หมายเลขโทรศัพท์ครูทั้งหมด

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นายมณูญ เพชรมีแก้ว ผู้อำนวยการ 085-0064665 ฝ่ายบริหาร
2 ว่าที่ร้อยเอกสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์ รองผู้อำนวยการ 081-7297096 ฝ่ายบริหาร
3 นายวัชรินทร์ ติดวงษา รองผู้อำนวยการ 083-1474508 ฝ่ายบริหาร
4 นางสาวชนิดา ยศพล รองผู้อำนวยการ 085-0083363 ฝ่ายบริหาร
5 นางสุมาลี สุขรัตน์ รองผู้อำนวยการ 098-5854772 ฝ่ายบริหาร
6 นายนริศ ประธรรมสาร ครู 065-3294816 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7 นางประภาพร แก้วจันดา ครู 086-2206382 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8 นายบัวภา มะกา ครู 061-0500272 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9 นางสาวมณีรัตน์ บุบผารัตน์ ครู 083-5610498 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 นางรจนา พรมโกน ครู 094-2656397 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11 นางสุมามาลย์ โสดา ครู 064-8608484 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล ครู 086-2395295 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13 นายวิชิต เสนาราช ครู 088-5159057 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
14 นางสาวนาถชนก ภูมั่ง ครู 086-2323487 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
15 นางสาวศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง ครู 093-1389961 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 นางนภัทร แช่มไล่ ครู 093-3849919 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
17 นางสาวศศิธร นาครัตน์ ครู 064-3209239 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
18 นายวรวิทย์ มีลี ครู 088-3320010 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 นางพิศมัย สุวรรณะ ครู 081-2607436 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
20 นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง ครู 087-2184191 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
21 นางสาววิริยา ภูน้ำย้อย ครู 081-9831967 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
22 นางอฤชร ปทุมพร ครู 094-3856400 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
23 นายโกมล คุณพระเนตร ครู 085-4471100 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
24 นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี ครู 081-0569659 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
25 นางสาวมยุรี ลาดนาเลา ครู 081-2823169 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
26 นางกุสุมา โรจนกร ครู 098-1623429 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
27 นางทัศนีย์ ลามี ครู 065-6600921 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
28 นางสาวขนิษฐา อิ่มสำอางค์ ครู 085-7396933 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
29 นางสาวศกุนิชญ์ ตรีประทุม ครู 085-4613191 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
30 นางสาวจิราภรณ์ บุญลาด ครู 084-5155374 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
31 นางสาวณัฐชนาพร ฤทธิมนตรี ครู 086-8912245 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
32 นางสาวกฤติกา กลั่นโคกสูง ครู 094-3052552 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
33 นางพรทิพย์ ศรีโยไว ครู 089-5777756 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
34 นางสาวลัดดาวัลย์ ขันขวา ครู 081-7519781 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
35 นางสาวภคมน หมู่โยธา ครูผู้ช่วย 064-4099988 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
36 นางสาวธีราพร ถนอมสัตย์ ครูผู้ช่วย 095-1687105 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
37 นางสาวธันทิวา คำศิริ ครูผู้ช่วย 095-0360116 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
38 นางสาวศศิธร นุ่นภักดี ครู 0640922111 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
39 นางสาวประภาพร แก้วกัลยา ครูผู้ช่วย 0911295637 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
40 นางสาววิวารี แสงงาม ครูผู้ช่วย 0933692321 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
41 นางสาวกุลธิดา มุลตรีแก้ว ครู 0885618282 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
42 นายมนูญ มูลบุญ ครู 0986616559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
43 นางสาวจรรญาลักษณ์ สาตื้อ ครูผู้ช่วย 0923934950 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
44 นางสุธารัตน์ ค่ายหนองสวง ครู 093-7128986 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
45 นางจารีย์ภัค เรืองสมบัติ ครู 085-6462474 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
46 นางวิไล ปะตังพะโล ครู 098-8917866 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
47 นางนิภาพร อาจอารี ครู 093-3822598 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
48 นางอรุณี ปะนัดถา ครู 083-3404385 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
49 นางภัทรภร วัฒนราช ครู 095-6219844 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
50 ว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์ ครู 084-3993937 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
51 นางเมตตา ติดวงษา ครู 086-6325248 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
52 นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์ ครู 081-9651260 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
53 นายสมศักดิ์ เรืองบุญ ครู 093-2182199 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
54 นางภคมน ภูมิชูชิต ครู 087-4246414 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
55 นางนวลใจ พันธุวาสิฏฐ์ ครู 081-8719929 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
56 นางทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ์ ครู 080-3189900 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
57 นายสุนทร แต้มจันทร์ ครู 086-2393460 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
58 นางวิไลวรรณ ลุนละวงศ์ ครู 065-5075748 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
59 นางบุปผา ทิ้งแสน ครู 084-9347418 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
60 นายสันติ อุดคำ ครู 087-6445152 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
61 นางสาวมนัสวี โนนหนองคู ครู 0872519173 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
62 นายธนวัฒน์ ประมาคะเต ครูผู้ช่วย 0 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
63 นางสาวสุรีวรรณ ปักกังเว ครู 063-1545149 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
64 นายวชากร บุญสิทธิ์ ครู 097-3028744 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
65 นางสาวพิชญ์พิมล สุนทะวงศ์ ครู 0917193832 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
66 นางสาวอุดมลักษณ์ วานิชชัง ครู 081-2600744 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
67 นางจำปา สืบสุนทร ครู 081-0503041 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
68 นางขนิษฐา เตชะนอก ครู 083-6775717 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
69 นางสาวสุวรรณี ผาผง ครู 085-7602379 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
70 นางประภาศรี ทิพย์พิลา ครู 084-2045287 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
71 นางพุทธชาติ ปะกิคา ครู 080-4143892 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
72 นางลักษมี ม่วงคลา ครู 089-6194589 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
73 นางสาวชมพู สัจจวาณิชย์ ครู 087-2149652 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
74 นายธนัช ภูมิชูชิต ครู 087-6425491 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75 นายนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์ ครู 080-4163594 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
76 นายประเพียร ลดาวัลย์ ครู 089-8437547 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
77 นางสุคนธา โคตรโสภา ครู 080-7412550 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
78 นางไอลัดดา ปามุทา ครู 084-5904079 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
79 นายไพโรจน์ สุวรรณศรี ครู 086-2266353 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
80 ว่าที่ร้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ ครู 095-9655396 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
81 นายชูเกียรติ คุ้มเนตร ครู 089-0310900 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
82 นางสาวอรุณรัศมี จันทพรม ครู 084-2030381 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
83 นางวันทนีย์ ประจะนัง ครู 080-7582565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
84 นางสาวเพ็ญณภา ขันไสว ครู 088-5359306 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
85 นายสิทธิชัย วาลมูลตรี ครู 086-6038646 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
86 นางสาวอัมวิกา ทวยจันทร์ ครู 084-7906403 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
87 นางสาวสุรียาวรรณ จันสด ครู 064-1979798 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
88 นางสาวพิชชานันท์ จันทพรม ครู 083-1474907 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
89 นางปิยะนุช พิกุลสวัสดิ์ ครู 082-1118456 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
90 นางเสาวภาคย์ สมานกุล ครู 091-8358886 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
91 นางสาวนิโลบล พูนศิริ ครู 088-3064940 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
92 นางสาวเอมมิกา วัดพล ครู 061-0586905 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
93 นายสง่า ศรีโยวงศ์ ครู 086-0593767 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
94 นางสาวศศิประภา คิดอ่าน ครูผู้ช่วย 088-5550470 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
95 นางสุภาศินีย์ เรืองบุญ ครู 062-5642002 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96 นายอนันต์ ปัดคำ ครู 098-2794778 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97 นายชัยยศ จระเทศ ครู 088-5731301 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
98 นางสาวธิดารัตน์ ดรนาม ครู 097-2566129 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
99 นางสาวสุทธิยา รัตนคุณศาสน์ ครูผู้ช่วย 081-0545791 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
100 นางสาวสุพัตรา จันสีน้อย ครูผู้ช่วย 0938732329 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
101 นางฉัตรปวีร์ นนทะไชย ครู 095-8836541 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
102 นางขวัญใจ เปลวเฟื่อง พนักงานราชการ 043-799372 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
103 นายเดชพล ใจปันทา ครู 083-4562971 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
104 นายรุ่งโรจน์ อุรัน ครูผู้ช่วย 093-0700699 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
105 นายเสาร์ห้า พุทธบาล ครู 043799372 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
106 นางรัชดาวรรณ รัศมีพรม ครู 086-2386398 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
107 นางสาวลัดดา แสงโทโพ ครู 081-9741774 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
108 นางกรทิพย์ ปัญโญ ครู 089-5749829 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
109 นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์ ครู 081-3698100 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
110 นางสาวสุพรรษา ทัพธานี ครู 091-8673942 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
