ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนวาปีปทุม

709 คน

สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล้ว

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

562 คน

สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แล้ว

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ราบชื่อผู้สมัคร ชั้น ม.1

# ชื่อ-สกุล โรงเรียน ประเภท วันที่สมัคร สถานะ
1 เด็กชายพงศกร ไชยรินทร์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
2 เด็กชายธีรภัทร หลาบมาลา บ้านแคน 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
3 เด็กหญิงกัญนิชฐ์ชา ปุลา บ้านแคน 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
4 เด็กหญิงจิราภรณ์ มูลต้น บ้านแคน 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
5 เด็กหญิงภัทรวี ชะโร เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
6 เด็กหญิงณุภัทรณีย์ อารยสมโพธิ์ อนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
7 เด็กหญิงธนิดา มะธิปิไข บ้านมะแซวหนองโง้ง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
8 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บุญละคร เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
9 เด็กชายอภินราภัทร ปุญยสาร อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
10 เด็กชายภัครพล สีชะนะ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
11 เด็กหญิงศิริยา ประกอบแก้ว บ้านมะแซวหนองโง้ง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
12 เด็กหญิงนิวาริน จันดาหัวดง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
13 เด็กหญิงปริยากร ยมรัตน์ อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
14 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส บุญศรีทุม อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
15 เด็กหญิงญาณิศา ครองสี บ้านมะแซวหนองโง้ง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
16 เด็กชายวรพรต ภู่ดาษ อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
17 เด็กชายพงศกร สิงคะนอง อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
18 เด็กหญิงพิมอัปสร ปักโคทานัง อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
19 เด็กหญิงธัญพิชชา เลตาก อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
20 เด็กหญิงชลดา จันทะแสง อนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
21 เด็กหญิงกชกร ดวงศรี อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
22 เด็กชายธนพัฒน์ ชุมมุง บ้านหนองข่า 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
23 เด็กหญิงนิรินยา จันดาหัวดง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
24 เด็กหญิงณัฐณิชา ยอดมาลี ชุมชนนาสีนวล 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
25 เด็กหญิงนุชรินทร์ รัตบาลรินทร์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
26 เด็กหญิงวรวีร์ ภูผาสุข เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
27 เด็กหญิงอรรัมภา แสวงศรี บ้านโคกกลาง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
28 เด็กชายวรณัน พรมเกตุ บ้านโคกกลาง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
29 เด็กชายภูริธาดา ศรีโยธา บ้านโคกกลาง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
30 เด็กหญิงศรัญรัตน์ เสนามาตย์ อนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
31 เด็กชายธนดล แก้วสูงเนิน บ้านเหล่ายูง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
32 เด็กหญิงคีตภัทร ศรีชาด เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
33 เด็กชายวงศกร สอนนอก เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
34 เด็กชายธาวิน วังสงคราม เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
35 เด็กชายธนกฤต รองทอง บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
36 เด็กหญิงพรมพร บัวสอน บ้านโคกกลาง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
37 เด็กหญิงปิยฉัตร แก้วสุข บ้านโคกกลาง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
38 เด็กหญิงวรัญยา ชุมมุง บ้านโคกกลาง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
39 เด็กชายถิรวัฒน์ หัดดล บ้านโคกกลาง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
40 เด็กชายชวรัช แปลงมาลย์ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
41 เด็กชายรัชฏะ มะปะโพธิ์ บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
42 เด็กชายธนาวัฒน์ สุปติ บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
43 เด็กชายวีรวัฒน์ เพียรคราด บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
44 เด็กชายพงศกร สมพานต์ อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
45 เด็กชายวชิรวิทย์ ชิณมาต บ้านเหล่ายูง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
46 เด็กชายธนกฤต เปรมนาค บ้านเหล่ายูง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
47 เด็กหญิงชนมณี เชื้อนิล บ้านเหล่ายูง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
48 เด็กชายอาร์ชาวิน ฤทธาโย บ้านโคกกลาง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
49 เด็กชายธนวัฒน์ แซ่ลี บ้านโคกกลาง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
50 เด็กหญิงนภัสสร จำรองเพ็ง บ้านเหล่ายูง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
51 เด็กชายพัชรพล ปุลำพะเว เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
52 เด็กหญิงกุลจิรา เหมือนสิงห์ อนุบาลเอี่ยมสุข 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
53 เด็กหญิงอัญชิสา รอดเทศ บ้านนาข่า 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
54 เด็กหญิงศรีศุภางค์ ภูสังข์ บ้านนาข่า 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
55 เด็กหญิงวริศรา สีแก้ว บ้านนาข่า 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
56 เด็กหญิงนุชวรา วิลาจันทร์ บ้านนาข่า 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
57 เด็กหญิงสุธาสิณี เอี่ยมสำอางค์ บ้านนาข่า 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
58 เด็กชายธนภัทร ปะตังทะโล เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
59 เด็กหญิงกัญญรัตน์ วัคไธสงค์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
60 เด็กหญิงปาณิสรา กองพิธี ้เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
61 เด็กหญิงสิริกัลยา จอมประมาณ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
62 เด็กหญิงจีรนันท์ นุชพิเรน วัดไผ่ตัน 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
63 เด็กหญิงพัชรินทร์ บัวซุย บ้านมะแซวหนองโง้ง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
64 เด็กชายนัฐพล นาคสอน บ้านมะแซวหนองโง้ง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
65 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เทียกทอง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
66 เด็กหญิงปภาวรินท์ เทพประจิต เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
67 เด็กหญิงณัฏฐธิดา คำรีมา บ้านแวงชัยโคกหนองโจด 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
68 เด็กชายนพคุณ จุปะมัตตัง อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
69 เด็กหญิงชญาดา นาถสิทธิ์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
70 เด็กหญิงเมทิตา เตโพธิ์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
71 เด็กหญิงรัตนภรณ์ เคนบ้านเป้า อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
72 เด็กหญิงกฤติมา ประวิสุทธิ์ อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
73 เด็กหญิงวรรธนันท์ สาระกุล อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
74 เด็กหญิงอมรกานต์ ไชยโวหาร อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
75 เด็กหญิงรุจิรัตน์ สุขากาศ อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
76 เด็กหญิงศศิชา ปทุมพร อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
77 เด็กหญิงศิริรัตน์ ผายแก้ว อนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
78 เด็กชายประกาศิษย์ ประกอบแสง อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
79 เด็กหญิงธิมาพร สิงธิมาตย์ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
80 เด็กหญิงปิยธิดา ปะระทัง บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
81 เด็กหญิงวรางค์รัตน์ จันโทสุทธิ์ บ้านชาดฝางหัวเรือ 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
82 เด็กหญิงวรัชยา ประกอบนัน เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
83 เด็กชายจารุกิตติ์ เพ็งผลา กุดนาดีโนนลาน 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
84 เด็กหญิงสุนันทินี ชินชาด บ้านชาดฝางหัวเรือ 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
85 เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ปัตตังโข บ้านนาข่า 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
86 เด็กหญิงนันทิกานต์ โพธิ์ชัยเลิศ อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
87 เด็กชายกฤษณกันฑ์ วงษาปัดนา อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
88 เด็กหญิงจริยา จงปลอบกลาง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
89 เด็กหญิงหฤทัย วัฒนบุตร เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
90 เด็กหญิงกมลพร บาริศรี ชุมชนบ้านงัวบา 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
91 เด็กหญิงศรสวรรค์ นีรขันธ์ อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
92 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ ปทุมพร อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
93 เด็กชายภูริทัต ปานโต อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
94 เด็กหญิงวิชญาดา คำสมัย อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
95 เด็กหญิงณัฐณิชา สาเหง่า ชุมชนนาสีนวล 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
96 เด็กหญิงพิชามญชุ์ คุรินทร์ อนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
97 เด็กหญิงจารุวรรณ จวงสมุทร อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
98 เด็กหญิงวารุณีย์ มลามาตย์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
99 เด็กหญิงศศิวิมล คงแสนแก้ว อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
100 เด็กหญิงพลอยปภัส ชุมดี อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
101 เด็กหญิงกัลยานุตถ์ แสงกุดเรือ อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
102 เด็กหญิงสุทธิดา ภินโญ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
103 เด็กหญิงสุภาวดี ภูต้องศรี เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
104 เด็กชายธนภาค ปักกะสัง อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
105 เด็กชายศิวกร เอื้องโสภา เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
106 เด็กหญิงอัญชิสา ปะวะเข เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
107 เด็กชายณัฐภัทร ปะบัวบาน โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
108 เด็กหญิงวารีนิธิ ชาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
109 เด็กชายภานุพัฒน์ โคตรแก้ว โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
110 เด็กหญิงลักษิกา อินทร์กานอน ชุมชนบ้านดงบัง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
111 เด็กหญิงณัฐณิชา กันหารัตน์ โรงเรียนวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
112 เด็กหญิงรัตนาพร สมกะยอม ชุมชนบ้านดงบัง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
113 เด็กหญิงจันทิมา แผนสุพรรณ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
114 เด็กหญิงพิยดา ไปด้วย อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
115 เด็กหญิงจุฑารัตน์ อีมจาด อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
116 เด็กหญิงญาโณทัย โพธิ์มี เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
117 เด็กหญิงชาลิสา ปาปะเต เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
118 เด็กหญิงกวิสรา นาจุ้ย อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
119 เด็กหญิงปุณญพัชร เลิศรัตน์ อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
120 เด็กหญิงพลอยพิชชา ยิ้มอยู่ อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
121 เด็กหญิงกัลยกร ปะวะศรี เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
122 เด็กหญิงญาณิศา สิทธิเขต เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
123 เด็กหญิงณัฐญาฎา ไชยโม อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
124 เด็กหญิงไอลดา อินธิสา อนุบาลวาปีปทุม 03 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 9 มีนาคม 2565
125 เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุตรศรีภูมิ อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
126 เด็กชายกฤษฎา คัดทะจันทร์ อนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
127 เด็กหญิงปัญญาพร เสนามาตย์ อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
128 เด็กชายกิตติกวิน เอี่ยมสะอาด อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
129 เด็กหญิงปภาวรินท์ มั่งมี เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
130 เด็กหญิงเบ็ญจมาศ ปัญจะตัง อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
131 เด็กหญิงอาทิตยา จอมศรีกระยอม อนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
132 เด็กชายศิวกร น้อยใย อนุบาลวาปีปุทม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
133 เด็กหญิงธิญาดา บุษบา เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
134 เด็กหญิงปัณณพร มูลทรา อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
135 เด็กหญิงสุกฤตา มะธิปิใข บ้านตลาดโนนโพธิ์ 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
136 เด็กชายรัฐศาสตร์ ท้าวบุตร อนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
137 เด็กหญิงอมิตา ปะติตังโข อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
138 เด็กชายฐิติภัทร จันทร์สมร อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
139 เด็กหญิงศรัญญา เนื่องวงษา เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
140 เด็กชายปภังกร แก้วธานี เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
141 เด็กหญิงอินทิรา สมภาร เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
142 เด็กหญิงสุภัสสรา ภูสังข์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
143 เด็กชายณัฐชนนท์ บุบผา เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
144 เด็กหญิงศิรดา เปาทัน เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
145 เด็กหญิงรัชฎา ปาสานะตา เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
146 เด็กชายอธิปรัชญ์ ข้อยุ้น อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
147 เด็กชายอภิศักดิ์ ปัดถามา อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
148 เด็กชายอนุชา สงทะลา บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
149 เด็กหญิงปณิดา ปะติกัง อนุบาลเอี่ยมสุข 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
150 เด็กชายธีรเทพ หงส์วิลัย บ้านโคกกลาง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
151 เด็กชายอมรเทพ จันทา เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
152 เด็กชายก่อฤกษ์ หลงชรา เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
153 เด็กชายณปกรณ์ กองสำลี เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
154 เด็กชายจิระศิลป์ โสปะติ อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
155 เด็กชายวชิรวิทย์ ไชยคุณ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
156 เด็กชายอธิศนนท์ จ้อยนุแสง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
157 เด็กชายวรเวช มาลัยวงค์ อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
158 เด็กชายธนกร บุตรกาศ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
159 เด็กชายชนพล สุขปะโค อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
160 เด็กหญิงสุภานัน นิลงาม บ้านโคกกลาง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
161 เด็กหญิงมาริสา นิทา อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
162 เด็กหญิงทัศนีย์ ชายศรี บ้านชาดฝางหัวเรือ 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
163 เด็กชายพีระศิลป์ สีกุลา อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
164 เด็กหญิงบุญพินิช ไกรสี เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
165 เด็กชายนวพล พุธมี อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
166 เด็กชายธีรศานต์ ปองไว้ อนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
167 เด็กชายพัธรพงษ์ บุญกันหา อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
168 เด็กชายจิตติพงศ์ ธิมาศ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
169 เด็กชายเชาวน์สวรรค์ หมู่บ้านม่วง อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
170 เด็กหญิงญาณภา อนันตภักดิ์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
171 เด็กชายสิทธิพงษ์ ศรีเจริญ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
172 เด็กหญิงรวินท์นิภา ทอนเสาร์ ใบบุญลำพูน 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
173 เด็กชายชานนท์ แต๊ะเฮง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
174 เด็กหญิงกมลวรรณ สินกิ่ง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
175 เด็กชายศฒพล กระทุ่มขันธ์ บ้านหนองข่า 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
176 เด็กหญิงกัลยา สุหา อนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
177 เด็กชายระพีพัฒน์ ศรีวรรณะ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
178 เด็กชายเมธี ฉัตรศรี บ้านหนองคูโคกขมดิน 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
179 เด็กหญิงศรสวรรค์ ดวงประทุม อนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
180 เด็กชายพันธกานต์ แท่งแก้ว บ้านแคน 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
181 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ จิตเพ็ง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
182 เด็กหญิงวรกัญญา มะปะเข เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
183 เด็กชายสิทธิชัย วงษ์ดินดำ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
184 เด็กชายเจษฏาภรณ์ อักษรพิมพ์ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
185 เด็กชายพลพิพัฒน์ ละดาวัลย์ อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
186 เด็กหญิงพนัญญา โยวะ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
187 เด็กหญิงนภัสสร หงษ์สี เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
188 เด็กหญิงรัฐนันท์ นะราช เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
189 เด็กหญิงชไมพร ทะวะวัง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
190 เด็กชายสุธี แสนวัง อนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
191 เด็กหญิงมาลิสา ไชยสงเมือง อนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
192 เด็กหญิงธาราสิริ ปิดสายะตัง บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
193 เด็กหญิงวรวรรณ พลสนอง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
194 เด็กชายทัศนัย ใหมทอง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
195 เด็กหญิงอริสา แสนคำภูมิ อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
196 เด็กหญิงสุธาสินี แสนแก้ว บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
197 เด็กหญิงชลิตา จันทมาตย์ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
198 เด็กหญิงวรัทยา โพธิ์ดี เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
199 เด็กหญิงสรัลชนา ชำนาญ อนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
200 เด็กหญิงสุภัคพร บุญบาล เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
201 เด็กหญิงอภัสสรา ภูมาศ อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
202 เด็กชายจักรพงศ์ น้อยใย บ้านหนองคูม่วง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
203 เด็กหญิงเปรมยุดา คุณสีขาว เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
204 เด็กหญิงกนกวรรณ จันทรปัญญา อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
205 เด็กชายวีระศักดิ์ สง่างาม บ้านหนองคูม่วง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
206 เด็กหญิงปภาวรินท์ หงษ์ประสิทธิ์ บ้านหนองคูม่วง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
207 เด็กหญิงบัญฑิตา แก้วภา เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
208 เด็กชายวีรพัฒน์ ชินภักดี อนุบาลวาปีปทุม 03 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 9 มีนาคม 2565
209 เด็กหญิงกังสดาลณ์ เขียวโพธิ์ บ้านดู่ 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
210 เด็กหญิงปภาวรินทร์ พินพาท บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
211 เด็กหญิงณิชานันท์ ปะทันจะ อนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
212 เด็กหญิงกมลทิพย์ วรรณวงษา เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
213 เด็กหญิงอมรรัตน์ มาแก้ว อนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
214 เด็กหญิงสร้อยศิริวรรณ สร้อยโพธิ์ บ้านหนองคูม่วง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
215 เด็กหญิงกรกมล อันทรีย์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
216 เด็กหญิงสุกัญญา ชารีวัน บ้านหนองคูม่วง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
217 เด็กชายธีรภัทร เสนาเสถียร อนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
218 เด็กหญิงนลินทิพย์ สมศรี แวงนคร (สังฆวิทยา) 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
219 เด็กหญิงอักษราภัค แคนราษฎร เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
220 เด็กหญิงสุภาพร เพชรวิลัย เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
221 เด็กชายณัฐเศรษฐ์ อุปนิตย์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
222 เด็กหญิงปณิตา ลารคร เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
223 เด็กชายภานุวัฒน์ ปะนัดเท บ้านตลาดโนนโพธิ์ 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
224 เด็กหญิงชนัญชิดา โยวะ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
225 เด็กหญิงขวัญศิริ เกตุปราชญ์ บ้านหนองคูม่วง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
226 เด็กหญิงจันจิรา วัฒยุ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
227 เด็กชายกริชกร สุวะสาร เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
228 เด็กหญิงรวิภา มาลาหอม บ้านชาดฝางหัวเรือ 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
229 เด็กชายนนทชัย โยอาศรี เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
230 เด็กชายนพรุจ แน่นดี เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
231 เด็กหญิงชนัญธิดา ภูมิสถาน เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
232 เด็กชายภานุวัฒน์ กองเกิด เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
233 เด็กหญิงเกวลิน ศรีสุราช เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
234 เด็กหญิงสวรินทร์ ลามี อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
235 เด็กหญิงภัทราพร แก้วทองมา วัดคลองเก้า 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
236 เด็กชายสหรัฐ วันเว บ้านตลาดโนนโพธิ์ 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
237 เด็กชายโชติช่วง ประสิระเตนัง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
238 เด็กหญิงศิชาภัทร ดอนโคตรจันทร์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
239 เด็กหญิงธารธารา สนทนาวงษ์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
240 เด็กหญิงเบญญา อัตนา บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
241 เด็กหญิงปนัดดา อินหล้า บ้านยาง (ยางทวงวิทยา) 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
242 เด็กหญิงเมธาวี กล้าหาญ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
243 เด็กหญิงรุ่งนภา คงกระพันธ์ บ้านยาง (ยางทวงวิทยา) 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
244 เด็กหญิงรติมาพร หงิมกวย บ้านวังปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
245 เด็กหญิงปัณชญา ประทุมแสง เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
246 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุราษฎร์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
247 เด็กหญิงณัฐภรณ์ เหล็กโคกสูง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
248 เด็กชายฐปนพัชร โคตรักษา บ้านเหล่ายูง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
249 เด็กชายอนุพงษ์ แสนศิลา บ้านเสือโก้ก 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
250 เด็กชายกฤติพงษ์ ดอนบุรมย์ บ้านดอนสันติ 03 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 9 มีนาคม 2565
251 เด็กชายรัฐศาสตร์ อันตระกูล เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
252 เด็กชายนรฤทธิ์ สมสะกีสิทธิ์ บ้านหนองแสน 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
253 เด็กชายธนธรณ์ จอมทอง แวงนครสังฆวิทยา 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
254 เด็กชายธนกฤต จอมทอง แวงนครสังฆวิทยา 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
255 เด็กชายชนะพล นนทะเวช โรงเรียนบ้านแดง 03 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 9 มีนาคม 2565
256 เด็กชายสิรภัทร ภูดวงจิตร์ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
257 เด็กหญิงฐิติกานต์ บัวรัตน์ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
258 เด็กหญิงประดับดาว สีแข่นไตร บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
259 เด็กหญิงเบญญาภา พาลเหนือ โรงเรียนศิริมงคลศึกษา 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
260 เด็กหญิงวริศรา ปัตตานัง เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
261 เด็กหญิงณัฐพร แผลงชีพ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
262 เด็กหญิงพฤกษา ปะทัง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
263 เด็กชายแทนคุณ วรรณปะกา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
264 เด็กหญิงปริยากร คำมี เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
265 เด็กหญิงวรัญญา ด้วงนวม โรงเรียนบ้านหนองหว้า 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
266 เด็กชายภูมิทัต ทับสุวรรณ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
267 เด็กชายธนภัทร พรมมา โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
268 เด็กชายชนพงศ์ วัฒนวิบูลย์กิจ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
269 เด็กหญิงนิชากร พุทธชาติ วัดชลอ 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
270 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศิลาดี เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
271 เด็กชายศิรชัช บุญสิทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
272 เด็กหญิงฟ้าใส ปะนาโต เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
273 เด็กชายชัชนันท์ ศิริสำราญ บ้านโคกไร่ 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
274 เด็กชายกันตินันท์ ศิริประภานนท์กุล โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
275 เด็กชายทินกร คามะปะใน บ้านโคกไร่ 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
276 เด็กชายชลสิทธิ์ ปะระทัง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
277 เด็กชายธนวัฒน์ ชาวไพร โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
278 เด็กหญิงกัญญาพัชร เตียรณาธร เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
279 เด็กชายเฉลิม ปธิรูปัง บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
280 เด็กหญิงจิรัชยา ไปวันเสาร์ โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
281 เด็กหญิงพิมพ์มาดา รชตะนันท์ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
282 เด็กหญิงบวรรัตน์ การบุญ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
283 เด็กชายชิษณุพงศ์ ทับพิลา บ้านหนองกุง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
284 เด็กชายจักรพง์ เดชบุรัมย์ เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 03 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 9 มีนาคม 2565
285 เด็กชายชาญณรงค์ คำไลวงค์ เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 03 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 9 มีนาคม 2565
286 เด็กหญิงสิรภัทร ปะมาระตา บ้านหนองกุง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
287 เด็กชายธนกฤต ศรีโสภา เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
288 เด็กหญิงนริศรา ปะนันโต เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
289 เด็กหญิงกวินตรา มาระตา บ้านหนองกุง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
290 เด็กชายธนวัฒน์ ปินะกาโน อนุบาลเอี่ยมสุข 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
291 เด็กชายดุษฎี อินทร์ไชย เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
292 เด็กหญิงสุกัญญา กุลโชติ บ้านโคกไร่ 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
293 เด็กหญิงอรวรา ไวมงคุณ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
294 เด็กชายณัฐวุฒิ สมอหอม บ้านโคกไร่ 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
295 เด็กหญิงชมภูนุช โพธิ์สว่าง บ้านก่อน 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
296 เด็กชายปัญญพัฒน์ จำนงพันธ์ บ้านโคกไร่ 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
297 เด็กหญิงพรรษชล ทองโคตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
298 เด็กหญิงเหมือนฝัน แสงสุวรรณ บ้านโคกไร่ 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
299 เด็กหญิงวรรณรัตน์ เอมโอษฐ์ บ้านก่อ 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
300 เด็กชายศุภวิชญ์ ทองภูบาล บ้านโคกไร่ 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
301 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์ ปะรินทร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
302 เด็กหญิงณิชาพร เมืองเจริญ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
303 เด็กหญิงเขมิสรา ดงเทียมศรี บ้านโคกไร่ 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
304 เด็กชายลภัส พิจุลย์ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
305 เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ ยศคำลือ บ้านก่อ 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
306 เด็กชายอภิสิทธิ์ บัวรัตน์ โรงเรียนชุมชมบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
307 เด็กหญิงปวริศา แนวกันยา บ้านโคกไร่ 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
308 เด็กหญิงนภาพร บุบผาวงค์ โรงเรียนบ้านโคกไร่ 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
309 เด็กหญิงธิดากานต์ จอมศรีกระยอม เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
310 เด็กชายเสฏฐวุฒิ เหล่าสิทธิ์ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
311 เด็กชายนนทพัฒน์ ปัตตานี เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
312 เด็กหญิงขวัญข้าว สูงเนิน เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
313 เด็กชายกิตติพศ สมชัยยา บ้านโคกกลาง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
314 เด็กหญิงศศิธร ภูเชิดสาย โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
315 เด็กชายวรภพ ป้อมประกาย เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
316 เด็กชายปิยพิตต์ แคนดา เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
317 เด็กชายสิทธินัน ปักการะโต เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
318 เด็กหญิงปิ่นนารี พรมจักร์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
319 เด็กหญิงอุษณีย์ นามปะเส เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
320 เด็กชายอารักษ์ เวียงคำ บ้านดงใหญ่ 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
321 เด็กหญิงสิธิดาภา เทเวลา เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
322 เด็กชายกมล โพธิ์จักร บ้านหนองข่า 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
323 เด็กชายวชิรวิทย์ พินิจธนสาร เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
324 เด็กชายปัญณวิทย์ พัฒอำพันธ์ อนุบาลเอี่ยมสุข 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
325 เด็กหญิงกรวี หิดธิชาด เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
326 เด็กหญิงกัญญารัตน์ พลเยี่ยม เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
327 เด็กชายปิยทัศน์ จุนนาง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
328 เด็กหญิงพิมพ์ภูรี เทศสมบูรณ์ บ้านหนองข่า 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
329 เด็กชายชนาธิป มุงปุก บ้านหนองข่า 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
330 เด็กหญิงครองขวัญ นามสมบูรณ์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
331 เด็กชายกฤษฎา คำมาตย์ บ้านหนองข่า 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
332 เด็กหญิงภัทรธิดา ปะนามะทัง บ้านดงยาง 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
333 เด็กชายพงษ์วิศิษฎิ์ แก้วกาหลง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
334 เด็กหญิงกนกนิภา ข่าขันมะลี บ้านนาเลา 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
335 เด็กหญิงภควดี สันจร บ้านดงยาง 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
336 เด็กหญิงศตพรพรรณ เผือกพันธ์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
337 เด็กหญิงสิริกมล พรรณลา บ้านนาเลา 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
338 เด็กหญิงชญาภัทร ยางนอก เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
339 เด็กหญิงปิ่นนุช ศรีภูวงษ์ บ้านดงยาง 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
340 เด็กหญิงนภัสกร กุงกุดโถ บ้านดงยาง 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
341 เด็กหญิงนพเก้า ฤทธิ์วิชัย เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
342 เด็กหญิงธนพร คัดทะจันทร์ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
343 เด็กหญิงพรชิตา อนุชาติ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
344 เด็กหญิงกนกวรรณ สุนทร เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
345 เด็กชายกิตติพัฒน์ หลาบสีดา บ้านชาดฝางหัวเรือ 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
346 เด็กชายสุธิพงษ์ แก้วอนันต์ บ้านชาดฝางหัวเรือ 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
347 เด็กชายรัชพล ปะกิคา เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
348 เด็กชายชัยพัชร์ บุญหลง บ้านชาดฝางหัวเรือ 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
349 เด็กชายธัญธร พฤทธิ์ธนังกุล เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
350 เด็กชายเปรม มูลวันดี เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
351 เด็กชายนวพล สุนทวงษ์ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 10 มีนาคม 2565
352 เด็กชายพีรวัชร์ สืบสุนทร เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
353 เด็กหญิงวรัญญา วงษ์อามาตย์ บ้านแก่นเท่า 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
354 เด็กชายวงศกร ศรีเทพ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
355 เด็กหญิงสุนิสา พิลาเท่า บ้านแก่นเท่า 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
356 เด็กชายธีรภพ กุมชาด บ้านชาดฝางหัวเรือ 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
357 เด็กหญิงเกศรินทร์ โพธิราช บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
358 เด็กหญิงอนัญพร แสนทรัพย์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
359 เด็กหญิงจันวิพา ประมาคะมา บ้านไก่นา 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
360 เด็กหญิงชุติกาญจน์ สมสะกีสิทธิ์ บ้านไก่นา 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
361 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปักกัง บ้านไก่นา 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
362 เด็กชายธนกฤต ศรีพิษ บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
363 เด็กชายอัศฎาวุธ ปะสังคะเต เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
364 เด็กหญิงปาลิตา ประกอบกุล เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
365 เด็กหญิงสุพิชชาภรณ์ นพพิบูลย์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
366 เด็กชายจิรภัทร จำปาโอ้ก เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
367 เด็กชายอัฎฮา สอนวงษ์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
368 เด็กชายรฐนนท์ หนันดี เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
369 เด็กชายกฤษณพล การะน้อย อนุบาลเอี่ยมสุข 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
370 เด็กชายณัฐกรณ์ บุราคร เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
371 เด็กหญิงณัฐนันท์ คำจันทร์ดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
372 เด็กชายปฏิพล สอนแสง เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 9 มีนาคม 2565
373 เด็กชายยุทธนา อัตเนย์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
374 เด็กชายธรรมนูญ ศรีแก่นจันทร์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
375 เด็กชายภานุกร ฝาปาฝา บ้านแก่นเท่า 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
376 เด็กชายธนากรชัย ศรีบุตดา เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
377 เด็กชายศรชัย ชินเพ็ง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
378 เด็กชายกิตติภณ แก้วกองเครือ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 10 มีนาคม 2565
379 เด็กชายชินภัทร ทอนเสาร์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
380 เด็กหญิงภคิณี สีสงนาง บ้านหนองไฮ 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
381 เด็กชายภาคิน บุญกุศล บ้านชาดฝางหัวเรือ 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
382 เด็กหญิงกมลชนก มีม้วน เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
383 เด็กชายธีระพล นิมะลา ชุมชนบ้านงัวบา 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
384 เด็กชายณัฐกิตติ์ สุเมธานุสรณ์ อนุบาลเอี่ยมสุข 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
385 เด็กชายวัชโรทัย ชัยบุรี เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 10 มีนาคม 2565
386 เด็กหญิงพัชรา วิเศษศรี เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
387 เด็กหญิงธิดารัตน์ ชาววาปี ชุมชนบ้านงัวบา 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
388 เด็กชายศุภวิทญ์ สีลาหอม บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
389 เด็กหญิงพัชรินทร์ อักษร ชุมชนบ้านงัวบา 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
390 เด็กชายเจษฏากร เมินหา เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
391 เด็กหญิงอริศรา บาริศรี ชุมชนบ้านงัวบา 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
392 เด็กหญิงอรปรียา สังครีต โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
393 เด็กหญิงธิดาภรณ์ คงแสนคำ ชุมชนบ้านงัวบา 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
394 เด็กหญิงพุทธิดา พันโยศรี โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
395 เด็กชายสวภัทร์ ปาปะขา โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
396 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ โชสูงเนิน โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
397 เด็กชายธีพันธ์ธรณ์ พรหล่อ โรงเรียนบ้านหนองคู 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
398 เด็กหญิงบุษยมาศ ปองตี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
399 เด็กชายสกลวัฒน์ ทำนานอก โรงเรียนบ้านโนนท่อน 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
400 เด็กหญิงนันทิกานต์ โพธิ์แก้ว โรงเรียนบ้านประแหย่ง 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
401 เด็กหญิงจงกลรัตน์ สมนัส โรงเรียนบ้านประแหย่ง 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
402 เด็กชายผดุงเกียรติ สวัสดิผล เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
403 เด็กหญิงณัฐณิชาช์ ฤทธาโย โรงเรียนบ้านประแหย่ง 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
404 เด็กหญิงธิษณามดี สารมาตย์ โรงเรียนบ้านประแหย่ง 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
405 เด็กหญิงษิญาภา ดาแพง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
406 เด็กหญิงวริศรากรณ์ ประจุดทะสี บ้านหนองไฮ 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
407 เด็กหญิงพิยดา เหลาชัย บ้านโพธิ์ชัย 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
408 เด็กชายเดชาธร เผื่อนผึ่ง โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 02 นักเรียนทั่วไป 9 มีนาคม 2565
409 เด็กชายพัสกร ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
410 เด็กหญิงชนกนาถ อบภิรมย์ บ้านหนองผือ 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
411 เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ สิงห์โต บ้านหนองผือ 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
412 เด็กชายกฤษณวงค์ ปัสสี โรงเรียนหนองผือ 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
413 เด็กหญิงชลดา วงศ์อนันท์ บ้านหนองผือ 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
414 เด็กหญิงพัฑฒิดา สีเมืองช้าง โรงเรียนบ้านหนองผือ 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
415 เด็กชายณัฐวุฒิ ทิพวันนา บ้านหนองผือ 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
416 เด็กชายธนพัฒน์ แก้วโภคา โรงเรียนบ้านหนองผือ 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
417 เด็กหญิงสิริลักษณ์ เพชรเอี่ยม บ้านหนองผือ 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
418 เด็กชายภัศกร เอกรักษา โรงเรียนบ้านหนองผือ 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
419 เด็กชายศักรินทร์ คณะสี โรงเรียนบ้านหนองผือ 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
420 เด็กหญิงวิกาญดา วิโรง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
421 เด็กหญิงเยาวพา ปาระจูม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
422 เด็กชายปิยฉัตร จันทราชา บ้านหนองผือ 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
423 เด็กหญิงอมรศิริ ทอนเสาร์ โรงเรียนบ้านดงยาง 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
424 เด็กหญิงสุวพัชร ปัดกอง โรงเรียนบ้านดงยาง 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
425 เด็กชายวัชรพล ศรีมาศ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 10 มีนาคม 2565
426 เด็กชายพงศธร จิรธนวัฒนา เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 10 มีนาคม 2565
427 เด็กชายรชพล จันทร์พวง บ้านชาดฝางหัวรือ 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
428 เด็กหญิงพาทินธิดา เพชรภูวงษ์ บ้านหนองบัวคู 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
429 เด็กหญิงภานรินทร์ สุปะเทา เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
430 เด็กชายเทพพิทักษ์ ชุมภูพงศ์ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 10 มีนาคม 2565
431 เด็กหญิงอธิชา มะโนราช บ้านหนองคูไชยหนองขาม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 10 มีนาคม 2565
432 เด็กชายวีรศักดิ์ สุทธิเจริญ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
433 เด็กชายพงศธร นามวิเศษ โรงเรียนบ้านหนองโก 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
434 เด็กชายบารมี จันทพิมพ์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
435 เด็กหญิงวรัชญาน์ นครศรี ชุมขนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
436 เด็กหญิงพนิตพิชา อนุชาติ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
437 เด็กหญิงธัญชนก มูลผาลา บ้านตลาดโนนโพธิ์ 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
438 เด็กหญิงวนิชภรณ์ ทองอ่ำ บ้านตลาดโนนโพธิ์ 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
439 เด็กหญิงธิดารัตน์ ไชยบัง บ้านหนองไฮ 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
440 เด็กหญิงณิชากร สังข์คำ บ้านตลาดโนนโพธิ์ 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
441 เด็กหญิงตริตราภรณ์ ท้วมแก้ว บ้านหนองคูไชยหนองขาม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 10 มีนาคม 2565
442 เด็กชายพีระวุฒิ ไซยวงษา เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
443 เด็กชายอภิศักดิ์ กองเกิด เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
444 เด็กชายพชรพล กิจนุกร อนุบาลณัฐนรี 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
445 เด็กชายรักชาติ บุญหล้า เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
446 เด็กหญิงสุนิสา โพธิ์แก้ว บ้านหนองคูไชยหนองขาม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 10 มีนาคม 2565
447 เด็กชายเทพหัสดิน ปะเพระตา บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 10 มีนาคม 2565
448 เด็กหญิงศุภกานต์ สระแก้ว อนุบาลกิติยา 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
449 เด็กหญิงศศิกานต์ ด่อนแผ้ว บ้านหนองไฮ 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
450 เด็กหญิงอลิชา อรรถวรวินิจ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 10 มีนาคม 2565
451 เด็กหญิงกฤติมา วรรณสินธ์ บ้านหนองไฮ 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
452 เด็กหญิงกนกวรรณ ปักกะสัง บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
453 เด็กหญิงนิชากร มะโนสัย บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
454 เด็กชายกันสิปะ ละชั่ว เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 10 มีนาคม 2565
455 เด็กชายพุฒิพงศ์ ประพฤตินอก บ้านหนองแวงหนองบกไ่ผ่ล้อม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
456 เด็กชายวิทยา ทองพันธ์ บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
457 เด็กชายศักชัย อุทปา บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
458 เด็กชายสุรเชฎฐ์ เถาลุน บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
459 เด็กชายพัทรพล สาโก โรงเรียนบ้านสนาม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
460 เด็กหญิงสุนันทา บัวบุญ บ้านโนน 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
461 เด็กหญิงพิชญาภา พรสมุทร บ้านโนน 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
462 เด็กชายวิรุฬห์ โพธิ์เกตุ บ้านโนน 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
463 เด็กหญิงธัญวรัตน์ กาหล บ้านโนน 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
464 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เสียงล้ำ บ้านโนน 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
465 เด็กชายวิทูร อยู่สบาย บ้านโคกกลาง 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
466 เด็กหญิงพิมพรพา พลหาญ พระกุมารร้อยเอ็ด 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
467 เด็กชายกิตติภพ ปะนันโต บ้านโคกสีทองหลาง 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
468 เด็กชายพงศกร บุปผา บ้านโคกสีทองหลาง 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
469 เด็กชายนฤภู ประทุมเพชร เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
470 เด็กหญิงปรมินตา แกล้วกล้า บ้านโคกสีทองหลาง 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
471 เด็กหญิงอุมากร กวางประชัน บ้านโคกสีทองหลาง 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
472 เด็กหญิงลักขณา อินเป้ง บ้านโคกสีทองหลาง 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
473 เด็กหญิงปภัสสร สุระปรุง บ้านโคกสีทองหลาง 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
474 เด็กหญิงวิสุทธิพร จำปาโอ้ด เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
475 เด็กหญิงชลธิชา ไปร่บึง บ้านโคกสีทองหลาง 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
476 เด็กชายจิรเดช วรศิริ บ้านโคกสีทองหลาง 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
477 เด็กหญิงพิมนภัส สุปะเท เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 10 มีนาคม 2565
478 เด็กหญิงจิราพร ปะกิคา บ้านโคกสีทองหลาง 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
479 เด็กหญิงศิริญาภรณ์ ปะชายะกา บ้านโคกสีทองหลาง 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
480 เด็กชายเสริมสวัสดิ์ จันทศร อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
481 เด็กชายปริญญา ปาสาบุตร พระกุมารศึกษา 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
482 เด็กชายชลธี ปักโคทะกัง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
483 เด็กชายกิตติ์ธเนศ มิลินโชติพัทธ์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
484 เด็กชายธราธร ใจบุญ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
485 เด็กชายณัฐภูมิ สมบัติดี บ้านหนองผือ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
486 เด็กชายธีรโชติ ไปมา บ้านหนองคูไชยหนองขาม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
487 เด็กชายยศกร ป้อมยายับ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
488 เด็กชายวัชระ สุขหนองโป่ง บ้านสร้างแสน 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
489 เด็กหญิงนีรชา ฟอกกลาง รุ่งอรุณวิทย์ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
490 เด็กชายคฑาวุฒิ คำรัตน์ บ้านยาง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
491 เด็กหญิงภัทรวดี ศรีบุญเรือง อนุบาลเอี่ยมสุข 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
492 เด็กชายนัทธพงค์ อามาตย์ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
493 เด็กชายชวัชกร สูงสุด บ้านชาดฝางหัวเรือ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
494 เด็กหญิงณฐพร วิเศษศรี เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
495 เด็กหญิงนิศารัตน์ เมฆขาว เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
496 เด็กชายรัฐภูมิ ตรีศูนย์ ราชประชานุเคราะห์ 18 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
497 เด็กหญิงอรพรรณ จันไทย ราชประชานุเคราะห์ 18 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
498 เด็กชายสุริยาวุธ อายุวัฒน์ ราชประชานุเคราะห์ 18 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
499 เด็กหญิงจรรยาพร ประสีระเตสัง บ้านโนน 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
500 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา คุณแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
501 เด็กชายพัชรพล พันชมภู โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 02 นักเรียนทั่วไป 10 มีนาคม 2565
502 เด็กหญิงสุชัญญา ไวจำปา โรงเรียนบ้านโคกสง่า 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
503 เด็กหญิงณัชกานต์ พวงนาค สุนันทาวิทยา 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
504 เด็กชายธีรภัทร ระยับศรี บ้านโนนเขวาหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
505 เด็กชายทักษ์ดนัย แสงเกตุ อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
506 เด็กหญิงสิริขวัญ น้อยต๊ะ ราชประชานุเคราะห์ 18 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
507 เด็กหญิงสุนิตา ปะกำแหง บ้านหนองบัวกุดอ้อ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
508 เด็กหญิงสโรชา โพธิ์เพชรเล็บ บ้านหนองบัวกุดอ้อ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
509 เด็กชายกิตติวงศ์กร สุรินทร์ อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
510 เด็กชายอภิมุข จงจิตร เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
511 เด็กหญิงชลธิชา สืบสิงห์ อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
512 เด็กหญิงญาฐิติกา บุญศรี อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
513 เด็กชายชยางกูร กลิ่นอำพันธ์ อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
514 เด็กชายศุภกิจ ตะวัน อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
515 เด็กชายธีรภัทร มาตย์สอน บ้านเขาค้อโคกกลาง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
516 เด็กหญิงกรัญญา สืบสุนทร อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
517 เด็กชายวีระวุฒิ ปะเทนันตา บ้านโนนเขวาหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
518 เด็กหญิงพลอยรุ้ง แซ่ตั้ง อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
519 เด็กหญิงณภัทรวิภา สืบสุนทร อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
520 เด็กหญิงกรญาดา หลักคำพันธ์ บ้านโนนเขวาหนองแสง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
521 เด็กหญิงกวินธิดา มูลวิไล เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
522 เด็กหญิงสุธิดา ปะเทนันตา อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
523 เด็กหญิงเนตรนภา ทุมพร บ้านหนองบัวกุดอ้อ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
524 เด็กหญิงอรอุมา หาฉวี บ้านเขวาค้อโคกกลาง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
525 เด็กหญิงศรินรัตน์ อนุสา บ้านหนองบัวกุดอ้อ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
526 เด็กหญิงวริศรา ขามแสนเทียะ บ้านหนองบัวกุดอ้อ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
527 เด็กชายวรพรต พลล้ำ บ้านหนองคูไชยหนองขาม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
528 เด็กหญิงวิยดา มาโชค เมืองวาปีทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
529 เด็กหญิงศิรภัสสร เฉลิมรัมย์ โรงเรียนชุมชุมบ้านหนองทุ่ม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
530 เด็กหญิงทิชานัน ศรีประย่า บ้านโนนเขวาหนองแสง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
531 เด็กชายภูริภัทร แสนโพธิ์กลาง ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
532 เด็กชายณัฐดนัย แจ่มใส อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
533 เด็กชายเจษฎา จันทิชัย บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
534 เด็กชายบุริศร์ เหล่าคุณ รุ่งอรุณวิทย์ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
535 เด็กชายธนวัฒน์ ประจักษ์แจ้ง อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
536 เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ มะลาศูนย์ ราชประชานุเคราะห์ 18 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
537 เด็กหญิงกนกพร พรเพชร บ้านโนน 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
538 เด็กหญิงพีรดา หอมจันทร์ บ้านหนองบัวกุดอ้อ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
539 เด็กหญิงชลิดา กงจันดา อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
540 เด็กหญิงลักษิกา โกมลวนิช อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
541 เด็กชายภานุพงษ์ ศิวพงศ์บัณฑิต บ้านวังจานโนนสำราญ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
542 เด็กชายศุภฤกษ์ ปัจจัย อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
543 เด็กชายธีรชล วังทอง บ้านวังจานโนนสำราญ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
544 เด็กชายสุวิสชา วงศพาศกลาง บ้านวังจานโนนสำราญ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
545 เด็กหญิงพิชญธิดา มะลาศรี อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
546 เด็กหญิงชลลดา บุพตา อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
547 เด็กหญิงชลนที ชาดา อนุบาลองค์กรการบริหารส่วนตำบลหนองแสง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
548 เด็กชายอภิชัย วรเชษฐ์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
549 เด็กชายพีระพัฒ สืบสุนทร อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
550 เด็กชายศุพพล ภักดี โรงเรียนบ้านตำแยประชานุเคราะห์ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
551 เด็กชายเทพพิทักษ์ เดชวงษา เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
552 เด็กหญิงปภาดา ศาลางาม โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
553 เด็กชายฉัตรชัย ศรีรินพงศ์ บ้านโนนเขวาหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
554 เด็กชายภานุพงษ์ พันธไชย บ้านโนนสำราญ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
555 เด็กชายกรกช จันทกุล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
556 เด็กชายอนุสรณ์ เยี่ยมชลคำ บ้านวังจานโนนสำราญ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
557 เด็กชายเพชรศิวะ จำปาเกตุ อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
558 เด็กหญิงเบญญาภา กองทอง เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
559 เด็กหญิงวาสนา ราชแสง อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
560 เด็กชายสุกลวัฒน์ ม่วงทำ อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
561 เด็กหญิงชัญชนก สุทธิประภา อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
562 เด็กชายมิลินทกร อันทินทา อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
563 เด็กชายนิติธร ทอนเสาร์ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 10 มีนาคม 2565
564 เด็กหญิงนัยนา เภทสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
565 เด็กหญิงธนิสร กำมหาวงษ์ อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
566 เด็กชายปภากร ประภาเวสัง บ้านโนน 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
567 เด็กชายคนิน ทอนมาตย์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
568 เด็กชายพงศกร ชาวไพร บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
569 เด็กชายพลธกานต์ ชาวบ้านใน เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
570 เด็กหญิงชนาภา มอญบุดดา อนุบาลเอี่ยมสุข 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
571 เด็กหญิงวารุณี ฤทธิจันดี โนนเห็ดไค 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
572 เด็กหญิงลลิตา สีหาชาด ราชประชานุเคราะห์ 16 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
573 เด็กหญิงประภัสสร พรหนองแสน บ้านโนนเห็ดไค 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
574 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ปาปัง อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
575 เด็กชายจักรพรรดิ์ ปะติตัง โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
576 เด็กหญิงขวัญฤทัย บุญแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
577 เด็กหญิงจุฑามาศ เกตุบุญสม เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
578 เด็กชายถิรวัฒน์ ปัดตาลาคะ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
579 เด็กหญิงอรุณยุภา แก้วภา อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
580 เด็กชายธนันชา แสงใสรัตน์ บ้านโนนเห็ดไค 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
581 เด็กหญิงชรินรัตน์ สิมรัมย์ บ้านเครือซูด 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
582 เด็กหญิงณัฏฐณิชา นิราราช อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
583 เด็กหญิงบุศรินทร์ หัดที บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
584 เด็กชายรัฐภูมิ ศรีเมือง บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
585 เด็กหญิงปิยะพร โอปัณณา บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
586 เด็กหญิงกรกนก ปะติเท บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
587 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ สีหาบุตโต บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
588 เด็กหญิงแทนขวัญ ประกอบแจ่ม บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
589 เด็กหญิงธนัชพร ยานู เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
590 เด็กชายชนะชล แก้วคำสอน เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
591 เด็กชายนัฐพงษ์ หินกาล เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
592 เด็กหญิงอัยธิชา แจ่มกระจ่าง บ้านหนองไฮ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
593 เด็กหญิงกนกพร ติวาปี บ้านหนองไฮ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
594 เด็กหญิงทรัพย์ทวี มุกขกัง เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 10 มีนาคม 2565
595 เด็กชายชินวุฒิ ธานี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
596 เด็กหญิงกมลลักษณ์ เททะสังข์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
597 เด็กชายธนกฤต สุทธิเภท เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
598 เด็กชายธนพนธ์ สุทธิเภท เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
599 เด็กชายปิติภัทร บัวบุญ ราชประชานุเคราะห์16 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
600 เด็กชายพงศกร ภูแหวน อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
601 เด็กชายธนวิทย์ จันทร์เหลือง บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
602 เด็กหญิงฐิตาพร เปี้ยวงศ์ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
603 เด็กชายภูวนัตถ์ แนวคำดี บ้านหนองเหล่า 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
604 เด็กชายวงศกร จำปาโอ้ก บ้านหนองคูไชยหนองขาม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
605 เด็กชายนันทภพ ชัยจันดา บ้านหนองเหล่า 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
606 เด็กชายณัฐวัฒน์ บุตรสาธรรม บ้านหนองเหล่า 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
607 เด็กหญิงมีนา มุกดา บ้านหนองเหล่า 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
608 เด็กหญิงอภิสรา วินทะใชย บ้านหนองคูไชยหนองขาม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2565
609 เด็กหญิงชยานันท์ แก้วจวนตา บ้านหนองเหล่า 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
610 เด็กชายชลทาน วงศ์วอ บ้านหนองเหล่า 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
611 เด็กหญิงธันวรัตน์ บุญสิทธิ์ ราชประชานุเคราะห์ 18 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
612 เด็กหญิงสุธิชา น้อยขวัญ โรงเรียนบ้านตำแย 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
613 เด็กชายกิตตินันท์ โยทราช บ้านตำแย 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
614 เด็กชายศรัยพงษ์ เอื้ออรัญโชติ โรงเรียนบ้านตำแย 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
