางลภัสรดา บุบโชติ ครูแนะแนว ครูอัตราจ้าง
155 นายวีระพล ประทัด เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ครูอัตราจ้าง
156 นายเพิ่มยศ ปาปะภา เจ้าหน้าที่วิชาการ ครูอัตราจ้าง
157 นายอภิชาติ นารีจันทร์ ครูดนตรีพื้นบ้าน ครูอัตราจ้าง
158 นายเอกพล คำสมัย เจ้าหน้าที่การเงิน ครูอัตราจ้าง
159 นายบุญเพ็ง มัดถาประตัง ช่างปูนระดับ 4 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
160 นายคำภู ปะนัดตะเถ ช่างปูนระดับ 4 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
161 นายทองปาน นนทคำจันทร์ ช่างปูนระดับ 4 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
162 นายอรัญ สุจจะชารี ช่างปูนระดับ 4 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
163 นางแสงทอง ชาววาปี ช่างปูนระดับ 4 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
164 นางทองมา พุทโธ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
165 นางพรพิมล ยะชมภู ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
166 นางฉวีวรรณ ราตีนู ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
167 นายสุวรรณ ปะกินัง ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
168 นายจเรน ปะนัดโส ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
169 นายบัณฑิต สุทธิเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
170 นายสุชาติ ปทุมทอง ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
171 นายสุรชัย ปะมาถา ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
172 นายเดชอุดม พิมพ์บาล ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
173 นางสุพัตรา กลิ่นกล้า ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
174 นางสาวนุชนาฎ สุปะตำ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
175 นายเรียน บุตรวิชา ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
176 นายสุรพล สุทธิเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว