การแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม
ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561

time image

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม เรื่องการแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนวาปีปทุมขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ระดับที่แข่งขัน แบ่งเป็น 4 ระดับ ป.1-3, ป.4-6, ม.1-3 และ ม.4-6 เริ่มรับสมัคร 25 มิถุนายน 2561 - 11 สิงหาคม 2561 และสอบแข่งขันในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561
ประกาศการแข่งขัน
หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน
เกณฑ์การแข่งขัน

ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น.

ที่มาและความสำคัญของโครงการแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 ได้จัดโครงการ การแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ ทางด้านคิดเลขเร็ว เป็นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดขั้นสูง มีทักษะการแก้ปัญหาและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น.

ข้อมูลการรับสมัคร ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 19:37:26
จำนวนยอดผู้สมัครทั้งหมด 88 คน

ลำดับ ชื่อโรงเรียน จำนวนคนที่สมัคร
1 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 2 คน
2 โรงเรียนครูวิมล ติวเตอร์ 1 คน
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 2 คน
4 โรงเรียนด่านขุนทด 9 คน
5 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 8 คน
6 โรงเรียนบำรุงวิทยา 1 คน
7 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1 คน
8 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1 คน
9 โรงเรียนบ้านหนองแดง 4 คน
10 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 2 คน
11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 2 คน
12 โรงเรียนปัญจดี 2 คน
13 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 15 คน
14 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 คน
15 โรงเรียนพุทไธสง 4 คน
16 โรงเรียนวาปีปทุม 2 คน
17 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 2 คน
18 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 คน
19 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 1 คน
20 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 1 คน
21 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 คน
22 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 2 คน
23 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 5 คน
24 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 คน
25 โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 3 คน
26 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 10 คน
27 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 1 คน
28 โรงเรียนโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 1 คน
29 โรงเรียนโรงเรียนสตึก 1 คน
30 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 คน
รวม 88 คน
ลำดับ ชื่อจังหวัด จำนวนคนที่สมัคร
1 นครราชสีมา 13 คน
2 สมุทรปราการ 3 คน
3 บุรีรัมย์ 6 คน
4 ศรีสะเกษ 3 คน
5 ยโสธร 2 คน
6 ชัยภูมิ 3 คน
7 ขอนแก่น 8 คน
8 มหาสารคาม 37 คน
9 ร้อยเอ็ด 1 คน
10 กาฬสินธุ์ 4 คน
11 สกลนคร 5 คน
12 ตาก 1 คน
13 เพชรบูรณ์ 2 คน
รวม 88 คน