615 เด็กชายเอกรินทร์ อัตเนย์ โรงเรียนบ้านตำแย 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
616 เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรีชะนะ โรงเรียนบ้านตำแย 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
617 เด็กหญิงกัลยาณี ผันอากาศ โรงเรียนบ้านตำแย 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
618 เด็กหญิงอรปรียา บุพเต โรงเรียนบ้านเครือซูด 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
619 เด็กหญิงกิตต์สิริ บุตะกะ บ้านหนองคูไชยหนองขาม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
620 เด็กหญิงแพรวา สารบาล โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
621 เด็กชายลัทธชัย แปนบ้าน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2565
622 เด็กหญิงปุณยนุช ประสงค์สุข บ้านหนองไฮ 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
623 เด็กหญิงยุพาภรณ์ เที่ยงกินรี บ้านยางอิไลดอนก่อ 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
624 เด็กหญิงอริสา ประทุมแสง เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2565
625 เด็กชายปิยวัฒน์ วัฒนราช เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
626 เด็กชายรัชตะวัน ดงอามาตย์ บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
627 เด็กหญิงกานต์ธิดา เสนาฮาด อนุบาลจิตรานนท์ 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
628 เด็กหญิงฐิตินันท์ บัณฑิตเสน เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
629 เด็กหญิงวรรณวรี เทศวงศ์ บ้านจอกขวาง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2565
630 เด็กชายธนภัทร์ ธราธร บ้านโสกยาง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2565
631 เด็กชายขัติยะ กวางประชัน บ้านโสกยาง 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
632 เด็กชายภูบดี ต้นงาม บ้านโคกกลาง 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
633 เด็กหญิงกรรณิกา ปิตตะกะ บ้านหนองบัวกุดอ้อ 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
634 เด็กชายปฎิภาณ ร่มเย็น อนุบาลจิตตานนท์ 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
635 เด็กหญิงกนกวรรณ ปิตตะกะ บ้านหนองบัวกุดอ้อ 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
636 เด็กหญิงวริศรา ยางสา บ้านโสกยาง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2565
637 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ใจองอาจ อนุบาลณัฐนรี 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
638 เด็กหญิงวราภรณ์ สายชารี บ้านโสกยาง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2565
639 เด็กชายณัฐพัฒน์ มะปะโพธิ์ บ้านตำแย 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
640 เด็กชายปุนณกันต์ ชัยภูมิ บ้านโสกยาง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2565
641 เด็กชายกิตตินันท์ มาดาโต อนุบาลเอี่ยมสุข 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
642 เด็กหญิงนารากร ปาปะเพ อนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2565
643 เด็กหญิงสุนิสา ศิริสำราญ บ้านหนองหว้า 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
644 เด็กชายณัฐชัย ภูมิมิตร บ้านโคกกลาง 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
645 เด็กหญิงพิชฎาณัฏฐ์ ทิธรรมมา อนุบาลจิตรานนท์ 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
646 เด็กหญิงศุธิมาศ บุตะกาศ บ้านโพธิ์ชัย 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
647 เด็กหญิงฑิฆัมพร รามศรีดา บ้านหนองหว้า 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
648 เด็กหญิงทิภาพร ภูมาศ โรงเรียนบ้านจอกขวาง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2565
649 เด็กชายรัฐภูมิ บัณฑิตตา บ้านโนนเห็ดไค 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
650 เด็กชายธนภัทร มัชปาโต บ้านโสกยาง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2565
651 เด็กชายธนภัทร บรรเทา บ้านโคกกลาง 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
652 เด็กหญิงภรณ์ธิภา กิลี โรงเรียนบ้านจอกขวาง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2565
653 เด็กชายภูธเนศ วันไชย ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
654 เด็กหญิงปัณฑิตา พิมพล โรงเรียนอนุบาลจิตรานนท์ 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
655 เด็กหญิงภานุชนาถ ชาวพงษ์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
656 เด็กหญิงพีระดา ปทุมพร บ้านจอกขวาง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2565
657 เด็กหญิงมนัสนันท์ ฤทธิราช อนุบาลเอี่ยมสุข 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
658 เด็กหญิงชลธิชา อัปมาทัง อนุบาลจิตรานนท์ 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
659 เด็กหญิงชลธิชา ศรีประย่า บ้านจอกขวาง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2565
660 เด็กชายอาชาวิน คุณพิพัต โรงเรียนบ้านโสกยาง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2565
661 เด็กชายชลธาร อุปกา บ้านโสกยาง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2565
662 เด็กหญิงณิชานันท์ จูมเกตุ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
663 เด็กหญิงจิราพร ภูศรี โรงเรียนอนุบาลจิตรานนท์ 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
664 เด็กชายณรงค์เกียรติ สุริยะ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
665 เด็กหญิงวันทกานต์ บุญหล้า เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
666 เด็กหญิงพิชชาพร เกษอ่อน โรงเรียนอนุบาลจิตรานนท์ 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
667 เด็กหญิงวรนุช สหมอนา บ้านเครือซูด 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
668 เด็กชายวชิรวิทย์ โยทัยเที่ยง อนุบาลเอี่ยมสุข 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
669 เด็กหญิงพักตร์พิมลพรรณ มังฆัง อนุบาลเอกกุมาร 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
670 เด็กชายนิลกาญ พลประถม เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
671 เด็กหญิงณัฐณิชา พะยุพัด โรงเรียนบ้านหนองแสน 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
672 เด็กชายเศรษฐบุตร วารีหลั่ง โรงเรียนอนุบาลจิตรานนท์ 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
673 เด็กชายรัชชานนท์ วงษ์ภักดี โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
674 เด็กหญิงขวัญข้าว ครองสัตย์ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
675 เด็กชายฉัตรดนัย ศรีสุก โรงเรียนบ้านโสกยาง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2565
676 เด็กหญิงนันท์นภัส ปาปะขัง โรงเรียนบ้านสนาม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
677 เด็กชายนัฐภูมิ บุตรมะ โรงเรียนงัวบา 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
678 เด็กชายภานุกร ประกอบกุล โรงเรียนบ้านหนองแสน 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
679 เด็กหญิงวาสนา อุปมา บ้านจอกขวาง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2565
680 เด็กหญิงอภิชญา สระแก้ว โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
681 เด็กชายภัทรพล จูสำนวน โรงเรียนโคกสีทองหลาง 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
682 เด็กชายอนุชิต ฮาดภักดี โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2565
683 เด็กชายกฤษณะ พาละเอน โรงเรียนเมืองวาปีปปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2565
684 เด็กหญิงขนิษฐา โพธิ์นา บ้านดงน้อย 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2565
685 เด็กหญิงชติการต์ สีลาวุธ โรงเรียนบ้านดงน้อย 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2565
686 เด็กชายสุพศิน นามบุรี บ้านหนองคูไชยหนองขาม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 13 มีนาคม 2565
687 เด็กชายก้องเกียรติ ปัดถามา เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2565
688 เด็กชายเกียรติเกล้า หงษารัมย์ โรงเรียนอรวินวิทยา 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2565
689 เด็กชายตุลา ปาปะไพร โรงเรียนบ้านจอกขวาง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 13 มีนาคม 2565
690 เด็กชายนารากร บุบผารัตน์ โรงเรียนบ้านจอกขวาง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 13 มีนาคม 2565
691 เด็กชายปธานิน แสงสาร อนุบาลร้อยเอ็ด 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2565
692 เด็กหญิงนภัสกร สมบุตร บ้านดงน้อย 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2565
693 เด็กชายศุภกิตติ์ หมุยเฮบัว บ้านหนองคูไชยหนองขาม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 13 มีนาคม 2565
694 เด็กหญิงศศิมาภรณ์ น้อยจันทร์ อนุบาลณัฐนรี 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2565
695 เด็กหญิงพัทธราพร ชาวหนอง บ้านกระยอมหนองเดิ่น 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 13 มีนาคม 2565
696 เด็กชายทักษิณ มาลา บ้านดงน้อย 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2565
697 เด็กชายศตนัยท์ ปิดสาโย บ้านดงน้อย 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2565
698 เด็กชายปรมินทร์ นามเพ็ง บ้านกระยอยหนองเดิ่น 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 13 มีนาคม 2565
699 เด็กหญิงจิราวดี ลาลาด บ้านกระยอมหนองเดิ่น 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2565
700 เด็กชายกิตติศักดิ์ สุปะติ บ้านจอกขวาง 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2565
701 เด็กชายณัฐวรรธน์ ไชยสันต์ พระกุมารศึกษา 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2565
702 เด็กหญิงภัทรธิดา สีหาบุญทอง โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2565
703 เด็กหญิงกวิสรา ดงเรืองศรี บ้านนาข่า 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2565
704 เด็กหญิงอารียา ปริเตสัง บ้านจอกขวาง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 13 มีนาคม 2565
705 เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินพะเนาว์ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2565
706 เด็กหญิงกวินสุดา คำละมูล โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2565
707 เด็กหญิงมณัชฐานันตร์ หมู่มาก โรงเรียนบ้านดงน้อย 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2565
708 เด็กชายเดือนสิบ วงษ์สาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลจิตรานนท์ 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2565
709 เด็กหญิงจรรยาพร จิตราพิเนตร เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 13 มีนาคม 2565
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน ประเภท วันที่สมัคร สถานะ

รายชื่อผู้สมัคร ชั้น ม.4

# ชื่อ-สกุล โรงเรียน ประเภท แผนการเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 นายวายุ ติมุลา วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
2 นางสาวพิมพ์วิสา บุญทา วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
3 นายศุภกิตติ์ เยาวนารถ วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
4 นางสาวธัญวา มวลมนตรี หนองหว้า 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
5 นางสาวศศิวิมล พัฒอำพันธ์ โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
6 นางสาวชุติกาญต์ เทียบลา โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
7 นายอัจฉริยะ​ ชัยยุ​ทธ โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
8 นางสาวนพรัตน์​ เอี้ยววิเชียร โรงเรียนวัดราชโอรส 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
9 นางสาวชลิตา บุญลือ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างด้านพันชาด 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
10 นางสาวจิรปภาพร ละทัยนิล โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
11 นายปิติชนก จูมเกตุ โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
12 นางสาวพรนภัส มาฤทธิ์ โรงเรีวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
13 นายไชยวัฒน์ น้อยตาเเสง วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
14 นางสาวธิรดา ศรีสังข์ โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
15 นางสาวอัญชลี บุญยบุตร โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
16 นางสาวเกตน์นิภา ลาอ่อน รร.บ้านโพธิ์ชัย 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
17 นางสาวลัดธวรรณ ครุธวัช โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
18 นางสาวสุพัชรีย์ สุจกำเนิด โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
19 นางสาวกัญสราญ์ วงศ์ภาคำ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
20 นางสาวธัญลักษณ์ ดงไมตรี โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
21 นางสาวรัตนวดี ชาววาปี บัานหนองหว้า 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
22 นางสาวชนิกานต์ แสงโทโพ บ้านหนองหว้า 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
23 นางสาวจันจิรา สุขเกษม บ้านหนองหว้า 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
24 นางสาวปนัดดา วงค์แทน ลิ้นฟ้าวิทยาคาร 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
25 นายนรเศรษฐ์ นามมงคล วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
26 นางสาวอาทิติยา ไชยะ โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
27 นางสาวขวัญชนก สุวรรณคำ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
28 นางสาวอรปรียา ประกอบสำเนียง โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
29 นายณัทธร ศรีภา โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
30 นางสาวจิราภา ประทุมพร โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
31 นายศรายุทธ์ ปะจะนัง โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
32 นายพีรภัทร พันโยศรี โรงเรียนบ้านโนน 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
33 นางสาวนันธิญา อาจเจริญ โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
34 นายกวินท์ ปักกุนนัน โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
35 นายสิริกาญจน์ วิเศษศรี โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
36 นายรพีภัทร สุปะเทา โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
37 นายธนพัฒน์ ประทุมรุ่ง โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
38 นายกฤษดา ปัจจัยโคถา โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
39 นายธนวัฒน์ จันทะจิตร โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
40 นายสันติภาพ พลคำมาก โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
41 นางสาววรัญญา ปะติตัง โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
42 นางสาวธัญลักษณ์ ปักเขมายัง โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
43 นางสาวกนกกร ปะตังพะลัง โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
44 นายรัฐภูมิ เตชะนอก โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
45 นายสมประสงค์ ปองไป โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
46 นางสาวศิรประภา ศรีสมบูรณ์ ประชาพัฒนา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
47 นางสาวศรินธร แก่นท้าว โรงเรียนประชาพัฒนา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
48 นางสาววชิราภรณ์ เกตุจูม โรงเรียนประชาพัฒนา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
49 นายธนวัฒน์ ผือโย โรงเรียนประชาพัฒนา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
50 นางสาวพรพรรณ ไปใกล้ โรงเรียนบ้านโนน 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
51 นางสาววันนิษา ปักสังคะเนย์ โรงเรียนบ้านโนน 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
52 นางสาวมนตรา สัตโส โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
53 นางสาวจิดาภา อนามนต์ โรงเรียนวาปปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
54 นายวรชิต วิระกา โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
55 นายวัชรพล สุทธินา โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
56 นายธีรวัฒน์ คำหงษา โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
57 นายสิรภัทร ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
58 นายธีรภัสร์ สุคุณา โรงเรียนวาปปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
59 นายนราวิชญ์ วงษ์ศรีทา โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
60 นางสาววราภรณ์ บัวรัตน์ โรงเรียนวาปีปทุม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
61 นางสาวศศิวิมล สืบสุนทร โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
62 นายสุรพงศ์ ขาวพา โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
63 นายธรรพ์ณธร บุรีรัตน์ โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
64 นายกฤษณพล บุตรโชติ โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
65 นายนนทกร เทเวลา โรงเรียนรุงอรุณวิทย์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
66 นายวีรภัทร ประสีระตา โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
67 นายณัฐพงษ์ สท้านอาจ หนองกุงศรีวิทยาคาร 13 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
68 นายปิยวัฒน์ บุบผาดาษ โรงเรียนสเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 13 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
69 นายสุรนาท คงสัตย์ โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
70 นายธนวัฒน์ โพธิ์ศรี โรงเรียนชานุมานวิทยา 13 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
71 นางสาวรัตนากร จงหาญ บัวเชดวิทยา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
72 นางสาวฐิติชญา ลุนเเดง โรงเรียน ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
73 นายธนภัทร บุษบา วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
74 นายจักรภัทร ปั้นทองสุข ประชาพัฒนา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
75 นางสาวกิ่งกาญจน์ จุลหงษ์ บ้านสนาม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
76 นางสาวประวันรัตน์ ชำนาญจันทร์ บ้านสนาม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
77 นางสาวชลธิชา กิจการ บ้านสนาม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
78 นายพงษ์ศธร จุปะมะตัง บ้านสนาม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
79 นางสาวเสาวณีย์ เลิศลำหวาน บ้านสนาม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
80 นางสาวภคิน ดวนขัน บ้านสนาม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
81 นางสาวจิติมาพร เศษมาก บ้านสนาม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
82 นายอาทิตย์ สุดโท บ้านสนาม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
83 นางสาวอารยากรณ์ วงศ์มิตรแท้ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
84 นายปัณณวิชญ์ ปาปะเถ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
85 นางสาวอริศรา ปาปะขา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
86 นายชนาธิป ทุมจีน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
87 นางสาวณัฐฐาพร กำมหาวงษ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
88 นางสาวอภิชญา พันหนองแสง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
89 นางสาวปภาวรินท์ ชาวประสา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
90 นางสาวศศิวิมล ปิตตะกะ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
91 นางสาวจารวี หริคำภา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
92 นางสาวปนัดดา เมืองศรี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
93 นางสาวนฤมล แสงสุริโย วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
94 นางสาวปุณณารมย์ พุ่มสุข วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
95 นางสาวปัณฑารีย์ เทพภักดี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
96 นางสาวอนัญพร​ หวังสุข​ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
97 นายเฉลิมวงค์ ศรีบุญเรือง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
98 นางสาวชวิศา แก้วสังข์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
99 นายมนัสนันท์ เจิมแสน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
100 นางสาวชนันภรณ์ มะโน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
101 นางสาวปัณฑิตา ปะระทัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
102 นางสาวอธิชา เละละ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
103 นายชนพัฒน์ บุบผากอง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
104 เด็กหญิงพรชนก วรหมื่น วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
105 นางสาวศิริกุลนัดดา คุรินทร์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
106 เด็กหญิงนภสร พรมแสง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
107 นางสาววิราพร ศรีโสภา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
108 นางสาวชนาภรณ์ มะโน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
109 นางสาวมาลิษา จรศรชัย วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
110 นายณัฐวุฒิ นุพัด วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
111 นางสาวกัลยรัตน์ อุปมัย วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
112 นางสาวปริญญา ชินชนะ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
113 นายวธัญญุตาพงษ์ คำเสนาะ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
114 นางสาวฉัตรธิญา จันบัติ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
115 นายกันต์​ธีร์​ ปะทัง​ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
116 นายเกียรติยศ บุตะโชติ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
117 นางสาววัชราภา ไชยสถาน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
118 นางสาวณิชารีย์ แสงพิมพ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
119 นางสาวดอกเหมย ละดาวัลย์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
120 นางสาวพิมพ์มนัส อิงอาจ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
121 นางสาวกิมิทา ช่างยา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
122 เด็กชายอภิสิทธิ์ ณะธิไทย วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
123 นายปฐถวี อินธิแสว วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
124 นางสาวจิรภิญญา ชาฤทธิ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
125 เด็กหญิงชญาดา บุณยกรกิตติ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
126 นางสาววันวิสา สีพิซิ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
127 นายณัยณพ กุลนิตย์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
128 นางสาวณัฐวรา สูงเนิน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
129 นางสาววรดา ประพาศพงษ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
130 เด็กหญิงทัศนีย์ ติลาโพธิ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
131 นายฤชากรณ์ เพียรเเก้ว วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
132 นางสาวจิรัชญา จะโลนา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
133 นางสาวภัทรภร สุวรรณะ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
134 นายวัทธิกร คำมุก วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
135 นางสาวศศิภา ปาปะโก วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
136 นางสาววิยะดา ศัตรู วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
137 นางสาวนภัสกร ดงประการ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
138 นายธีรเดช แสนสุข วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
139 นางสาวรุจิรา พลขุนทด วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
140 นางสาวชุติ​กาญจน์​ จิตรา​พ​ิ​เนตร​ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
141 นายภูชิต ปัญญาสิทธิ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
142 นายณัฐพงษ์ บาลไธสง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
143 นางสาวจิรปรียา ปักกาโล วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
144 นางสาวกวินทรา เอกรักษา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
145 นางสาวนิลยา ศรีวรรณะ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
146 เด็กหญิงชฎาพร นนทะนำ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
147 นางสาวพลอยขวัญ อุ่นพิกุล วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
148 นางสาวจุฑามาศ สอิ้งทอง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
149 นางสาวปนัดดา วงษ์คำสุข วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
150 นางสาวปิ่นสุดา สิงห์ฉลาด วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
151 นางสาวพรไพลิน เฉวียงหงส์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
152 นางสาวณัฏฐณิชา จันทศิลป์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
153 นางสาวปภาวรินทร์ ศรีวะรมย์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
