logo-wpt

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวลัดดา แสงโทโพ

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายเสาร์ห้า พุทธบาล

ตำแหน่ง : ครู

นางนงค์รัก พินทะปะกัง

ตำแหน่ง : ครู

นางจตุรพร ทอนมาตย์

ตำแหน่ง : ครู

นางกรทิพย์ ปัญโญ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวสุพรรษา ทัพธานี

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวปรียานุช จำละคร

ตำแหน่ง : ครู

นางปัทมา ปินะทาใน

ตำแหน่ง : ครู

นายนพพล โสโท

ตำแหน่ง : ครู

นายศุภษร บุดดา

ตำแหน่ง : ครู

นางทัศนีย์ สีหาบุญมาก

ตำแหน่ง : ครู

นางเบญญาภา ไชยเกตุ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวสหฤทัย วุฒิสาร

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นางกลิ่นแก้ว จันทเขต

ตำแหน่ง : ครู

นายอ่อนสี เหมือนมาต

ตำแหน่ง : ครู