การแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม
ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561

time image

Download เกียรติบัตรสำหรับคณะกรรมการตัดสินและคณะดำเนินงาน การแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 6

Download เกียรติบัตรสำหรับคณะกรรมการตัดสิน ดาวน์โหลดที่นี่
Download เกียรติบัตรสำหรับคณะดำเนินงาน ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 17.35 น.

Download เกียรติบัตรสำหรับนักเรียน การแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 6

Download เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 - 3 ดาวน์โหลดที่นี่
Download เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 - 6 ดาวน์โหลดที่นี่
Download เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 - 3 ดาวน์โหลดที่นี่
Download เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 - 6 ดาวน์โหลดที่นี่

Download เกียรติบัตรสำหรับครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 - 3 ดาวน์โหลดที่นี่
Download เกียรติบัตรสำหรับครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 - 6 ดาวน์โหลดที่นี่
Download เกียรติบัตรสำหรับครูผู้สอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 - 3 ดาวน์โหลดที่นี่
Download เกียรติบัตรสำหรับครูผู้สอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 - 6 ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 18.30 น.

ประกาศผลสอบการแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

ผลการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ดาวน์โหลดที่นี่
ผลการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ดาวน์โหลดที่นี่
ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ดาวน์โหลดที่นี่
ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 13.50 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและแผนผังการนั่งสอบ การแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อและเลขที่ติดนั่งสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ดาวน์โหลดที่นี่
รายชื่อและเลขที่ติดนั่งสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ดาวน์โหลดที่นี่
รายชื่อและเลขที่ติดนั่งสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ดาวน์โหลดที่นี่
รายชื่อและเลขที่ติดนั่งสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ดาวน์โหลดที่นี่
แผนผังการนั่งสอบ ป.1-3 และ ป.4-6 ดาวน์โหลดที่นี่
แผนผังการนั่งสอบ ม.1-3 และ ม.4-6 ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.19 น.

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม เรื่องการแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนวาปีปทุมขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ระดับที่แข่งขัน แบ่งเป็น 4 ระดับ ป.1-3, ป.4-6, ม.1-3 และ ม.4-6 เริ่มรับสมัคร 25 มิถุนายน 2561 - 11 สิงหาคม 2561 และสอบแข่งขันในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561
ประกาศการแข่งขัน
หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน
เกณฑ์การแข่งขัน

ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น.

ที่มาและความสำคัญของโครงการแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 ได้จัดโครงการ การแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ ทางด้านคิดเลขเร็ว เป็นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดขั้นสูง มีทักษะการแก้ปัญหาและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น.

ข้อมูลการรับสมัคร ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 03:28:27
จำนวนยอดผู้สมัครทั้งหมด 299 คน

ลำดับ ชื่อโรงเรียน จำนวนคนที่สมัคร
1 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 2 คน
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร 7 คน
3 โรงเรียนครูวิมล ติวเตอร์ 1 คน
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 2 คน
5 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 2 คน
6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1 คน
7 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 6 คน
8 โรงเรียนด่านขุนทด 9 คน
9 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 3 คน
10 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 8 คน
11 โรงเรียนบำรุงวิทยา 2 คน
12 โรงเรียนบุญวัฒนา 1 คน
13 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 2 คน
14 โรงเรียนบ้านจับไม้ 2 คน
15 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 4 คน
16 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 4 คน
17 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 2 คน
18 โรงเรียนบ้านน้ำจั้น 1 คน
19 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราชฎร์ผดุง) 1 คน
20 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 2 คน
21 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 1 คน
22 โรงเรียนบ้านยาง 1 คน
23 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 1 คน
24 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 1 คน
25 โรงเรียนบ้านสตึก 4 คน
26 โรงเรียนบ้านสนาม 3 คน
27 โรงเรียนบ้านสามเส้า 6 คน
28 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1 คน
29 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 คน
30 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 2 คน
31 โรงเรียนบ้านหนองแดง 4 คน
32 โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี 1 คน
33 โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) 4 คน
34 โรงเรียนบ้านเพิ่ม 2 คน
35 โรงเรียนบ้านแคน 2 คน
36 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 2 คน
37 โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 2 คน
38 โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 คน
39 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 5 คน
40 โรงเรียนบ้านโนนสัง 1 คน
41 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 2 คน
42 โรงเรียนบ้านโพนขวาว 1 คน
43 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 2 คน
44 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 6 คน
45 โรงเรียนปัญจดี 2 คน
46 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 16 คน
47 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1 คน
48 โรงเรียนพระกุมารศึกษาพยัคฆภูมิพิสัย 1 คน
49 โรงเรียนพิมายวิทยา 1 คน
50 โรงเรียนพุทไธสง 5 คน
51 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 6 คน
52 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 6 คน
53 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 1 คน
54 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 2 คน
55 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 3 คน
56 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 3 คน
57 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 3 คน
58 โรงเรียนวัดพนมวัน 5 คน
59 โรงเรียนวัดหงษ์ 6 คน
60 โรงเรียนวาปีปทุม 15 คน
61 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 4 คน
62 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 8 คน
63 โรงเรียนสตึก 1 คน
64 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 2 คน
65 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1 คน
66 โรงเรียนสังขะ 3 คน
67 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 คน
68 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 คน
69 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 2 คน
70 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 2 คน
71 โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 2 คน
72 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 2 คน
73 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 คน
74 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 1 คน
75 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี2 1 คน
76 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1 คน
77 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) 2 คน
78 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 8 คน
79 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 2 คน
80 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 คน
81 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ 1 คน
82 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 11 คน
83 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1 คน
84 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 3 คน
85 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 คน
86 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1 คน
87 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 16 คน
88 โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 3 คน
89 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 7 คน
90 โรงเรียนเสิงสาง 2 คน
91 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 10 คน
92 โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 1 คน
93 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 2 คน
รวม 299 คน
ลำดับ ชื่อจังหวัด จำนวนคนที่สมัคร
1 จันทบุรี 2 คน
2 สระแก้ว 3 คน
3 นครราชสีมา 31 คน
4 สมุทรปราการ 3 คน
5 บุรีรัมย์ 34 คน
6 สุรินทร์ 7 คน
7 ศรีสะเกษ 24 คน
8 อุบลราชธานี 6 คน
9 ยโสธร 2 คน
10 ชัยภูมิ 3 คน
11 อำนาจเจริญ 1 คน
12 ขอนแก่น 18 คน
13 อุดรธานี 2 คน
14 เลย 8 คน
15 หนองคาย 2 คน
16 มหาสารคาม 112 คน
17 ร้อยเอ็ด 13 คน
18 กาฬสินธุ์ 4 คน
19 สกลนคร 14 คน
20 นครพนม 7 คน
21 ตาก 1 คน
22 เพชรบูรณ์ 2 คน
รวม 299 คน