รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

การอนุโลมให้ใช้ใบรับรอง (ใบ ปพ.7) แทนใบ ปพ.1

กรณีโรงเรียนที่ไม่สามารถออกใบสำเร็จการศึกษาหรือใบ ปพ.1 ได้ทันวันรับสมัคร ให้ใช้ใบรับรองหรือ ปพ.7 แทนได้ และให้ดำเนินการส่งใบ ปพ.1 ภายในวันมอบตัว