การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2560

time image

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม เรื่องการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจาปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวาปีปทุมขอเชิญสมัครเข้าร่วมการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจาปีการศึกษา 2560 ระดับที่แข่งขัน แบ่งเป็น 2 ระดับ ป.3-6 และ ม.1-6 เริ่มรับสมัคร 20 พฤศจิกายน 2560 - 10 มกราคม 2560 และสอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.40 น.

ที่มาและความสำคัญของโครงการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจาปีการศึกษา 2560

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม จะจัดการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจาปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้เกิดการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นในระดับต่อไป

ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น.

ข้อมูลการรับสมัคร ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 19:33:07
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 3644 คน

ลำดับ ชื่อโรงเรียน จำนวนคนที่สมัคร
1 โรงเรียน-  1 คน
2 โรงเรียนHome  2 คน
3 โรงเรียนกมลาไสย  1 คน
4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  2 คน
5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  9 คน
6 โรงเรียนกุฉินาราย์  3 คน
7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  4 คน
8 โรงเรียนจรชนะศึกษา  10 คน
9 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  1 คน
10 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม  10 คน
11 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา  31 คน
12 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 163 คน
13 โรงเรียนบัวขาว 3 คน
14 โรงเรียนบ้านขามป้อม  6 คน
15 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 46 คน
16 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ  12 คน
17 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 34 คน
18 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ  15 คน
19 โรงเรียนบ้านท่าเรือ  1 คน
20 โรงเรียนบ้านนาฝาย  3 คน
21 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)  1 คน
22 โรงเรียนบ้านปลาขาว  36 คน
23 โรงเรียนบ้านสตึก  14 คน
24 โรงเรียนบ้านหนองกุง  20 คน
25 โรงเรียนบ้านหนองข่า  17 คน
26 โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ  9 คน
27 โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง  9 คน
28 โรงเรียนบ้านหนองจิก  1 คน
29 โรงเรียนบ้านหนองผือ  2 คน
30 โรงเรียนบ้านหัวดง  1 คน
31 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด  4 คน
32 โรงเรียนบ้านแวงนคร  12 คน
33 โรงเรียนบ้านโกทา  1 คน
34 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์  1 คน
35 โรงเรียนบ้านโคกไร่  16 คน
36 โรงเรียนบ้านโนนแร่  5 คน
37 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  1 คน
38 โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์  3 คน
39 โรงเรียนปัญจรักษ์  1 คน
40 โรงเรียนผดุงนารี  1 คน
41 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  4 คน
42 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม  28 คน
43 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 9 คน
44 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 26 คน
45 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  109 คน
46 โรงเรียนลาซาล  2 คน
47 โรงเรียนวาปีปทุม  2240 คน
48 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ  2 คน
49 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 2 คน
50 โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด  108 คน
51 โรงเรียนสตึก  3 คน
52 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  5 คน
53 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 4 คน
54 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 12 คน
55 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 9 คน
56 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 10 คน
57 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  2 คน
58 โรงเรียนสารคามพิทยาคม  132 คน
59 โรงเรียนสุรรณภูมิพิทยาไพศาล  1 คน
60 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  1 คน
61 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุเคราะห์  2 คน
62 โรงเรียนหอวัง  1 คน
63 โรงเรียนอนุบาลกิติยา  23 คน
64 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนมารีย์พน  1 คน
65 โรงเรียนอนุบาลทองสตา  2 คน
66 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย  2 คน
67 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  3 คน
68 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด  94 คน
69 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู) 3 คน
70 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม  81 คน
71 โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์  2 คน
72 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  1 คน
73 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ  3 คน
74 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข  48 คน
75 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา  1 คน
76 โรงเรียนอนุาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1 คน
77 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว  2 คน
78 โรงเรียนเซนต์ยอเซฟกาฬสินธุ์  1 คน
79 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก  1 คน
80 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์  4 คน
81 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด  1 คน
82 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม  142 คน
83 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1 คน
84 โรงเรียนเอกปัญญา  2 คน
85 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี  1 คน
รวม 3644 คน
ลำดับ ชื่อจังหวัด จำนวนคนที่สมัคร
1 กรุงเทพมหานคร 3 คน
2 นครราชสีมา 1 คน
3 บุรีรัมย์ 68 คน
4 สุรินทร์ 4 คน
5 อุบลราชธานี 12 คน
6 ยโสธร 3 คน
7 ขอนแก่น 14 คน
8 มหาสารคาม 3164 คน
9 ร้อยเอ็ด 343 คน
10 กาฬสินธุ์ 31 คน
11 นครพนม 1 คน
รวม 3644 คน