การแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม
ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560

ชั้น 2 อาคาร 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม
เลขที่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทรศัพท์
087-4246414 (ครูภคมน ภูมิชูชิต), 087-1035311 (ครูพลับพลึง ยอดมีสี)
แฟกซ์
043-799372
Facebook
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวาปีปทุม