ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนวาปีปทุม

635 คน

สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล้ว

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

558 คน

สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แล้ว

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ราบชื่อผู้สมัคร ชั้น ม.1

# ชื่อ-สกุล โรงเรียน วันที่สมัคร รูปแบบการสมัคร สถานะ
1 เด็กหญิงญาณ​ภัทร​ ปองไป โรงเรียน​อนุบาล​วาปีปทุม​ 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
2 เด็กชายอธิชาติ หงษ์ประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
3 เด็กหญิงวิชญาดา ร้ายเสน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
4 เด็กชายกฤษฎา มาดาโต โรงเรียนบ้านเครือซูด 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
5 เด็กหญิงณัฐวิภา ทองนพคุณ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
6 เด็กชายชินพัฒน์ ปาปะโถ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
7 เด็กชายนพฤทธิ์ ทดทศรี โรงเรียนบ้านนาข่า 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
8 เด็กหญิงปิยาพัชร สวัสดิ์ผล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
9 เด็กหญิงสุภชา พลอยสำลี โรงเรียนวัดป่านาเชือก 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
10 เด็กชายวชิรวิทย์ นาดี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
11 เด็กหญิงธัญณลักษณ์ งามแสง โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
12 เด็กชายคุณานนท์ อำพินธ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
13 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มูลโมกข์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
14 เด็กหญิงภัทราพร ประทุมวัง ชุมชนบ้านงัวบา 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
15 เด็กหญิงชลธิชา ละดาวัลย์ บ้านหนองบัวกุดอ้อ 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
16 เด็กชายพุฒิสรรค์ รัตนศรีวงษ์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
17 เด็กหญิงศิริภัทร ศรีวงค์แก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
18 เด็กหญิงจ๋า สุนทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาล อ.บ.ต.หนองแสง 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
19 เด็กหญิงภัทรภร มณีกัญญ์ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
20 เด็กชายวิชญะ บุญประกอบ อนุบาลเอี่ยมสุข 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
21 เด็กชายสหภูมิ โสภาพรม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
22 เด็กชายอัครเดช ศิริพรทุม บ้านดงยาง 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
23 เด็กชายเอกภัทร ลือโสภา โรงเรียนบ้านเครือซูด 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
24 เด็กหญิงวลัยพร บุญทาทอง อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
25 เด็กหญิงวิจักษณา สุดบอนิจ บ้านชาดฝางหัวเรือ 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
26 เด็กหญิงแพรวไพลิน ปะนันโต เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
27 เด็กหญิงวรัชยา พรหนองแสน เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
28 เด็กหญิงวรัญญา วรรณโก โรงเรียนบ้านดอนหัน 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
29 เด็กชายปวเรศ โคตรพัฒน์ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
30 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ประมูลจักโก อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
31 เด็กหญิงอาทิตยา จันทรักษ์ บ้านตลาดโนนโพธิ์ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
32 เด็กหญิงธนพร ปาปะไมล์ อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
33 เด็กหญิงนริศรา คำสะไมล์ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
34 เด็กชายธรรมนูญ อรุณโน โรงเรียนขุมชนบ้านดงบัง 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
35 เด็กชายศรัณยพงศ์ พร้อมสมุด ชุมชนบ้านงัวบา 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
36 เด็กชายชัชฤทธิ์ คังดงเค็ง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
37 เด็กชายธนกร เกียกสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
38 เด็กชายกัปปภัทร สวาศรี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
39 เด็กหญิงศุณัญญา ซองทุมมินทร์ บ้านโกทา 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
40 เด็กหญิงเบญญาภา นาเจริญ บ้านหนองหว้า 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
41 เด็กชายศุกลวัฒน์ อำพา เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
42 เด็กชายพันทวี จันทุม เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
43 เด็กหญิงรชนิกร อินกอง บ้านหนองหว้า 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
44 เด็กชายธนภูมิ ปะระทัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
45 เด็กหญิงเอนินทร์ คำดงสิทธิพันธุ์ อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
46 เด็กหญิงณัฏฐธิดา จันทร์ศรี เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
47 เด็กชายปณิธาน หิตายะโส เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
48 เด็กชายศรากรณ์ มาฤทธิ์ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
49 เด็กชายอัจฉริยะ ใจชื้น เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
50 เด็กชายจิระเมธ ป้องแก้วปาน เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
51 เด็กชายชลณธี แซ่กัง บ้านโคกไร่ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
52 เด็กชายวรากร สารรัตน์ อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
53 เด็กหญิงสิริพักตร์ ปักเกโส อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
54 เด็กหญิงดวงจันทร์ คำอ้อ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
55 เด็กหญิงศิริพรรณวดี ชินชะนะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
56 เด็กหญิงชนเนษฎ์ รัตนะพันธ์ุ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
57 เด็กชายบัญชา ไชยเมือง อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
58 เด็กชายดนัย สีหาบุญมาก บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
59 เด็กชายวุฒิภัทร แสนเรืองเดช โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
60 เด็กชายชานนท์ ศรีสรรณ์ โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
61 เด็กหญิงวรินชุดา สืบสุนทร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
62 เด็กชายพีรพล ชัยธานี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
63 เด็กหญิงกิตติ์สุดา คามะปะใน เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
64 เด็กหญิงพิทชญา เพียรอดวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุ่นรัก 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
65 เด็กหญิงปนิดา ครองสี บ้านมะแซวหนองโง้ง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
66 เด็กหญิงกชพร มาตจินดา เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
67 เด็กชายภคะวัฒน์ แก้วมะณี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
68 เด็กชายชาติกล้า วัฒนบุตร เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
69 เด็กหญิงฐิติรัตน์ เปี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
70 เด็กชายชยางกูร อาจอารี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
71 เด็กหญิงสุชานันท์ คะเชนทน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
72 เด็กชายปกป้อง มั่งมี เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
73 เด็กหญิงทิพย์กัญญา โพธิรุกข์ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
74 เด็กชายนาถวัฒน์ ทองสุทธิ อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
75 เด็กชายมิตรศิริวัฒนา คุรินทร์ อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
76 เด็กชายธีรวีว์ จุลศรี เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
77 เด็กชายจักรินทร์ แก้วภา อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
78 เด็กหญิงปภาดา สำเภาทอง อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
79 เด็กชายกฤษณพงศ์ นะธิไทย บ้านหนองหว้า 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
80 เด็กชายชาคริต พลพิพัฒน์ อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
81 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทองทูล บ้านโกทา 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
82 เด็กหญิงชาลิศา ดอนเหนือ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
83 เด็กหญิงกัญญภรณ์ เอกศิริ อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
84 เด็กชายลัญจกร แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านโคกกรวด 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
85 เด็กหญิงเกศสิรินวลัย สมนัส บ้านประแหย่ง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
86 เด็กหญิงกัญญพัชร จันทศร โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
87 เด็กหญิงเนตรชนก ปาปะขัง อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
88 เด็กชายเนติพงษ์ แก้วมะ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
89 เด็กหญิงธนัชชา เอ้ตุโพธิ์ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
90 เด็กหญิงธนพร สิริปิ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
91 เด็กหญิงพิชชา นนท์อาษา บ้านโคกกลาง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
92 เด็กชายกฤษฎา พิมพา เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
93 เด็กชายภูริวัฒน์ อามาตย์ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
94 เด็กชายรังสิต สกุลจร บ้านกระยอมหนองเดิ่น 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
95 เด็กหญิงณัฐพร สิงมาดา เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
96 เด็กหญิงกนกวรรณวดี โพธิ์จักร์ โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
97 เด็กชายกรวิชญ์ หิงสันเทียะ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
98 เด็กหญิงอุษามณี พิมสอน เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
99 เด็กชายก่อกุศล ปะสังติโย เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
100 เด็กหญิงศิวนาถ บาริศรี อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
101 เด็กหญิงขวัญชณก ชาติขูลู เมืองวาปีทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
102 เด็กชายธนพัฒน์ คำมี อนุบาลเอี่ยมสุข 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
103 เด็กชายทินภัทร ชินชาด บ้านชาดฝางหัวเรือ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
104 เด็กชายฐิติกร สัณฐิติบวร เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
105 เด็กชายภูมิรัตน์ ปัดถารัตน์ บ้านโคกกลาง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
106 เด็กชายธนโชติ ภูฮง เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
107 เด็กชายภูธเนตร ศิลาอุดม อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
108 เด็กชายภูวนาตร ศิลาอุดม อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
109 เด็กชายพิชญุตม์ มาสี อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
110 เด็กชายสิริกร มัชปะโม เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
111 เด็กชายศิรชัช เกตุเสนา อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
112 เด็กชายภควัต สืบสุนทร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
113 เด็กหญิงศุภธิดา เพ็ชรแสง อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
114 เด็กชายธาวิน มุ้งบัง บ้านกระยอมหนองเดิ่น 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
115 เด็กหญิงสโรชา มุลวงศรี อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
116 เด็กชายรังษิมันต์ ศรีสารคาม เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
117 เด็กชายอภิณัฐสิทธิ์ ฝ่ายคำมี เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
118 เด็กชายจิรภัทร ดวงหิรัญ อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
119 เด็กชายปิยมินทร์ ทองหลาบ บ้านโคกกลาง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
120 เด็กชายธนากรณ์ ปัดกอง อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
121 เด็กชายคีรีคาม พราหมณ์สวย อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
122 เด็กหญิงเนตรขวัญ พรวนไชย์ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
123 เด็กหญิงจิรนันท์ พิมชาด เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
124 เด็กชายณัฐวัชร์ ปาสาเนย์ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
125 เด็กหญิงฐาปณี เผื่อนทอง บ้านกระยอมหนองเดิ่น 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
126 เด็กชายธนกฤต วิชัยสร อนุบาลวาปีทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
127 เด็กชายพีรัชชัย จะตุเทน บ้านโสกยาง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
128 เด็กหญิงพนัชกร พาดีจัน บ้านนาฝาย 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
129 เด็กหญิงดารากานต์ มาน้อย บ้านกระยอมหนองเดิ่น 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
130 เด็กหญิงณันธิชา ปะติตังโข บ้านโนนเขวาหนองแสง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
131 เด็กชายพิเชษฐชัย ปาติสัตย์ ราชประชานุเคราะห์18 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
132 เด็กชายธนากร ประพาน เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
133 เด็กชายมาวิน สกุลจร บ้านกระยอมหนองเดิ่น 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
134 เด็กหญิงรัฐชนันท์ฟ้า ทิพนัส เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
135 เด็กชายปริญญา ลาวัลย์ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
136 เด็กชายบริพัฒน์ เจริญพงษ์ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
137 เด็กชายภัทราวุธ ปะนัง เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
138 เด็กชายนพเก้า บุญสิทธิ์ ราชประชานุเคราะห์18 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
139 เด็กหญิงธัญยพร ปะปุนไร่ อนุบาลนครจัมปาศรี 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
140 เด็กหญิงนารีรัตน์ ปะมาคะเต เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
141 เด็กหญิงธัญชนก ประมาคะเต เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
142 เด็กชายณัฐกรณ์ รอดสุโข อนุบาลเอี่ยมสุข 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
143 เด็กหญิงรัตธภร ดาเหลา เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
144 เด็กชายภานุวัฒน์ ชุมดี บ้านยางอิไลดอนก่อ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
145 เด็กหญิงจิรวดี วรพันธุ์ บ้านโคกไร่ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
146 เด็กหญิงสุภานัน สุทธิเภท โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
147 เด็กชายนิติภูมิ คุณบำรุง เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
148 เด็กชายกฤชพล นาย่อ บ้านโคกสี 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
149 เด็กชายธนพัฒน์ ทุ่งไธสง รุ่งอรุณวิทย์ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
150 เด็กชายกิตติพัฒน์ กันโสภา เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
151 เด็กหญิงพิรดา เจริญยิ่ง โรงเรียนโคกไร่ 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
152 เด็กชายฉันท์ชนก อุปมัย บ้านกระยอมหนองเดิ่น 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
153 เด็กหญิงปริยากร อุดมพร ชุมชนบ้านดงบัง 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
154 เด็กชายนนทกานต์ มีมัน บ้านหัวงัว 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
155 เด็กชายพงศกร ปิสายะสา บ้านโคกกลาง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
156 เด็กชายปาณชัย นุสลศาลา บ้านโคกกลาง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
157 เด็กชายกิตติ์ดนัย แสนมณี คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิท 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
158 เด็กหญิงกาญน์ญาดา มูลแวง เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
159 เด็กชายธนินวัฒน์ อินธิแสง อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
160 เด็กชายธนรัตน์ จำปาโอ้ก เพชรเกษม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
161 เด็กหญิงณัฐมน จตุพล เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
162 เด็กหญิงสุนิศา จันทิชัย ราชประชานุเคราะห์18 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
163 เด็กชายเสฎฐวุฒิ สร้อยจิตร บ้านโคกใหญ่วิทยา 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
164 เด็กชายชัยยะโชค สุดสีดา ราชประชานุเคราะห์18 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
165 เด็กชายกฤษฏ์ ปวงปะชัน เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
166 เด็กหญิงกวิตรา สิทธิภา โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
167 เด็กหญิงรติมา มอญบุดดา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
168 เด็กหญิงกรองวลี คำแหงพล อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
169 เด็กหญิงวิชนาถ โยทานันท์ อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
170 เด็กชายพงศธร ดงเสือ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
171 เด็กชายณัฐภัทร ปัตตาเนย์ บ้านนาฝาย 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
172 เด็กหญิงอทิติยา ตองตาสี บ้านประแหย่ง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
173 เด็กหญิงมณิสรา ฝนใจเมือง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
174 เด็กชายกิติพัฒน์ ปะโปตินัง ชุมชนบ้านงัวบา 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
175 เด็กหญิงมนัญชญา เฉวียงหงส์ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
176 เด็กหญิงปิยธิดา ชินะรา เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
177 เด็กชายเสฎธวุฒิ มิตราช เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
178 เด็กชายวันชนะ มาแก้ว เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
179 เด็กชายกฤษฏา จันสว่าง เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
180 เด็กชายทวีศักดิ์ ศรีธรณ์ บ้านโคกสีทองหลาง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
181 เด็กหญิงพรรัมภา ปะติเท เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
182 เด็กหญิงภัทรธิดา ชัยบุรี อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
183 เด็กหญิงกิติญาดา เจิมแสน อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
184 เด็กหญิงธัญชนก ชินหงษ์ อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
185 เด็กชายภานุวัฒน์ มูละสิวะ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
186 เด็กหญิงลินลดา นามเพ็ง บ้านกระยอมหนองเดิ่น 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
187 เด็กหญิงชลดา ปะกินะโม อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
188 เด็กชายสุกฤษพล ปักกังวะยัง เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
189 เด็กหญิงเมธาวี ดาเหล็ก เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
190 เด็กชายธนบูรณ์ รุ่งเรือง เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
191 เด็กหญิงวรัชยา วงษ์ภักดี บ้านโคกไร่ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
192 เด็กหญิงชลธิชา วิเชียรชัย บ้านโคกใหญ่วิทยา 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
193 เด็กหญิงภัทลดา นนฤาชา บ้านโนนม่วฃเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
194 เด็กชายพิเชษฐ์ อังกุลดี อนุบาลจัมปาสี 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
195 เด็กชายนพวิชญ์ โคตุธา เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
196 เด็กชายอัครพล รัตนปัญญา เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
197 เด็กชายณัฐวุฒิ จันทะมะณี อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
198 เด็กชายนพรัตน์ สุวรรณะ บ้านโคกแปะ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
199 เด็กหญิงรุจิรา จันทรา บ้านโคกกลาง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
200 เด็กหญิงอชิรญาณ์ บุตะกะ อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
201 เด็กหญิงอริสรา จันทิชัย เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
202 เด็กหญิงนภัสสร ดัชถุยาวัตร์ บ้านกระยอมหนองเดิ่น 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
203 เด็กชายเมธาวิน ปนัดสาโก เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
204 เด็กชายอัครัช ทองสิทธิ์ บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
205 เด็กชายภูริต บุตรศรี เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
206 เด็กหญิงศิรภัสสร วันไชย เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
207 เด็กชายวัชรากร สิงห์จันทร์ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
208 เด็กหญิงมิ่งขวัญ ทาสีแก้ว เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
209 เด็กชายศุภเชฎฐ์ กำมหาวงษ์ บ้านมะแซวหนองโง้ง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
210 เด็กชายเชษฐ์ดนัย เวียงชัยภูมิ บ้านหนองเหล่า 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
211 เด็กชายพีรวิชญ์ ปิตโต เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
212 เด็กชายกณวรรธน์ กางสันเทียะ อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
213 เด็กชายชวิศา สังคะพันธ์ บ้านโนนเขวาหนองแสง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
214 เด็กหญิงจุฑามาศ ชินหงษ์ อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
215 เด็กหญิงวราภรณ์ แจ้งศิลาอาจ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
216 เด็กหญิงทิพย์ธาดา บิดา ราชประชานุเคราะห์ 18 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
217 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทองมี เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
218 เด็กชายภัทรพงศ์ ปะกิระณา เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
219 เด็กชายศุกลวัฒน์ น้อยใย บ้านโคกสีทองหลาง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
220 เด็กชายพงศกร นาเมือง อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
221 เด็กชายรัฐภูมิ ใหลหาโคตร เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
222 เด็กชายกฤษฎฺ์ ขันธะบูรณ์ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
223 เด็กชายศุภณัฐ สืบสิงห์ โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
224 เด็กชายณัฐพงษ์ สุกใส อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
225 เด็กชายคมชาญ ขวาธิจักร อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
226 เด็กหญิงวิพาพร ดงปักขา บ้านหนองหว้า 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
227 เด็กหญิงจีรนันท์ หวานคำ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
228 เด็กชายเจษฎาพร ปะนัดเต อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
229 เด็กชายอภิรักษ์ วิชัยศรี เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
230 เด็กหญิงอัจฉริยา พันโภคา วิชากร 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
231 เด็กหญิงภัทรวดี จันทร์เจริญ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
232 เด็กหญิงพัชราภา ประทุม อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
233 เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วบุญมี บ้านหนองไฮ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
234 เด็กหญิงชลดา ปุลำพะเว อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
235 เด็กชายกฤษณะรัตน์ ทิพศรีราช เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
236 เด็กหญิงปัญญนุช ปะติตัง เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
237 เด็กหญิงศศิวิมล พิมพล อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
238 เด็กชายปกรณ์ วรรณปะเข บ้านดู่ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
239 เด็กหญิงจิราภา มัตตนามะ บ้านโสกยาง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
240 เด็กชายวัชราธร สิงห์จันทร์ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
241 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แก้วสนิท เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
242 เด็กหญิงพณิชชา โอสระคู อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
243 เด็กชายรัฐศาสตร์ เตชะนอก อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
244 เด็กหญิงอรปรีญา อันภูวงษ์ บ้านโคกกลาง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
245 เด็กหญิงนภัสศร ตุละพิภาค อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
246 เด็กหญิงณัฐชยา แสนประกอบ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
247 เด็กชายกิตติวัช แช่มวิลัย เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
248 เด็กชายดังตฤณวัฒน์ นวลนอก บ้านหนองเหล่า 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
249 เด็กหญิงวรัญญา อาจเจริญ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
250 เด็กชายชลกร ศิริภักดิ์ บ้านโสกยาง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
251 เด็กหญิงนุชจิรา ภาแก้ว ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
252 เด็กหญิงพัชราภรณ์ คำอ่อนศรี บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
253 เด็กชายนิติภูมิ ใจภักดี บ้านโคกไร่ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
254 เด็กชายกฤตยชญ์ ไกจือ อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
255 เด็กหญิงพรไพลิน รัสมี เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
256 เด็กชายวงศพัทธ์ คร้ามอ่ำ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
257 เด็กหญิงพฤกษา มูลต้น เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
258 เด็กชายภัทรวัฒน์ จันทนุน บ้านหนองข่า 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
259 เด็กหญิงสุดารัตน์ ดิษฐจินดา เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
260 เด็กหญิงสุจิตตรา สอนวงษ์ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
261 เด็กชายรัฐกรณ์ บุปเก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
262 เด็กชายชิติพัทธ์ ศิริเวช อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
263 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปริเตนัง เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
264 เด็กหญิงนฤกานต์ ต๊ะนา บ้านโพธิ์ชัย 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
265 เด็กชายญาณโชติ โชตชุติวัตร บ้านหันเชียงเหียน 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
266 เด็กชายพีรพัฒน์ ปติเต อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
267 เด็กชายรัฐภูมิ วงษาปัดนา เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
268 เด็กชายธนพัฒน์ เพียรคราด บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
269 เด็กชายภัทธยพงษ์ ดงอุทิศ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
270 เด็กชายอัษฎา ศรีสุข บ้านโสกยาง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
271 เด็กชายอัยการ หล่าสกุล เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
272 เด็กชายธนวัฒน์ ยวนเพ็ชร บ้านยาง (ยางทวงวิทยา) 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
273 เด็กชายอนุชา สุขากาศ บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
274 เด็กหญิงยศวริศ ปรางค์นอก เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
275 เด็กหญิงกวิสรา ราหา เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
276 เด็กหญิงชนกนันท์ พึ่งพร อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
277 เด็กชายกรเจตน์ รอดคง ราชประชานุเคราะห์18 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
278 เด็กหญิงวรัทยา ประพฤติใน อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
279 เด็กหญิงจารุวรรณ วรพันธุ์ บ้านโคกไร่ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
280 เด็กหญิงกัญญาภัค จันทวะฤทธิ์ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
281 เด็กหญิงกนกวรรณ ประพาศพงษ์ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
282 เด็กหญิงฑิภาภร มีหา เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
283 เด็กชายรังสิมันต์ ดวงจำปา เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
284 เด็กชายภูณภัทร พันธ์ชมภู เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
285 เด็กหญิงพิณนิตา หลงคำรัตน์ บ้านหนองไฮ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
286 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีวิชา บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
287 เด็กชายตะวัน เฉวียงหงส์ บ้านโคกกลาง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
288 เด็กหญิงณิชกานต์ กิริยา บ้านหนองไฮ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
289 เด็กหญิงอรจิรา ปักเขตานัง บ้านโนน 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
290 เด็กหญิงทิษฏยา พณะชัย บ้านหนองไฮ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
291 เด็กหญิงกชกร จันทรัตน์ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
292 เด็กหญิงวรัทยา จ้อยศักดา ชุมชนนาสีนวล 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
293 เด็กหญิงนิภาพร ปานสังข์ บ้านแก่นเท่า 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
294 เด็กหญิงสุกานดา โพธิ์ดี โรงเรียนบ้านหนองป้าน 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
295 เด็กชายภานุพงษ์ เตียงชัย เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
296 เด็กหญิงณัฐณิชา ปฏิสัจจ์ บ้านโนนท่อน 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
297 เด็กหญิงสิริยากร พั่วพันศรี โรงเรียนบ้านหนองไฮ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
298 เด็กชายรัฐศาสตร์ แป้นไทย บ้านวังจานโนนสำราญ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
299 เด็กหญิงสุทธิกานต์ ช่องศรี โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
300 เด็กหญิงณัฏฐณิกานต์ คำกอง บ้านยาง (ยางทวงวิทยา) 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
301 เด็กหญิงชนันธิดา วิชาชัย เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
302 เด็กหญิงอริศรา กั้นพันขาง โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
303 เด็กชายสิทธวีร์ อนันเอื้อ บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
304 เด็กหญิงพรพรรณ อามาตย์ บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
305 เด็กหญิงกรกนก กุมชาด โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
306 เด็กชายทักษ์ดนัย ชัยบุรี เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
307 เด็กหญิงธนวรรณ กมุทรัตน์ บ้านโนน 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
308 เด็กหญิงภัทราพร หลาบคำ โรงเรียนบ้านจอกขวาง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
309 เด็กหญิงประติภา ปัตถามัง เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
310 เด็กหญิงชญานุช รื่นนุสาร บ้านแก่นเท่า 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
311 เด็กชายธนภัทร พันธ์รักษา เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
312 เด็กหญิงศิริลักษณ์ โพธิจักร เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
313 เด็กชายปฏิภาณ บุญมาเรือง โรงเรียนวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
314 เด็กชายกวินภพ ครยก บ้านนาข่า 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
315 เด็กชายธนภูมิ ภูวรรณา เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
316 เด็กหญิงวรกัญญา เจริญพันธ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
317 เด็กชายธนโชติ เจิมแสน เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
318 เด็กหญิงครองขวัญ ดุสิต เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
319 เด็กหญิงปิยฉัตร ศิลาเกษ ชุมชนบ้านเหล่าล้อ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
320 เด็กชายรัตนะ โสหนองบัว เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
321 เด็กหญิงณัฎฐธิดา เยี่ยมภูเขียว โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
322 เด็กหญิงขวัญชนก จันทรัตน์ โรงเรียนบ้านนาข่า 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
323 เด็กหญิงอัญญมณี ชิลวงษ์ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
324 เด็กชายมนัสนันท์ แปนมา กุดนาดีโนนลาน 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
325 เด็กหญิงอวัสฎา ปะวะภูชะโก อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
326 เด็กหญิงศศิกานต์ ศาลางาม บ้านโนนท่อน 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
327 เด็กชายนราวิชญ์ อาชะนะชัย เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
328 เด็กหญิงสิริวิภา มกขุนทด โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
329 เด็กชายชนชน สุทธิเภท เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
330 เด็กหญิงกรรณิกา จรศรชัย เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
331 เด็กชายชยังกูร บุนนาค อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
332 เด็กหญิงรัตนาพร ภูลายยาว อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
333 เด็กหญิงณิชาภา อาจสุนทร ชุมชนบ้านเหล่าล้อ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
334 เด็กชายศุภณัฐ หม่องพรม โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
335 เด็กชายนฤบดินทร์ ชุมดี เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
336 เด็กชายพชร ยะชมภู เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
337 เด็กหญิงสุธาสินี บุญเรือง อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
338 เด็กชายชินวัตร ปาปะสา โรงเรียนบ้านจอกขวาง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
339 เด็กชายรัฐศาสตร์ ใหลหาโคตร เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
340 เด็กหญิงณัฐณิชา ไปพบ ชุมชนบ้านเหล่าล้อ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
341 เด็กชายณัฐพัชร์ อุปมัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
342 เด็กชายกิตติภพ พานสุวรรณ์ อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
343 เด็กชายมนัสกร ปะมาระเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
344 เด็กชายณฐกร สืบสุนทร ราชประชานุเคราะห์ 18 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
345 เด็กชายปาลิน วิเชียร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
346 เด็กหญิงวรรณิดา ปาปะโพธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
347 เด็กชายกฤตวิทย์ จันทนนตรี โรงเรียนบ้านโคกไร่ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
348 เด็กชายเกียรติวัฒน์ ศรีเมืองไพร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
349 เด็กชายวัชรพล พร้อมสมุด โรงเรียนบ้านหนองหว้า 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
350 เด็กหญิงวรกานต์ สีหาบุตโต โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
351 เด็กชายธีรดนย์ ปาสาวัน โรงเรียนวัดทรงธรรม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
352 เด็กชายณัฐธวัช สุทธิเจริญ โรงเรียน อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
353 เด็กชายฐิติกิตติ์ บัวบาน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
354 เด็กหญิงวิษนีย์ ตระกูลพงษ์ โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
355 เด็กหญิงปณิตา คำสีทา เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
356 เด็กชายจิรภัทร อ่อนทุม เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
357 เด็กหญิงกนกนิกา สีวันดี เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
358 เด็กหญิงศศิณา ภูมิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครจะมปาศรี 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
359 เด็กหญิงประภัสสร รัตนะวงศ์ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
360 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หลาบสีดา โรงเรียนไพโรจน์​วิชชา​ลัย 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
361 เด็กชายภูวดล ทุมพร โรงเรียนเมืองวาปีทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
362 เด็กชายภาวิน มาดาโต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
363 เด็กชายนพรุจ จุปะมัตตัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
364 เด็กหญิงศุภัตธนา ปะวะศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
365 เด็กชายณัฐปกรณ์ ดวงจันทร์โชติ บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
366 เด็กหญิงภรณ์พิชญา ดวงจันทร์โชติ บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
367 เด็กหญิงณัฏฐณิชา แสงโทโพ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
368 เด็กหญิงภัทรวดี ใชฮะนิจ อนุบาลเอี่ยมสุข 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
369 เด็กหญิงสุภาวดี เจริญสุข บ้านหนองคูม่วง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
370 เด็กหญิงอรจิรา มุ่งโนนบ่อ อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
371 เด็กชายพีรวัส หนูแก้ว อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
372 เด็กชายรุ่งโรจน์ ดวงมาลัย บ้านหนองคูม่วง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
373 เด็กชายพิชาภพ ปะวันตัง อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
374 เด็กหญิงปพิชญา ปัตติลาพัง บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
375 เด็กหญิงเขมนิจ สุทธิเจริญ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
376 เด็กหญิงธิดา ชะรารัตน์ บ้านหนองคูไชยหนองขาม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
377 เด็กชายธีรดนย์ ประสงค์สุข บ้านหนองไฮ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
378 เด็กหญิงดาริศรา เกตุดี อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
379 เด็กชายประสบโชค ราห์มัน บ้านวังจานโนนสำราญ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
380 เด็กหญิงปัญญาพร วัฒนวิบูลย์กิจ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
381 เด็กหญิงพัชริญา ฤทธิโย เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
382 เด็กหญิงศุภกาญจน์ เกิดนพคุณ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
383 เด็กชายอัมรินทร์ บุญสังข์ อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
384 เด็กชายชยางกูร พานเพ็ง บ้านโคกใหญ่วิทยา 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
385 เด็กหญิงบุษราพร ทองหล่อ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
386 เด็กชายก่อพงษ์ ปะระท่า บ้านหนองไผ่ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
387 เด็กชายปัญญาวุฒิ ศิริสำราญ บ้านหนองหว้า 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
388 เด็กชายภัทรดนัย เดิมทำรัมย์ บ้านโสกยาง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
389 เด็กหญิงกัลยณัฐ ประนิล อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
390 เด็กหญิงขวัญชนก เปรมสละ ราชประชานุเคราะห์17 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
391 เด็กหญิงอังศุมาลิน ปองไป เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
392 เด็กชายประภัส วงษ์แก้ว เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
393 เด็กหญิงศศิภรณ์ กิลี บ้านจอกขวาง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
394 เด็กหญิงกนกพรรณ ซอหนองบัว เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
395 เด็กหญิงเบญจภรณ์ อ่อนจิต กู่สันตรัตน์ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
396 เด็กชายเสฎฐวุฒิ เละละ อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
397 เด็กชายธีรภัทร บุญประคอง อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
398 เด็กหญิงธัญสินี ตวงเนตร เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
399 เด็กชายคลังปกรณ์ ปะหุปะไพ บ้านนาข่า 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
400 เด็กชายศิรวุฒิ เหล่าสุวรรณ อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
401 เด็กชายพีรพล ไชยโก อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
402 เด็กชายธนกร ปะเตชะกัง อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
403 เด็กชายเอกรัตน์ ปักโกทะสัง อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
404 เด็กชายลัสกร อูปแก้ว เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
405 เด็กหญิงจิรัชญา ลดาวัลย์ อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
406 เด็กชายวรัญชิต พิมพ์บาล เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
407 เด็กชายธนสนธิ์ จันโทสุทธิ์ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
408 เด็กชายวัลลภ กุลนิตย์ บ้านหนองไฮ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
409 เด็กหญิงพิชชาภา ขานทะราชา บ้านสนาม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
410 เด็กชายเพียรธรรม ปาปะทา เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
411 เด็กหญิงพิยะดา โนศรี ราชประชานุเคราะห์18 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
412 เด็กชายรัฐกานต์ เกิดพระจีน เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
413 เด็กหญิงณัฐนิชา ทิพสีลาด เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
414 เด็กหญิงรสสุคนธ์ ชัยขันธ์ อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
415 เด็กหญิงกวินธิดา โคเคน อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
416 เด็กชายณัฐกรณ์ ทอนเสาร์ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
417 เด็กหญิงรังสิมา ฮาฟวี่ บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
418 เด็กหญิงสมพร เลิศรัตน์ บ้านจอกขวาง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
419 เด็กชายธนกฤต ประภาศรี อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
420 เด็กหญิงคุณัญญา จันทร์โสม เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
421 เด็กชายธนะรัชต์ อริวัน เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
422 เด็กหญิงสุพรรณี ศรีพลแสน บ้านหนองข่า 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
423 เด็กหญิงปรียะดา ประนิล วัดไผ่เงินโชตนาราม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
424 เด็กชายธนกฤต หงส์พันธ์ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
425 เด็กหญิงชาลิฎา วงษา บ้านหนองข่า 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
426 เด็กหญิงปริชาติ นามสิน อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
427 เด็กหญิงมนัสนันท์ มะธิตะโน บ้านโคกเต่า 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
428 เด็กหญิงเขมนิจ โยธราช บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
429 เด็กหญิงวณาวรรณ พุฒดี บ้านโคกเต่า 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
430 เด็กหญิงจิณห์จุฑา ปัดตาปัดโต เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
431 เด็กหญิงอนันตญา สาดแล่น บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
432 เด็กหญิงกฤติมา หารคำ บ้านโคกเต่า 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
433 เด็กหญิงนันทิยเทพ นาคนิล เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
434 เด็กหญิงศุภนันท์ นามนุษย์ศรี บ้านชาดฝางหัวเรือ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
435 เด็กหญิงเมทิณี จันทบ บ้านโคกเต่า 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
436 เด็กหญิงศิวัชญา พิจุลย์ บ้านชาดฝางหัวเรือ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
437 เด็กชายพันธวัสส์ เทพอำนวย บ้านหนองหว้า 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
438 เด็กชายคทาวุธ วรรณทอง บ้านชาดฝางหัวเรือ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
439 เด็กหญิงปริชญา ชารัมย์ บ้านชาดฝางหัวเรือ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
440 เด็กหญิงชุติกาญจน์ วรรณศิลป์ เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
441 เด็กหญิงปิยธิดา จำปีกาง บ้านตลาดโนนโพธิ์ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
442 เด็กหญิงเฟื่องฟู บัวงาม บ้านหนองคูม่วง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
443 เด็กหญิงณฤดี ปริปุณณะ อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
444 เด็กชายฐิติกร ศรีสมบูรณ์ อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
445 เด็กชายประกาศิต แปนเมือง โรงเรียนบ้านโคกไร่ 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
446 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี พวงเพชร โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
447 เด็กหญิงปุลินิตา ปะกำแหง เมืงวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
448 เด็กหญิงณัชริญา จันทร์น้อย โรงเรียนบ้านหนองไฮ 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
449 เด็กชายชยากร ศรีประไพ โรงเรียนบ้านโคกไร่ 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
450 เด็กหญิงสุพิชญา ชาลีชื่น โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
451 เด็กชายจาณุวัฒน์ ชาวหนอง บ้านกระยอมหนองเดิ่น 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
452 เด็กหญิงมนัสมนต์ เกศศรีพงษ์ศา อนุบาลอุ่นรัก 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
453 เด็กหญิงพัสราดา นาวัง เมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
454 เด็กหญิงณิชานันณ์ จตุวงค์ เมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
455 เด็กหญิงจันทร์ธิมา ทองอ่อน อนุบาลวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
456 เด็กหญิงณฤดี ภูตเขต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
457 เด็กชายบารมี จิตฤทธิ์ โรงเรียนวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
458 เด็กชายศุภณัฐ ม่วงศรี เมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
459 เด็กหญิงพิชญทัพห์ น้ำมนต์ดี เมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
460 เด็กหญิงนวพร วิชานนท์ ชุมนุมนาสีนวล 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
461 เด็กหญิงณันทิภัคค์ ธนสินบวรศักดิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
462 เด็กชายศตายุ โพธิ์พยัคฆ์ ชุมชนนาสีนวล 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
463 เด็กชายสุวิชชา อินทร์ประจักษ์ เมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
464 เด็กหญิงภัทรธิดา น้อยศรี เมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
465 เด็กหญิงญาณัจฉรา อุตตะโชติ บ้านหนองป้าน 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
466 เด็กหญิงดนยากร มิเล เมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
467 เด็กหญิงชลธิชา ประวรรณมาตา บ้านเขวาค้อโคกกลาง 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
468 เด็กหญิงปวันรัตน์ สมบัติดี โรงเรียนบ้านหนองผือ 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
469 เด็กชายอัษฎาวุธ บุตรเกตุ บ้านซาดฝางหัวเรือ 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
470 เด็กชายพิเชษฐ์ ยุสิ โรงเรียนอนุบาลณัฐนรี 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
471 เด็กชายทักษ์ดนัย ปาคาถา เมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
472 เด็กชายณัฐวุฒิ คำหงษา บ้านยางอิไลดอนก่อ 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
473 เด็กหญิงวรรณภา แก้วลาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
474 เด็กชายวีรนัฐ ปัตตาเนย์ เมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
475 เด็กชายรัชต์ฐาณกร ต.เจริญ เมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
476 เด็กหญิงสะสินา ปาติสัตย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
477 เด็กชายศรรักษ์ คำพันธ์ บ้านวังจานโนนสำราญ 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
478 เด็กหญิงแพรวา พลอ่อนสา โรงเรียนบ้านโคกกลาง 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
479 เด็กหญิงฐิฐาฐาน มาฤทธิ์ อนุบาลวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
480 เด็กหญิงไอวริณ ประวิสุทธิ์ อนุบาลวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
481 เด็กชายปริวัฒน์ เปาทัน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
482 เด็กชายนันทชัย แสนลี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
483 เด็กชายธัชพงค์ ยางแดง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
484 เด็กหญิงกิตติกา มาปา บ้านโนนท่อน 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
485 เด็กชายนันทกานต์ โสนิราช โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
486 เด็กหญิงสุภาวิตา สายสมบูรณ์ เมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
487 เด็กชายอนุชา ภูแม่นเขียน โรงเรียนบ้านหนองไฮ 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
488 เด็กหญิงทัณฑิมา เที่ยงเดช ราชประชานุเคราะห์ 17 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
489 เด็กชายศุภชัย หงษาวงค์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
490 เด็กหญิงเจริญรัตน์ คมสัน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
491 เด็กหญิงอมรรัตน์ บุตรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
492 เด็กชายวัชรพล ประมูลจะนัง โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
493 เด็กหญิงนิพัทธรา มูลหา บ้านประแหย่ง 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
494 เด็กหญิงณัฐภรัทรา มีโวหาร เมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
495 เด็กหญิงพรพนม แย้มพยุง อนุบาลวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
496 เด็กหญิงกมลชนก ไฝดง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
497 เด็กชายพิชยเทพ ธรรมพิบาล อนุบาลวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
498 เด็กหญิงสุดานันท์ เฮียงเหี่ย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
499 เด็กชายพัชรพงศ์ ประทุมจันทร์ เมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
500 เด็กหญิงพัชรินทร์ ซื่อสัตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
501 เด็กหญิงพัชราภา ปาปะเต เมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
502 เด็กชายธรรมวัตร์ พิลาวุฒิ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
503 เด็กหญิงทิฆัมพร อินธิแสง บ้านชาดฝางหัวเรือ 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
504 เด็กชายธนากร โททำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
505 เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ทองอ้วน บ้านโคกสีทองหลาง 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
506 เด็กหญิงไอยดา ถิ่นขาม ราชประชานุเคราะห์ 18 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
507 เด็กชายชลธร เศษวิสัย ราชประชานุเคราะห์ 17 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
508 เด็กหญิงนริสรา ชินชาด บ้านชาดฝางหัวเรือ 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
509 เด็กชายชนะพล พรดี เมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
510 เด็กชายภัทรฉัตร ปัตตาเนย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
511 เด็กหญิงมาริษา สืบศรี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
512 เด็กชายรัชพล คำพันธ์ อนุบาลวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
513 เด็กหญิงรวินท์นิภา ประเกาทัน เมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
514 เด็กชายพิชญ์ พรมทอง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
515 เด็กหญิงอรจิรา แสนบุญศิริ โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
516 เด็กหญิงปิยาพัชร ภู่สกุล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
517 เด็กหญิงปารณีย์ ราชแสง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
518 เด็กชายวรเวช สุปะโค โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
519 เด็กหญิงสิดารัศม์ วงษ์หลอด บ้านหนองไฮ 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
520 เด็กชายวันเฉลิม อนุแสวง พระกุมมารศึกษา 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
521 เด็กหญิงวรัทยา มะหลัด อนุบาลเอกกุมาร 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
522 เด็กหญิงกัญญากร การะพัฒน์ เมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
523 เด็กหญิงกัญญาภัค ปักกะสาตัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
524 เด็กหญิงทักษอร ไพอุปลี บ้านหนองป้าน 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
525 เด็กหญิงกัญญานัฐ ปักกะสาตัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
526 เด็กหญิงยลดา ศุภการนิมิต เมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
527 เด็กหญิงจตุพร มณีทัพ โรงเรียนบ้านหนองแสน 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
528 เด็กหญิงนาตาลี ชาไชย พระกุมารศึกษา 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
529 เด็กชายวิชญพงศ์ สุปะโค โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
530 เด็กหญิงศศิประภา ศรอินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
531 เด็กหญิงชนกภัทร อุ่นศิริ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
532 เด็กชายรัชพล พิมพล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
533 เด็กหญิงจิราพร กางโสภา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
534 เด็กหญิงชญานินท์ พุทธชัย โรงเรียนบ้านหนองไฮ 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
535 เด็กชายนิพล ปะสังคะเต โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
536 เด็กหญิงวริยา วรรณปะเก โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
537 เด็กชายนันทกร หลาบสีดา โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
538 เด็กชายชินกร เนตะชาติ โรงเรียนบ้านตำแย 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
539 เด็กชายธนพร บุญหล้า โรงเรียนบเานตำแย 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
540 เด็กชายธีระพงศ์ สีชนะ โรงเรียนบ้านตำแย 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
541 เด็กชายกิตติภพ ปาปะเพ เมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
542 เด็กหญิงชัญญานุช สิทธิเขต เมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
543 เด็กชายอัศวิน เสนสกุล ราชประชานุเคราะห์ 17 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
544 เด็กชายพิชญุตม์ สิงหาราโท บ้านทุ่งเทิง 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
545 เด็กหญิงศิริภาพร ทองเพชร โรงเรียนบ้านตำแย 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
546 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ ทอนมาตย์ เมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
547 เด็กชายจันทกานต์ พิทักษ์พล อนุบาลวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
548 เด็กหญิงดวงกมล พันสุภา โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
549 เด็กหญิงแพรววา สีชะนะ โรงเรียนบ้านตำแย 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
550 เด็กหญิงณัฐธิดา บิดา โรงเรียนบ้านตำแย 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
551 เด็กหญิงอัญชลีพร ปะกิลาพัง เมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
552 เด็กหญิงสุพิชชา วิมานยัง โรงเรียนบ้านหนองกุง 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
553 เด็กหญิงณิษฐ์ชลีย์ วิชัยสุนทร โรงเรียนเอกกุมาร 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
554 เด็กชายชวกร ทิพพิชัย โรงเรียนบ้านหนองกุง 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
555 เด็กชายมงคล พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านประเเหย่ง 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
556 เด็กชายกิตติกวิน ปัดสำราญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
557 เด็กชายหัสดิน ศรีบุญมา บ้านเสือโก้ก 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
558 เด็กหญิงสุรพิชญา สมศรีราช เมืองวาปีปทุม 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
559 เด็กชายสิทธิโชค บุตตะลุน อนุบาลวาปีปทุม 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
560 เด็กชายธนาวิน พันธ์จันทร์ บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
561 เด็กชายนวพล พวงใต้ เมืองวาปีปทุม 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
562 เด็กชายวีรวัฒน์ เมืองสาคร เมืองวาปีปทุม 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
563 เด็กชายคุณากร แสนโท รุ่งอรุณวิทย์ 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
564 เด็กชายชาครินทร์ ชาววาปี อนุบาลวาปีปทุม 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
565 เด็กชายณัฐพล มูลกิตติ อนุบาลวาปีปทุม 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
566 เด็กชายปริพัฒน์ นิราราช เมืองวาปีปทุม 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
567 เด็กชายเลิศมงคล กระทุ่มขันธ์ เมืองวาปีปทุม 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
568 เด็กชายพงศกร พิมพ์บาล อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
569 เด็กชายธนพงศ์ ทับคำมูล บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
570 เด็กชายณัฐภัทร แก้วหานาม บ้านแดง 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
571 เด็กชายธนพงษ์ ฉาไธสง โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 26 เมษายน 2564 ออนไลน์
572 เด็กชายสราวุฒิ เทพวงษ์ บ้านแดง 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
573 เด็กหญิงกนกรดา จอดนอก เมืองวาปีปทุม 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
574 เด็กหญิงณัฐกิตติ์ หิตายะโส อนุบาลวาปีปทุม 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
575 เด็กชายดนัย เนตะคำ ชาดฝางหัวเรือ 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
576 เด็กชายวรวุฒิ แก้วหานาม เมืองวาปีปทุม 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
577 เด็กชายณัฐชนน ธรรมโส รุ่งอรุณวิทย์ 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
578 เด็กชายธนกร ทับคำมูล บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
579 เด็กชายภัทรภณ เพิ่งจันดา เมืองวาปีปทุม 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
580 เด็กหญิงปภาวรินทร์ แก้วมั่น เมืองวาปีปทุม 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
581 เด็กชายวีรวัฒน์ โสภาวรรณ บ้านแก่นเท่า 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
582 เด็กชายอภิกร อะปะมาเถ บ้านชาดฝางหัวเรือ 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
583 เด็กหญิงอักษราภัค ดูรูปรัมย์ ชาดฝางหัวเรือ 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
584 เด็กหญิงชญานุช บรรลือหาญ บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
585 เด็กหญิงตรีชฏา ปัญจภักดี บ้านหนองไฮ 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
586 เด็กชายศศิกร จำปาโอ้ก วัดหนามแดง 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
587 เด็กหญิงสุนันทิกานต์ แสงเนตร เมืองวาปีปทุม 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
588 เด็กชายภัทรภูมิ ศรีชาด เมืองวาปีปทุม 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
589 เด็กชายวรเมธ แสนหล้า บ้านโคกไร่ 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
590 เด็กชายณัฐพล กาฬภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
591 เด็กหญิงอริศรา มะลาศรี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 26 เมษายน 2564 ออนไลน์
592 เด็กชายพงศ์พัศ คำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 26 เมษายน 2564 ออนไลน์
593 เด็กหญิงวริยา ปาปะขัง บ้านสนาม 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
594 เด็กชายภาณุพงษ์ ภูแก้ว เขาไร่ศรีราชา 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
595 เด็กหญิงจิดาภา อาระหัง อำนวยวิทย์นครปฐม 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
596 เด็กชายปุณณพงษ์ ปัดสี อนุบาลวาปีปทุม 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
597 เด็กชายธนชัย ปุริสังฆเต เมืองวาปีปทุม 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
598 เด็กหญิงขนิษฐา ปะภาวะเต โคกใหญ่ 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
599 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ มาตแก้ว อนุบาลอุดมพันธ์ 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
600 เด็กหญิงศิริประภา ปัญญาวงศ์ เมืองวาปีปทุม 26 เมษายน 2564 ออนไลน์
601 เด็กหญิงแคทรีน่า หนันดี มูลานเดอร์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 26 เมษายน 2564 ออนไลน์
602 เด็กชายเมธานนท์ ดาวยันต์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
603 เด็กชายชยพล คำมาตย์ อนุบาลวาปีปทุม 27 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
604 เด็กชายธนวัฒน์ พลกนิช เมืองวาปีปทุม 27 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
605 เด็กหญิงชนรดี สิทธิสาร บ้านหนองผือ 27 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
606 เด็กหญิงศรัณย์พร โคตรสมบัติ อนุบาลวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
607 เด็กชายณัฐพล บุบผามาตย์ บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 27 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
608 เด็กหญิงชนัญชิดา หงส์ชุม บ้านเสือโก้ก 27 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
609 เด็กหญิงลลิตาพร เทียบสี เมืองวาปีปทุม 27 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
610 เด็กชายทนงศักดิ์ สุขปะโค เมืองวาปีปทุม 27 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
611 เด็กชายภาคิน แสนเมือง บ้านนาเลา 27 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
612 เด็กชายสุธาธรณ์ สาแก้ว บ้านแก่นเท่า 27 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
613 เด็กหญิงรวิพร นิยมเวช โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
614 เด็กชายเปรม ขุนหล้า บ้านหนองผือ 27 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
615 เด็กหญิงปวริศา ศรีวันทา บ้านหนองผือ 27 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
616 เด็กหญิงปัญจพร ลาหล้าเลิศ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
617 เด็กชายอัครวินท์ มะละศิลป์ บ้านดงน้อย 27 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
618 เด็กชายชยพล ศรีเตชะ โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
619 เด็กหญิงลลิดา ประจันทร์ตัง เมืองวาปีปทุม 27 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
620 เด็กหญิงปาริตา ปะโสทะกัง เมืองวาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
621 เด็กชายวิษณุ ตรีประทุม อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
622 เด็กชายวรธน สิทธิ ธรรมรัตน์ใน 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
623 เด็กหญิงณัฐวดี สุวรรณสนธิ์ บ้านดงน้อย 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
624 เด็กชายรัชชานนท์ เจ๊กท้าว เมืองวาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
625 เด็กชายพีรพัฒน์ นินทะราช อนุบาลเอี่ยมสุข 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
626 เด็กชายวีรภาพ มะปะโพธิ์ บ้านเขวาค้อโคกกลาง 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
627 เด็กชายกฤษนันต์ ลำไธสง เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
628 เด็กชายนนท์ปวิธ คำชัย เมืองวาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
629 เด็กหญิงบัณฑิตา ทาวี อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
630 เด็กชายสรวิชญ์ ปะกิระตา อนุบาลวาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
631 เด็กหญิงปารมี จันแก้ว เมืองวาปีปทุม 27 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
632 เด็กหญิงสาริศา. วรรณสาร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ออนไลน์
633 เด็กหญิงสิริกาญน์ สิมมม เมืองวาปีปทุม 26 เมษายน 2564 ออนไลน์
634 เด็กชายนนทพัทธ์ คนซื่อ โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
635 เด็กหญิงกัลยกร ศิริกุล เมืองวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน วันที่สมัคร รูปแบบการสมัคร สถานะ