111 นางสาวปรียานุช จำละคร ครู 088-5944623 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
112 นางวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล ครู 087-9509066 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
113 นางปัทมา ปินะทาใน ครู 091-8024185 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
114 นายนพพล โสโท ครู 088-0292693 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
115 นายศุภษร บุดดา ครู 086-8741685 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
116 นางทัศนีย์ สีหาบุญมาก ครู 083-1433326 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
117 นางเบญญาภา ไชยเกตุ ครู 095-1716238 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
118 นางสาวสหฤทัย วุฒิสาร ครู 0982324854 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
119 นางกลิ่นแก้ว จันทเขต ครู 086-9014833 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
120 นายอ่อนสี เหมือนมาต ครู 087-9466436 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
121 นายประดิษฐ์ สังขเภท ครู 086-8563092 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
122 นายพิชัย สำราญสุข ครู 086-2511840 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
123 นายอำนวย วรไวย์ ครู 087-2267665 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
124 นางจารุภา มะธุเสน ครู 081-7080684 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
125 นายสมทรัพย์ จันทร์แก้ว ครู 090-2905198 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
126 นายเลิศพิภพ แสนวัง ครู 082-7419711 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
127 นางสาววราภรณ์ จันทสมบัติ ครู 081-7181933 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
128 นางสาวจิตติพร ประทุมมาศ ครู 091-0188484 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
129 นางสาวธันยพร จำปาขันธ์ ครู 093-0896353 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
130 นายวิฑูรย์ บ่าพิมาย ครู 043-799372 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
131 นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์ ครู 091-0522708 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
132 นายสราวุธ สระมูล ครู 094-5432456 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
133 นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์ ครู 086-6464999 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
134 นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย ครู 091-8624395 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
135 นางสาวจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ ครู 088-3216903 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
136 นายพิษณุย์ ดาทอง ครู 084-5167132 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
137 นางละเอียด มูลวิไล ครู 043-799372 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
138 นายธนโชติ จันทรังษี ครูผู้ช่วย 0933291284 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
139 นางประไพพรรณ โชติธนารัชก์กุล ครู 087-8536499 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
140 นายพูนศักดิ์ อารพล ครู 087-2207844 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
141 นายวสันต์ อันทะไชย ครู 081-2607885 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
142 นางสาวอภิรดา ภูมาศ ครู 087-6374207 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
143 นายพงศธร สมภักดี ครู 080-1863231 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
144 นางจิตราภรณ์ ปักษ์สังคะเนย์ ครู 081-8729553 สนับสนุนการสอน
145 นางละอองดาว แพงคำแสน ครู 089-7158013 สนับสนุนการสอน
146 นางสาวเสมอแข จันทะไทย ครู 086-9857408 สนับสนุนการสอน
147 นายเสถียร คำมี ครูผู้ช่วย 080-3252637 สนับสนุนการสอน
148 นางสาวนุชราภรณ์ พาเสน่ห์ ครูผู้ช่วย 043799372 สนับสนุนการสอน
149 นางสาววัชรี ชารีชื่น ครู 043799372 สนับสนุนการสอน
150 นางสิรินภร ศรีมหาพรหม ครู 090-2733052 สนับสนุนการสอน
151 นางลภัสรดา บุบโชติ ครูแนะแนว 0894199588 ครูอัตราจ้าง
152 นายวีระพล ประทัด ครูอัตราจ้าง 0854551213 ครูอัตราจ้าง
153 นายเอกพล คำสมัย เจ้าหน้าที่การเงิน 0854518586 ครูอัตราจ้าง
154 นางสาวนารี ศรีธรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 087-8635907 ครูอัตราจ้าง
155 นางสาวปรินดา ปัตตานี เจ้าหน้าที่พัสดุ 043-799372 ครูอัตราจ้าง
156 นางพรสวรรค์ รังมาตย์ ลูกจ้างชั่วคราว 043-799372 ครูอัตราจ้าง
157 นางสาวสุวดี ปะกินัง ไม่ระบุ 043-799372 ครูอัตราจ้าง
158 นายบุญเพ็ง มัดถาประตัง ช่างปูนระดับ 4 0887282745 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
159 นายคำภู ปะนัดตะเถ ช่างปูนระดับ 4 0865795284 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
160 นางพรพิมล ยะชมภู ลูกจ้างชั่วคราว 0879157131 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
161 นายสุวรรณ ปะกินัง ลูกจ้างชั่วคราว 0878283056 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
162 นายบัณฑิต สุทธิเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว 0943685436 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
163 นายสุชาติ ปทุมทอง ลูกจ้างชั่วคราว 0810655925 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
164 นายสุรชัย ปะมาถา ลูกจ้างชั่วคราว 0867839140 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
165 นายเดชอุดม พิมพ์บาล ลูกจ้างชั่วคราว 0800657509 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
166 นางสุพัตรา กลิ่นกล้า ลูกจ้างชั่วคราว 0883630650 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
167 นางสาวนุชนาฎ สุปะตำ ลูกจ้างชั่วคราว 043-799372 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
168 นายเรียน บุตรวิชา ลูกจ้างชั่วคราว 0819332942 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว