การแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม
ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560

time image

Download เกียรติบัตรสำหรับนักเรียน กรรมการตัดสิน และคณะทำงานการแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 5

Download เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 - 6 ดาวน์โหลดที่นี่
Download เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 - 3 ดาวน์โหลดที่นี่
Download เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 - 6 ดาวน์โหลดที่นี่
Download เกียรติบัตรสำหรับกรรมการตัดสิน ดาวน์โหลดที่นี่
Download เกียรติบัตรสำหรับคณะทำงาน ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 12.30 น.

ประกาศผลสอบการแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

ประกาศผลการแข่งขัน ดาวน์โหลดที่นี่
ผลการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ดาวน์โหลดที่นี่
ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ดาวน์โหลดที่นี่
ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ดาวน์โหลดที่นี่

ให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับที่ 1 - 8 ของแต่ละระดับชั้นมารับรางวัล ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนวาปีปทุม

ประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 น.

ปรับเปลี่ยนสถานที่สอบและแก้ไขแผนผังการนั่งสอบ

เนื่องจากมีผู้ใจสมัครการแข่งขันเป็นจำนวนมาก จึงเปลี่ยนสถานที่แข่งขันเป็น ชั้น 2 อาคารปทุมมา เพื่อรองรับจำนวนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุม อัพเดทแผนผังการนั่งสอบใหม่สามารถ ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและแผนผังการนั่งสอบ การแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา

รายชื่อและเลขที่ติดนั่งสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ดาวน์โหลดที่นี่
รายชื่อและเลขที่ติดนั่งสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ดาวน์โหลดที่นี่
รายชื่อและเลขที่ติดนั่งสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ดาวน์โหลดที่นี่
แผนผังการนั่งสอบ 20 x 16 ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 14.19 น.

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม เรื่องการแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวาปีปทุมขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ระดับที่แข่งขัน แบ่งเป็น 3 ระดับ ป.1-6, ม.1-3 และ ม.4-6 เริ่มรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2560 - 18 สิงหาคม 2560 และสอบแข่งขันในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.40 น.

ที่มาและความสำคัญของโครงการแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้จัดโครงการการแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถด้านคิดเลขเร็ว เป็นทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดขั้นสูง มีทักษะการแก้ปัญหาและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

ประกาศเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.

ข้อมูลการรับสมัคร ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13:12:21
จำนวนยอดผู้สมัครทั้งหมด 320 คน

ลำดับ ชื่อโรงเรียน จำนวนคนที่สมัคร
1 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 3 คน
2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 คน
3 โรงเรียนคำม่วง 4 คน
4 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 5 คน
5 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 5 คน
6 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 6 คน
7 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 8 คน
8 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 1 คน
9 โรงเรียนด่านขุนทด 3 คน
10 โรงเรียนท่าลาด 3 คน
11 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 6 คน
12 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 3 คน
13 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1 คน
14 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 3 คน
15 โรงเรียนบำรุงวิทยา 1 คน
16 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 คน
17 โรงเรียนบ้านกุดจิก 2 คน
18 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ 1 คน
19 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 2 คน
20 โรงเรียนบ้านนาฝาย 1 คน
21 โรงเรียนบ้านบรบือ 1 คน
22 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 5 คน
23 โรงเรียนบ้านป่าแดง 3 คน
24 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 1 คน
25 โรงเรียนบ้านสตึก 1 คน
26 โรงเรียนบ้านสนาม 3 คน
27 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 3 คน
28 โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 3 คน
29 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 1 คน
30 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 3 คน
31 โรงเรียนบ้านหนองแดง 3 คน
32 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 1 คน
33 โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 2 คน
34 โรงเรียนบ้านหัวนา 5 คน
35 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 1 คน
36 โรงเรียนบ้านแคน 2 คน
37 โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 2 คน
38 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 2 คน
39 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 3 คน
40 โรงเรียนบ้านโคกสี 2 คน
41 โรงเรียนบ้านโนนยาง 2 คน
42 โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 3 คน
43 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 2 คน
44 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 2 คน
45 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 4 คน
46 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 4 คน
47 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 14 คน
48 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 2 คน
49 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 คน
50 โรงเรียนพิมายวิทยา 1 คน
51 โรงเรียนพุทไธสง 4 คน
52 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 2 คน
53 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 2 คน
54 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 5 คน
55 โรงเรียนยางวิทยาคม 2 คน
56 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 4 คน
57 โรงเรียนวัดพนมวัน 4 คน
58 โรงเรียนวาปีปทุม 60 คน
59 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 3 คน
60 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1 คน
61 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 10 คน
62 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 4 คน
63 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 2 คน
64 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 คน
65 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 คน
66 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 7 คน
67 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 2 คน
68 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 5 คน
69 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 3 คน
70 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 คน
71 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 7 คน
72 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 2 คน
73 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 2 คน
74 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 4 คน
75 โรงเรียนเมืองปทุมรัตน์ 1 คน
76 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 11 คน
77 โรงเรียนเสิงสาง 4 คน
78 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 14 คน
79 โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 คน
80 โรงเรียนโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 5 คน
81 โรงเรียนโรงเรียนร่องคำ 2 คน
82 โรงเรียนโรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 คน
83 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1 คน
รวม 320 คน
ลำดับ ชื่อจังหวัด จำนวนคนที่สมัคร
1 นครราชสีมา 26 คน
2 บุรีรัมย์ 16 คน
3 ศรีสะเกษ 15 คน
4 อุบลราชธานี 2 คน
5 ยโสธร 2 คน
6 อำนาจเจริญ 6 คน
7 หนองบัวลำภู 6 คน
8 ขอนแก่น 6 คน
9 อุดรธานี 2 คน
10 เลย 7 คน
11 หนองคาย 4 คน
12 มหาสารคาม 185 คน
13 ร้อยเอ็ด 23 คน
14 กาฬสินธุ์ 11 คน
15 สกลนคร 4 คน
16 เพชรบูรณ์ 3 คน
17 เพชรบุรี 2 คน
รวม 320 คน