รายชื่อผู้สมัคร ชั้น ม.4

# ชื่อ-สกุล โรงเรียน วันที่สมัคร รูปแบบการสมัคร สถานะ
1 เด็กหญิงอรพนิต แก้วสังข์ โรงเรียนวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
2 นางสาวจิรัชยา ชาคำสัย โรงเรียนบ้านแร่ 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
3 นางสาวเมฆาศิณี ถนัดค้า โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
4 นายสิรวิชญ์ ขันตรี โรงขามป้อมพิทยาคม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
5 นางสาวสุพิชา ศรีวงษา โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
6 นางสาวธิดารัตน์ สนิทไทย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์16 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
7 เด็กชายจักริน ประวันนา ขามป้อมพิทยาคม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
8 นางสาวปนัสยา ราชชมภู วาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
9 นางสาวอนิศรากุล พันภักดี โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
10 นางสาวมุชิตา ปาปะไพ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
11 นางสาวอารีรัตน์ วัฒนสุข โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
12 นายธนดล ฤทธิสาร ประชาพัฒนา 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
13 นางสาวรัญชนา ฤทธิจันดี หัวเรือพิทยาคม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
14 นายธีรศักดิ์ บุญเพ็ง โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
15 นางสาวกัญนิกา ป้องขวาเลา โรงเรียนบ้านนาเลา 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
16 นายอิสระ ปาสานะเก โรงเรียนบ้านนาเลา 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
17 นางสาวหทัยรัตน์ อะมะมูล โรงเรียนบ้านนาเลา 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
18 นายวิชาวุฒิ รัตนสังข์ โรงเรียนบ้านนาเลา 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
19 นางสาวกัญญารัตน์ โพธิ์พัฒน์ โรงเรียนบ้านนาเลา 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
20 นายสุรเสกข์ บริวาร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
21 นางสาวชญารัช มาตคำมี โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
22 นางสาวปุณญณุช มะปะเท โรงเรียนพระกุมารศึกษา 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
23 นางสาวพลอยชมพู ครองสีธนนนท์ โรงเรียนวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
24 นายยงยุทธ์ วันดี โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
25 นายจตุรวิทย์ แสนสุข โรงเรียนบ้านหนองหว้า 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
26 นายสันติ ปะจะเณย์ โรงเรียนบ้านโนน 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
27 นางสาวจารุวรรณ ปะสังคะเต โรงเรียนดงใหญ่ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
28 นางสาวขวัญชนา เพชรจินดา โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
29 นายภูวดล บัวบุญ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
30 นายปณภูมิ โสมทอง โรงเรียนวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
31 นางสาวสลิลทิพย์ อินทยา โรงเรียนบ้านหนองแสน 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
32 นางสาวปนัดดา งามแสง โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
33 นายภัทรพล ศรีเสนา โรงเรียนบ้านหนองไฮ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
34 นางสาวสิริยา บุระเวทายัง โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
35 นายอภิชิต ปะระท่า โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
36 นายจาตุรงค์ อุส่าห์ดี โรงเรียนขามป้อมวิทยาคม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
37 นายศิรวิชญ์ ประพฤติใน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
38 นางสาวพาขวัญ จันดาเรียง โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
39 นางสาวศิราณี ปักกังวะยัง โรงเรียนบ้านหนองหว้า 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
40 นายก้องกฤษดา หนูทรง นาดูนประชาสรรพ์ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
41 นายกิตติพงศ์ ปิ่นขุนทด สิงห์สมุทร 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
42 นางสาวรัตนวรรณ หงษาหิน บ้านหนองหว้า 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
43 นางสาววัลนิภา ปัตโตยันทัง บางประอิน"ราชานุเคราะห์๑" 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
44 นายณธีพัฒน์ จิตต์ฐานันท์ แย้มจาดวิชชานุสรณ์ 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
45 นายภูวนัย โหงวเจริญ ศึกษานารีวิทยา 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
46 นางสาวกัญญาภัค ศรีแสง พระกุมารศึกษา 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
47 นางสาวพัชฎาภรณ์ จูมเกตุ บ้านโพธิ์ชัย 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
48 นายอาทิตย์ นาคเครือ บ้านโพธิ์ชัย 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
49 นายวสันต์ โยตำแย บ้านโพธิ์ชัย 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
50 นางสาวณัฐภรณ์ ผาดงยาง บ้านโพธิ์ชัย 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
51 นางสาวกานต์ธิดา เบ้าสิงห์ บ้านโพธิ์ชัย 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
52 นางสาวกุสุมวดี รักธรรม ชุมชนนานสีนวล 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
53 นางสาวรัญชิดา แวงดงบัง ชุมชนนาสีนวล 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
54 นางสาวณัชชา ไชยสงคราม บ้านโพธิ์ชัย 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
55 นางสาวณัฐณิชา จันทอุตสา วาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
56 นางสาววิภาดา วัฒนา บ้านนาเลา 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
57 นายอภิชาติ นวมเศวตร์ น้านนาเลา 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
58 นางสาวเบญญทิพย์ ม่วงวันดี บ้านนาเลา 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
59 นางสาวพัชรภรณ์ ปั้นทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
60 นางสาวชลธิชา ระถาวนิตย์ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
61 นายธนดล หุตารมณ์ สิงห์สมุทร 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
62 นางสาวเปรม​ฤทัย​ วันดี โรงเรียน​นาข่า​วิทยาคม​ 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
63 นางสาวปานตะวัน คำอาจ โรงเรียนวาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ออนไลน์
64 นางสาวธารารัตน์ หิตายะโส วาปีปทุม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
65 นางสาวศศิธร ภาคเวหา นาข่าวิทยาคม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
66 นางสาวภัทรวดี ปะวะภูตะกัง โคกล่าพิทยาคม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
67 นายณฐกร สืบสุนทร ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
68 นางสาวณัฐริกา ภูมาศ ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
69 นางสาวขันแก้ว รัตนนท์ งัวบาวิทยาคม 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
70 นางสาวเกศรินทร์ ชินบุตร ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
71 นางสาวณัฐชกมล ช่วยสุข ประชาพัฒนา 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
72 นายสิทธิศักดิ์ พันธ์ไผ่ ชุมชนโพธิ์สองห้องวิทยา 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
73 นางสาววรรณิดา บริสุทธิ์ บ้านหนองป้าน 24 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
74 นายจิรายุ นาชัยยา สารคามพิทยาคม 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
75 นายอภิสิทธิ์ พีระ ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
76 นางสาวนิรชร คำชุ่ม นาดูนประชาสรรพ์ 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
77 นายธีรพล มัดถาปะตัง วาปีปทุม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
78 นางสาวตะวัน สุริยา โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
79 นางสาวพิชญาภา ประกอบแสง โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
80 นางสาวฐิติชญา พรมโคตร ขามป้อมพิทยาคม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
81 นางสาวอรนิดา นามเหลา ขามป้อมพิทยาคม 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
82 นางสาวพักตร์ชลาภา สิงหาราโท โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
83 นางสาวชนานันท์ ครุทานัง บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
84 นางสาวอภิรดี สุโพธิ์ บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 25 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
85 นายฐาปกรณ์ สีสิ่ว โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
86 นายกิตติภูมิ ลีหล้าน้อย วาปีปทุม 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
87 นางสาวพิมพ์วิภา ชัยกองชา ยางวิทยาคม 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
88 เด็กหญิงนภัสสร เบ้าสีไฮ บ้านหนองไฮ 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
89 นางสาวสาลินี แสงใส บ้านหนองไฮ 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
90 นางสาวมณีรัตน์ เอาะน้อย บ้านหนองไฮ 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
91 นายบารมี ประนนท์ บ้านหนองไฮ 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
92 นายธีรพัฒน์ ไปใกล้ บ้านโนน 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
93 นายกิตติภพ พระจันทร์ตรา บ้านหนองไฮ 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
94 นายกฤษณศักดิ์ อุทรตัน บ้านหนองไฮ 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
95 นางสาวธัญชนก ดงเทียมศรี งัวบาวิทยาคม 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
96 นางสาวจิฬาพร ศรีคำเวียง บ้านสนาม 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
97 นางสาวปานิศา ปักกะทานัง วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
98 นายวัชรินทร์ อันดี วาปีคณานุสรณ์วิทยา 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
99 นายพีระพล สุขปะโค บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
100 นางสาวสิตานัน ราชดา พระกุมารศึกษา 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
101 นายชนาธิป ฤาโสภา ปทุมรัตต์พิทยาคม 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
102 นายธีรโชติ แจ่มใสดี บ้านหนองแสน 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
103 นายพรภวิษย์ ปะทัง หัวเรือพิทยาคม 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
104 นางสาวบุษกร ปะมาตา นาข่าวิทยาคม 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
105 นายสุริยะ บุญศรี นาข่าวิทยาคม 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
106 นางสาวมธุรดา ค้ำคูณ โรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง) 26 เมษายน 2564 ออนไลน์
107 นายสิโรฒม์ ปะกิคะเน วาปีปทุม 26 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
108 นายณัฐพล สุขเสริม โรงเรียนนนทรีวิทยา 26 เมษายน 2564 ออนไลน์
109 นายทรงวุฒิ นันทริด ยางวิทยาคม 27 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
110 นางสาวพัชราภา จันบัวลา ยางวิทยาคม 27 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
111 นายวานิต ประกายะศรี บ้านหนองไฮ 27 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
112 นายปฏิพัทธิ์ คลังดี วาปีปทุม 27 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
113 นายปฏิภาณย์ ขันทอง สารคามพิทยาคม 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
114 นายชัยนรินทร์ พลมีศักดิ์ สารคามพิทยาคม 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
115 นายศุภกิตติ์ โพธิ์ศรี สารคามพิทยาคม 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
116 นายสุรเดช ปัญญา สารคามพิทยาคม 25 เมษายน 2564 ออนไลน์
117 นางสาวจิรัดดา สีทองสา มัธยมยางสีสุราช 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
118 นางสาวจุฑารัตน์ เนืองแก้ว บ้านสนาม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
119 นายธรวิวัฒน์ ทับสมบัติ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 28 เมษายน 2564 ออนไลน์
120 นางสาวฐิดาพร ประกอบเสริม วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
121 นายพงศกร ชินชาด วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
122 นายธนโชค นามกุณี โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
123 นางสาววราภรณ์ ดีเลิศ ราชประชานุเคราะห์16 28 เมษายน 2564 ออนไลน์
124 นางสาวชัญญานุช แก้วสีทา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 28 เมษายน 2564 ออนไลน์
125 นางสาวมนัญชญา อัปมะเย โรงเรียนพระกุมารศึกษา 28 เมษายน 2564 ออนไลน์
126 นายธนวัฒน์ ดาวยันต์ พระกุมารร้อยเอ็ด 28 เมษายน 2564 ออนไลน์
127 นายสิรวิชญ์ ศรีมหาพรหม วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
128 นายภูริณัฐ วันดี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
129 นางสาวกัญวรา หิตายะ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
130 นางสาวนรรธพร อามาตย์พล วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
131 นายอิสรภาพ พิลาวุฒิ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
132 นางสาวสุวลี สุวรรณพันธ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
133 นางสาวณัฐฌา โพธิ์แกะ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
134 นางสาวนภาวี ภัทราบุญญากุล วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
135 นายอรรคพล เสี่ยงบุญ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
136 นางสาวสุชาวดี ฉัตรศรี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
137 นางสาวกัลยกร ทอนมาตย์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
138 นายชนาธิป แคนลา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
139 นางสาวขนิษฐา คำสมัย วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
140 นางสาวสุดารัตน์ ปักกะทานัง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
141 นางสาวปภาดา ปะเมนาโพธิ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
142 นางสาวกัญญาณัฐ ปิดตานะ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
143 นายปิยวัฒน์ สุวรรณะ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
144 นางสาวอรปรียา ปะนาโท วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
145 นางสาวจิดาภา ปะโยธิน วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
146 นางสาวรุ่งอรุณ ปัดตาปัดโต วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
147 นางสาวภัทราพร ศรีภูวงษ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
148 นายศุภกรณ์ จันทร์ศรี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
149 นางสาวปัณชญา อินทรประเสริฐ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
150 นายสิริภูมิ สุพะกำ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
151 นางสาวกวินธิดา จันดี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
152 นายภูมิรพี สุธีดวงสมร วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
153 นางสาววนิสา ปะริเตสัง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
154 นางสาววรางคนาง พิมพ์พันธุ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
155 นางสาวณัฐณิชา หงษาวงค์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
156 นางสาวทิพาวรรณ สุปติ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
157 นางสาวมัณฑนา จันวงษา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
158 นางสาวชลธิชา ดงตะวัน วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
159 นายฐปนัท พลกุล วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
160 นายภาณุพงศ์ ปางวิภาศ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
161 นางสาวเกศกนก คำสะไมล์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
162 นายจิรภัทร ธีรภักดิ์สวัสดิ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
163 นางสาวณัฐชยา พลวิเศษ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
164 นางสาวไอรินทร์ ชะชิกุล วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
165 นายธีราทร ลิ้มเบญจทรัพย์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
166 นางสาวภัทรธิดา พรมกันหาชัย วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
167 นางสาวบุณยาพร กว้างสนิท วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
168 นางสาวณัฐณิชา ปะมา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
169 นางสาวณิชาภัทร ประเสริฐโส วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
170 นางสาวอนัญญา มะธิปิไข วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
171 นายปฏิภาณ ทิมทอง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
172 นางสาวอารยา เอกศิริ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
173 นายตะวัน พลคำมาก วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
174 นางสาวจินดามณี เอกรักษา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
175 นายต้นตระกูล กุลสวัสดิ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
176 นางสาวกุศลสิริ คงแสนคำ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
177 นางสาวณัฏฐวรรณ วรรณะบุตร วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
178 เด็กหญิงสรินยา บาริศรี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
179 นายนวัชพร คำใบ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
180 นางสาวสุพรรษา ทีโพธิ์หาด วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
181 นายธนกร จันหนองหว้า วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
182 นายรัฐภูมิ สังฆบุรินทร์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
183 นางสาวนันท์นภัส ชินภักดี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
184 นางสาวพรชิตา บาลโส วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
185 นางสาวชญานิน ผ่านสะอาด วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
186 นางสาวชุติกาญจน์ แสงโพธิ์ดา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
187 นายรัฐภูมิ เกิดพระจีน วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
188 นางสาวชนากานต์ คุ้มเนตร วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
189 นางสาวปัณฑิตา ตะนัยศรี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
190 นางสาวพรรณกาญจณ์ จันทร์สมร วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
191 นางสาวสุกัญญา แสนบุดดา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
192 นางสาวกมลวรรณ พลร่ม วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
193 นางสาวจุรัญรัตน์ โพธิ์ดี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
194 นางสาวหทัยชนก ภูวงค์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
195 นางสาววรรณวิษา ศิริสำราญ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
196 นางสาวปราณปรียา แคนสา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
197 นางสาวเขมิกา รัตนวงศ์สวัสดิ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
198 นางสาวชลธิชา ติดใจดี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
199 นางสาวกัญญาณัฐ บุญประกอบ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
200 นางสาวอรภิญญา พิจุลย์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
201 นางสาวชิดชญา ตรีประทุม วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
202 นายกิตติศักดิ์ ช่อรักษ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
203 นายธนวัฒน์ ศรีหามาร วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
204 นายภูรินทร์ ปวงอูป วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
205 นางสาวกมลชนก มานิมนต์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
206 นางสาวณัฐณิชา ทุมะลา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
207 นายจิตรภณ ประทุมขำ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
208 นายเมธิชัย ลามะให วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
209 นางสาวสริตา วิถาทานัง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
210 นางสาวญดา นนตะสี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
211 นางสาวอัจริยา พิณทอง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
212 นางสาวนิราตรี มะโนราช วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
213 นางสาวสุดารัตน์ เหลาพล วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
214 นางสาวนันทอร มุมทอง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
215 นายเสฎฐวุฒิ มิตะนุ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
216 นายเดชาวัต ศรีสุข วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
217 นางสาวณัชชา แตงอ่อน วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
218 นายคณิศร ศรีวรรณะ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
219 นายพชร โนศรี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
220 นางสาวพิยดา ไชยปัญหา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
221 นางสาวนภรัตน์ สุ่มทรัพย์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
222 นางสาวพัชยา ปะนะภูเต วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
223 นายเนติพงศ์ ฆารสว่าง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
224 เด็กชายสุวัจน์ ราชบุรี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
225 นายธนวิชญ์ นามสนิท วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
226 นางสาวพรมงคล ภู่โสภา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
227 นายภานุวัฒน์ สีโท วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
228 นางสาวกมลชนก แสนธนู วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
229 นายณภัทร ศิริโสม วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
230 นางสาวจิรนันท์ จารุวงศ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
231 นางสาวพิมลพรรณ บุตตะกะ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
232 นายพัสกร แซ่เตีย วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
233 นางสาวกมลวรรณ ประทุมคำ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
234 นางสาวเกวลิน อุปกัง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
235 นางสาวภัทรกัปป์ สวาศรี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
236 นางสาวปิยะฉัตร กองฮามสี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
237 นางสาวดาวเด่น แซ่เปีย วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
238 นายแทนคุณ เนาวรัตน์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
239 นายสุกฤษ อารีป้อม วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
240 นางสาวพิริสา บุตรวิชา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
241 นางสาววรรนิษา ประพาน วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
242 นางสาวอัญรัตน์ ชัยลิ้นฟ้า วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
243 นางสาวกรกนก ประธิปอาราม วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
244 นางสาวอภิญญา สุจจชารี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
245 นางสาวหทัยชนก ปะวะภูตะกัง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
246 นางสาวณัฐณิชา วิถาทานัง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
247 นางสาวปภาพินท์ ทอนโพธิ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
248 นางสาวสุนันทา สิงสี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
249 นางสาวฐิติรัตน์ ศิริมนตรี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
250 นางสาวชลลดา กัณหา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
251 นางสาวนิราวัลย์ โทอะรัญ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
252 นางสาวพิชาพัชร์ บางบำเนตร วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
253 นางสาวอารียา พะนะลาภ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
254 นางสาวชลธิชา สาหลาด วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
255 นางสาวณัฐริกา ประธรรมสาร วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
256 นางสาวอริศรา สุขังสูงเนิน วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
257 นายธนกฤษ แซ่ตัง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
258 นายทีปกร โนดไธสง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
259 นางสาวกานต์พิชชา ไกรสี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
260 นางสาวสุจินดา คำสมัย วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
261 นางสาวญดาพร ชำนาญจันทร์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
262 นายณรงค์ชัย ปาปะสา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
263 นางสาวปวีณา บุตรมาตร วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
264 นางสาวอินทิรา กาหลง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
265 นายวัชรพล ปธิรูปัง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
266 นางสาวเบญญทิพย์ จูมเกตุ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
267 นายอภิวัฒน์ ชาวประสา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
268 นายพงศกร พงษ์สมศักดิ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
269 นายรัชชานนท์ เวียงโพนละออม วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
270 นายนชวนนท์ กองบุตร วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
271 นางสาวสุรัสวดี ปองไป วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
272 นายกันตภูมิ เดาขุนทด วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
273 นางสาวชุรีวัลย์ ยืนยาว วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
274 นางสาวพิมพ์ภิชา แก้วอนันต์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
275 นางสาวสิริญากร สุพัฒน์มงคล วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
276 นางสาวกมลพร สืบสุนทร วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
277 นางสาวศิรินันท์ อ่อนตา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
278 นายประกาศิต ธนาเดชาวัฒนกุล วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
279 นางสาวศิริอัมพร ปัญญะพิมพ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
280 นายปรัชญา โยธะราช วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
281 นางสาวอรปรียา คัดทะจันทร์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
282 นางสาวจริตจตา อนุสา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
283 นางสาวจีราพัชร ร่มจันทร์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
284 นายธรรมรัฐ อรุณโน วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
285 นายไพโรจน์ บุญโรจน์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
286 นายพงศกร นาเมือง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
287 นางสาวธิดารัตน์ ขันอุทธา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
288 นางสาวศิริประพา เทพศักดิ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
289 เด็กชายวิกรม สมัคร วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
290 นายปัณณทัต ชัยธานี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
291 นายกฤษณ์ คำผา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
292 นางสาวณัฎฐณิชา อักษรพิมพ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
293 นางสาวบัณฑิตา สีอัคฮาต วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
294 นางสาวสุดารัตน์ สายจันดี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
295 นายฐิติศักดิ์ โพธิ์หล้า วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
296 นางสาวอาทิตยา ไชยธานี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
297 นายธนกร ศรีบุญมา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
298 นางสาวนิธินาถ นามสิน วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
299 นางสาววสุนี นามบุรี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
300 เด็กหญิงจิฑาภรณ์ เสนจันตะ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
301 นางสาวนิศาชล คงสุริโย วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
302 นางสาวทิพย์อัปสร บุญด้วง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
303 นายวรชิต ปองไป วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
304 นายปิยวัฒน์ รักชาติ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
305 เด็กหญิงกวิสรา ไปแดน วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
306 นางสาวปวริศา กองแก้ว วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
307 นายวัชรพงษ์ ปาสาวัน วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
308 นางสาวทิพย์ฤทัย พรหล่อ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
309 นางสาวธนสร มาฤทธิ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
310 นางสาวนาฏสิริ ภัทราบุญญากุล วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
311 นายณัฐพล กุลไธสง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
312 นางสาวอิสราภรณ์ ลามี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
313 นางสาวนริศรา โสภาพ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
314 นางสาวสวรรยา ปักเขตานัง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
315 นางสาวชุติกาญจน์ สุภาพันธ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
316 นางสาววรนงค์ ปัตโต วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
317 นางสาวชนันภรณ์ สังฆมณี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
318 นายศิวกร บุญเรือง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
319 นางสาวอัจฉรา บุญละคร วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
320 นายจีรภัทร ธุระสิทธิ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
321 นางสาววนุติยา อาจแก้ว วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
322 นางสาวปฏิมาพร ไวจันทร์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
323 นางสาวชนิสรา หิตายะโส วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
324 นางสาวสุวิมล สิงห์คะนอง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
325 นางสาวพีรสา คัดทะจันทร์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
326 นางสาวบังอร ศิริจันดา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
327 นายเก้าธันวา จ้อยนุแสง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
328 นายธนวัฒน์ คุรุทานัง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
329 นางสาวณัฐกฤตตา เซ่งลอยเลื่อน วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
330 นายคณาธิป ออกแม้น วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
331 นางสาวเสาวณี ประสีระวิเส วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
332 นายธนภัทร ไชยสุระ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
333 นายสุปวีร์ มะธุเสน วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
334 นางสาวพึงพิศ สัตรู วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
335 นายจอมพล โพธิน วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
336 นางสาวพรชิตา ประกอบสิม วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
337 นายณัฐภัทร พิจารณ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
338 นางสาวกฤติกา ฤทธิ์วิชัย วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
339 นายธนพล จันทคาม วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
340 นายอรรคเดช ปุริตัง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
341 เด็กหญิงวริศรา บุตะกะ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
342 นางสาวปวิตา ภักดีทา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
343 นางสาวสุพิชญา อินทลี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
344 นางสาวณัฐสุดา ปะภาวะเต วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
345 นางสาววัชราภรณ์ บัวรัตน์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
346 นางสาวพิกุล ชัยปะปา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
347 นายอิศเรศ ปัตตานี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
348 นายพงศภัค นามสมบูรณ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
349 นายธีรภัทร คำพาพันธ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
350 นางสาวญารินดา ทิพชรา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
351 นางสาวภาสินี รินทอง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
352 นางสาวปาลิตา ประนิล วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
353 นางสาววิลาสิณี เรียกกลาง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
354 นางสาวรัชนีกร บัวสนิท วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
355 เด็กชายศักดิ์กรินทร์ พลรักษา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
356 นางสาวชลธิชา โคตรธาดา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
357 นางสาวจิราทิพย์ โปสันเทียะ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
358 นางสาวกันทิมา มณีจันทร์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
359 นางสาวทิฆัมพร รักษาผล วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
360 นางสาวอรปรียา จันทะปะทัง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
361 นางสาวณัฐภรณ์ ประกอบผล วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
362 นางสาวภัทราภรณ์ พันธ์ชา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
363 นายภูผา สุปะโค วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
364 นางสาวพุทธิตา ไปใกล้ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
365 นางสาวอรวรรณ วิสูงเร วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
366 นางสาวธีราพร ยานู วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
367 นางสาวชนม์ชนก มงคล วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
368 นางสาวปิยาภรณ์ โภคาแสง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
369 นายชัยวัฒน์ สุจจชารี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
370 นายภูวนารถ บุญนิ่ม วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
371 นายจักรภัทร คำสมัย วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
372 นายศุภจิตร บุญโรจน์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
373 นางสาวอุไรพร แสนวัง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
374 นางสาวนิภาพรรณ ช่อขุนทด วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
375 นางสาวพีรดา เทพเลียน วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
376 นางสาวศศิวรรณ วุฒิสารคุณ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
377 นางสาววชิราภรณ์ สระตังหมอง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
378 นางสาวพิชญาภา ปะวะเข วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
379 นางสาวอรทัย บุญยะรัตน์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
380 นายกฤษฎา จันทร์ภักดิ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
381 นายพงศกร ปะรินทร วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
382 นางสาวปริญาภรณ์ พิลาเท่า วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
383 นางสาวสุนิษา ชารีวรรณ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
384 นายนรากร ปิตตานัง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
385 นางสาววรัญญา ครองสิงห์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
386 นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณธาดา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
387 นายศุภกิจ พิชิตชัยณรงค์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
388 นายธีรภัทร ใจซื่อ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
389 นายปุญญพัฒน์ กองปัดชา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
390 นางสาวสุพิชชา ศิริสำราญ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
391 นางสาวอรุณรัตน์ ตะโคตร วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
392 นายเอกมงคล โยมรัมย์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
393 นายกลการ สีหาพล วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
394 นางสาวเขมินทรา ตะโพธิ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
395 นางสาวกชพร สุปะเม วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
396 นางสาวฑิตยา มาตรา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
397 นางสาวปิยะวรรณ ปะกินังเต วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
398 นางสาวพิมวรรณ สืบสำราญ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
399 นางสาววราภรณ์ เสนามาตย์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
400 นายกรภัทร์ ปะกิคา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
401 นางสาวพันวสา เสนามาตร วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
402 นายณัฐพล โคตรชาลี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
403 นางสาวสุภาวดี น้อยตาแสง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
404 นายพีรวิชญ์ ปรีฉันท์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
405 นายก้องกิดากร พุทธรรม วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
406 นางสาวภัทรธิดา สิงห์วิสุทธิ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
407 นางสาวทิพย์ตะวัน ปะกิระคัง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
408 นางสาวปิยะพร ยะถา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
409 นางสาวอินทร์กรแก้ว นินทะราช วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
410 นางสาวอรอุมา ไร่สงวน วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
411 นางสาวธัญชนก พันธวงษ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
412 นางสาวชนกนันท์ แปลงมาลย์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
413 นางสาวสวรรยา ดงเรืองศรี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
414 นางสาวอัจฉรา นามภักดิ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
415 นายพัชรพงศ์ ปิดสายะ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
416 นางสาวพิริยากร ปุยกวาง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
417 นางสาวกรนันท์ ทบแก้ว วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
418 นางสาวสุกัลยา ภูศรีฤทธิ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
419 นางสาวกรนันท์ ฟอกกลาง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
420 นางสาวภควดี บุตตะกะ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
421 นางสาวสุทธิดา ชินะรา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
422 นายภัทรดนัย สระคำ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
423 นายดุลญาฤทธิ์ มาเจริญ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
424 นายปิติพงษ์ เปียทอง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
425 นางสาวณัฐญาดา ชาอินทร์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
426 เด็กหญิงบัณฑิตา เทียงธรรม วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
427 นายปรเมศร์ บุญเกิด วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
428 นางสาวกันยรัตน์ จันทะรัง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
429 นายยศพนธ์ แกมจินดา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
430 นายอภิรักษ์ ฉัตรศรี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
431 นายปัฐยาวัฒน์ สิทธิสาร วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
432 นางสาวอัมพร พลตรี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
433 นายธันยา สิงมาดา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
434 นายธีรัช ชุมสิงห์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
435 นายปวีณ อุปมัย วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
436 นายภูมิพิพัฒน์ อุปนิตย์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
437 นายชัชวาล ปะนันโต วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
438 นางสาวอรปรียา ไชยลาด วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
439 นางสาวจิราภา ใสงาม วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
440 เด็กหญิงนภาวีร์ ศรีพวงเพิศ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
441 นางสาวอนันดา ประภาศรี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
442 นายภูมิพัฒน์ ภูวงษ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
443 นายวชิรวิทย์ ไปเจอะ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
444 นางสาวจุฑาทิพย์ ปองไป วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
445 นางสาวยศสิณี ค้าเจริญ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
446 นายอดิเทพ โคตรแก้ว วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
447 นางสาวสุภาพร สอิ้งทอง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
448 นางสาววรัญญา ปะมะระกา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
449 นางสาวพรหมพิริยะ รสสุคนธ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
450 นายรุ่งรวิน ประนิล วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
451 นางสาวณิรชา ปะติตังโข วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
452 นางสาวอันยมณี ค้าเจริญ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
453 นางสาวสุธิดา มีหา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
454 นางสาวณัฐนิชา ไชโยลา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
455 นางสาวธาริณีย์ มีสูนย์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
456 นายจิระศักดิ์ ดงพระเจ้า วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
457 นางสาวจณิสตา บุตรกาศ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
458 นายวรรณชาติ เฮียงเฮี่ย วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
459 นางสาวเมธาวี ผุยเตชะ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
460 นายจักรี สีแวงเขตร์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
461 นายพาทิศ โพนนอก วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
462 นางสาวจิตรดา บาคาล วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
463 นายสุริยะ เณรสุวรรณ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
464 นางสาวมณีรัตน์ ธรรมมา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
465 นางสาวณราวดี ชุมดี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
466 นางสาวทาริกา ศิริภักดิ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
467 นางสาวลักษิกา หัตถกิจธาตรี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
468 นายภาณุพงศ์ อันตระกูล วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
469 นางสาวนภามาศ พันพานิชย์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
470 นายวีรภัทร จีวรรณ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
471 นางสาวอารียา โดเคน วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
472 นางสาวฐิติญาภรณ์ ประกอบกุล วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
473 นางสาวธิติพร ศรีหาอินทร์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
474 นางสาวพรรณพิชฌา จูมแพงจารุพงศ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
475 นางสาวณัฏฐณิชา เศษรินทร์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
476 นายศุภกร ช่างปัน วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
477 นางสาวศุมินตา ปิยะชาด วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
478 นายอภินันท์ อารพล วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
479 นางสาวชญานิศ ประจุดทะเก วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
480 นางสาวรติรัตน์ ประกอบนันท์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
481 นายทยาวัต โกสีย์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
482 นางสาวกฤติยาภรณ์ บุญมาศ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
483 นายพีรภัทร ปาปะเพ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
484 นางสาวเวรุมาศ อุปมัย วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
485 นายพงศพัศ ลาดนอก วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
486 นายอภิมงคล วรรณปะเก วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
487 นางสาวสุชานรี นามศรี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
488 นายบวรพจน์   ยาหลง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
489 นายธนสิทธิ์ ปะมาคะมา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
490 นายเกียรติศักดิ์ ทองหล่อ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
491 นางสาวกรุณา โสภณพัฒนบัณฑิต วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
492 นางสาวรัตนาภรณ์ ฟอกกลาง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
493 นายสุรเกียรติ คำสมัย วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
494 นายรัฐกรเกียรติ วิชาชัย วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
495 นางสาวแพรวประกาย ปักโกทะสัง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
496 นางสาวปวัญญา กังขอนนอก วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
497 นางสาวชนิศา นาหนองตูม วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
498 นายพีรภัทร ไปวันเสาร์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
499 นางสาวกชพรรณ บัณฑิตเสน วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
500 นายพงศธร เราป้อมวาปี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
501 นายโกสิทธิ์ อุปโก วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
502 นายวิรุณ กวดนอก วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
503 นางสาวพิฆัมพร ท้วมแก้ว วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
504 นายธนา แสนเสนา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
505 นายธนสิทธิ์ ภูมิสถาน วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
506 นายศิริชัยศิริชัย ตะภา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
507 นางสาวรัตนาภรณ์ เกษรชื่น วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
508 นายธีราวุฒิ บุญศรี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
509 นายนพรัตน์ หนูแก้ว วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
510 นายจิรทีปต์ ค้าสุกร วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
511 นางสาวทิพามณี ปราณีตพลกรัง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
512 นางสาวนัทธมน ปองไป วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
513 นางสาวธัญญารัตน์ เศษรินทร์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
514 นางสาวจิรัฐติกาล ปาปะกะ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
515 นายธวัชชัย ลาวัลย์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
516 นางสาวอภิสรา ลุนศรี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
517 นางสาวธีราภรณ์ ลิโป้ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
518 นายสุทธิภัทร วันจันทร์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
519 นางสาวมาติกา สุขรี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
520 นางสาวสุดารัตน์ โทนหงษา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
521 นางสาววิไลวรรณ ชัยบุรี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
522 นางสาวชลธิชา วงค์อภัย วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
523 นายปวุฒิกร วังดง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
524 นางสาวสิทธิสินี แก้วจันทร์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
525 เด็กหญิงดากานดา ศุภการนิมิต วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
526 นางสาวณัฐกานต์ อินทรศิลา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
527 นายคฑาวุฒิ รัตนนท์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
528 นางสาวอารยา ชาวพงษ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
529 นางสาวปรนัฐ คงสัตย์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
530 นางสาวปาณิฉัตร ประสารีบุตร วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
531 นายกิตติพงศ์ ศรีวิชา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
532 นายธนวรรธ ลินทอง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
533 นางสาวไพลิน จตุฤทธิรณ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
534 นายกนกพล ทับสุขา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
535 นายศาสตรา บุบผา วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
536 นางสาวปิยฉัตร ปาปะไพร วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
537 นางสาวสุวนันท์ มูลศรี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
538 นายชานนท์ จันทวะฤทธิ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
539 นายกษิด์เดช ยอดสะเทิน วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
540 นายสุทธิรักษ์ ปักเขตานัง วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
541 นางสาวฐิดาพร ประกอบเสริม วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
542 นายสุวิจักษณ์ รัตนไพ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
543 นายศุภกิตต์ หงษาวงค์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
544 นายปภังกร จรรยารุ่งทวี วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
545 เด็กหญิงอทิตยา ศรีกุลวงษ์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
546 นายพงษ์ธกรก์ วรรณศิลป์ วาปีปทุม 30 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
547 นายณัฐกุล มัชปะโม วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
548 นายกฤษดา ศรีประดู่ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
549 นายสิทธิชัย ศรีกลม วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
550 นางสาววัชราภรณ์ ปักกะเต วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
551 นางสาววาสนา ไวมงคุณ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
552 นายนันทพงค์ สีหาบุญจันทร์ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
553 นางสาวศศิธร รสหอม วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
554 นางสาวศิลิลักษณ์ ปัดคำ วาปีปทุม 28 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
555 นางสาววาทินี สุวรรณภิญญา วาปีปทุม 30 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
556 นายธนากร อรรคแก้ว วาปีปทุม 30 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
557 นายชัยยากูล เบ้าสิงห์ วาปีปทุม 30 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
558 นางสาวมานิตา ลุนราษี วาปีปทุม 30 เมษายน 2564 ด้วยตัวเอง
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน วันที่สมัคร รูปแบบการสมัคร สถานะ

สถิติการรับสมัครแบบแยกเขตบริการ ของชั้น ม.1

จำนวนคน

วันที่

ในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ

สถิติการรับสมัครแบบแยกโรงเรียน ของชั้น ม.4

จำนวนคน

วันที่

โรงเรียนอื่น โรงเรียนเดิม

สถิติการรับสมัครแบบแยกเพศ ของชั้น ม.1

สถิติการรับสมัครแบบแยกเพศ ของชั้น ม.4

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนทั่วไป

for_wab