154 นางสาวสุธาธินี สมศักดิ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
155 นางสาวพิชชญาภา ปะสังขีนี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
156 นายณัฐมงคล ศรีบุญเรือง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
157 นางสาวพิชญา วัฒนวริทธิ์ธร วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
158 นางสาวภัทรสุดา ปุระเวทายัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
159 นางสาวกิตติยาภรณ์ พวงเวียง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
160 นางสาวจิระภิญญา ชาวสน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
161 นางสาวอริสา จันทพรม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
162 นางสาวนวนันต์ มงคลช่วง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
163 นางสาวกาญจนา ปักกะมานัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
164 นางสาวศิริพร เชื่อนิจ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
165 นางสาวอภิญญา ศรีสังข์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
166 นางสาวนิรมล ประทุมตะ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
167 นางสาวศิรินญา ปักกาเวสา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
168 นายรัฐพล ดำรงค์ชาติ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
169 นางสาวสกุลตลา ปาปะไมล์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
170 นางสาวปารวี โสดาปัดชา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
171 นางสาวภัทรธิดา โทนะหงษา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
172 นางสาวพิชชาพร แสนคำอ้วน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
173 นางสาวกุลธิดา ศรีหาชาด วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
174 นายธนวิทย์ สุนนนาม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
175 นางสาวศุจีภรณ์ พิมพา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
176 นางสาวธันย์ชนก ชาวเกวียน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
177 นางสาวพิมพ์วลัญช์ นิลดวง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
178 นางสาวศุภลักษณ์ ทิ้งโคตร วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
179 นางสาวสุชาวดี ศิริเลี้ยง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
180 นายกิตติทัต ทองนาเหนือ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
181 นางสาวณิชากร เสนสกุล วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
182 นางสาวชัญญากร แก้วจันดา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
183 นางสาวชลดา บุญสวาย วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
184 นางสาวเกสรา คุณหงษ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
185 นางสาวจิรายุ กำหัวเรือ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
186 นางสาวพรพรรณ จันทอง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
187 นางสาวจีรนันท์ อิ้มพัฒน์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
188 นางสาวภัทรนันท์ กำมหาวงษ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
189 นางสาวอภิญญา ยศสา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
190 นางสาวกัลญาภรณ์ เกี้ยมแสนเมือง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
191 นางสาวญาณิศา เพชรอาษา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
192 นางสาวประกายปรียา จันทรัตน์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
193 นางสาวพรชิตา จูมเกตุ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
194 นางสาวศศิรา กรโสภา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
195 นายพลกฤต ชาวกะตา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
196 นางสาวคติยา สีกรม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
197 นายกฤตพณ โกยรัมย์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
198 นางสาวธีราพร ขุนวารินทร์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
199 เด็กชายเอกธนวิชญ์ ปะวะเสริม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
200 นายธนะฉัตร ใจภักดี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
201 นางสาวศุภรัตน์ชญา ศรีวิโรจน์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
202 นายธนกร ยิ่งดัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
203 นางสาวณัฐนิชา ประภาศรี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
204 นางสาวณัฐวดี สมบัวคู วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
205 เด็กชายธนภัทร ภัทราบุญญากุล วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
206 นายสุวิจักขณ์ นะราช วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
207 นายอนาวิล อุดร วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
208 นายธนัยชนก ศรี​สมพงษ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
209 นางสาววริศรา ปาปะเต วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
210 นายอชิรวิชญ์ ดีสืบชาติ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
211 นางสาวปาริฉัตร บุญยัสสะ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
212 นางสาวศุภัทรตรา สุดเนตร วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
213 นางสาวชลนิทรา ปะมาคะมา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
214 นายพณิชพงศ์ ปัจจัยเก วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
215 นางสาวภัทรวดี เตโพธิ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
216 นางสาวจิราวรรณ ประบุญเรือง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
217 นางสาวอังคณา หิตธิเดช วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
218 นายนนทกร อ้วนเลิง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
219 นางสาวสุพิชญา วิเชียรรมย์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
220 นางสาวอินทิรา ปินะสา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
221 นายธนวัฒน์ บัวรัตน์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
222 นางสาวธนาภา มาตตรา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
223 นายภัทรพล ประมูลจักโก วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
224 นายณัฎฐชัย ทองสุทธิ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
225 นายทยากร วิเชาว์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
226 นางสาวเบญญาภา รามสีดา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
227 นายจงวิจิฐ ศรีชุม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
228 นางสาวศิริมา สุดสม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
229 เด็กชายปฏิพน เภตรา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
230 นางสาวพรธีรา ไกรวรรณ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
231 นางสาวพิชญาภรณ์ กัณโสภา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
232 นายทรงภพ ปัตตานัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
233 นางสาวณัฐกานต์ วันทายุทธ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
234 นางสาวไปรยา สามไชย วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
235 นางสาวพอเพียง จำปาทอง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
236 นางสาวอรทัย ผ่านแผ้ว วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
237 นายพิชิตชัย ครองสี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
238 นางสาวนิรชร วันจงคำ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
239 นางสาวรัฐพร ตะโน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
240 นายพลวัต จันทแสง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
241 นายชยากร ปุญยะสาร วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
242 นางสาวอรศิริ ศรีโฮง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
243 นายวงศธร มูลบุญ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
244 นางสาวชญาดา ปาสาจัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
245 นางสาวรัชนีกร นามสมบูรณ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
246 นางสาวชยิสรา ปุนบุดดา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
247 นางสาวชมพูนุช โนศรี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
248 นางสาวรัตนาวลี ปะเสระกัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
249 นางสาวพิชญธิดา พุทธลา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
250 นางสาวฐารียา เขตคำขวา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
251 นายกษมา ปิ่นหอม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
252 นางสาวกิตติกานต์ ชัยธานี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
253 นางสาวสุธามัย ศรีโฮง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
254 นางสาววรวรรณ ทองทวี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
255 นางสาวบุณยาพร ปัตตายะสา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
256 นางสาวธัชพรรณ จันทศร วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
257 นางสาวชนาภัทร วัฒนวิบูลย์กิจ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
258 นายวรพจน์ ประจักโก วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
259 นางสาวเกศรินทร์ ศรีคุณ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
260 นางสาวกฤษณา ประจักกัตตา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
261 เด็กหญิงกมลชนก กองโส วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
262 นายปกรณ์ พิมพล วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
263 นางสาวภัทรวดี พิสุวรรณ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
264 นางสาวณัฐกานต์ ธรรมสา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
265 นายวันชัย พันธ์มุง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
266 นางสาวอินทราราณี สุพรรณกลาง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
267 นางสาวคริษฐา เหล็กกล้า วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
268 นายณัฐพงษ์ บุญสิทธิ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
269 นางสาวปิยธิดา แกล้วกล้า วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
270 นางสาวบวรรัตน์ บุญเลี้ยง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
271 นางสาวกัลญาลักษณ์ เกี้ยมแสนเมือง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
272 นายพีรพัฒน์ วัชรานุสรณ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
273 นางสาวพัชราภรณ์ สัทธานนท์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
274 นางสาวยุพารัตน์ เทียกนา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
275 นางสาวธัญชนก ดวงหงษ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
276 เด็กหญิงสุพรรณณิกา นิ่มคำ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
277 นางสาวอาภาวรรณ ชาววาปี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
278 นางสาวปวริศา ปักเคระเต วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
279 นางสาวอรดา เนื่องโพธิ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
280 นางสาวปาณิศา สาสีดา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
281 นายภัทรพล ผาใต้ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
282 เด็กชายชัยนรากรณ์ นิราราศน์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
283 นางสาวปาลิตา นิมาลา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
284 นายโรจน์ศักดิ์ กิลี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
285 นางสาวศรสวรรค์ จันทิชัย วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
286 นางสาวนันทิกานต์ สุทธิสาคร วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
287 นางสาวสุธาวัลย์ พิลาโท วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
288 นายอิสระ แป้นไทย วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
289 นางสาวชลดา ชาติวิเศษ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
290 นางสาวกัญญารัตน์ ชามาตร์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
291 นางสาวจิราพัชร ทัดไทย วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
292 นางสาววรัชยา ชัยอินทร์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
293 นายกฤตณัฐ ประนัดเต วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
294 นายธนพนธ์ หลาบสีดา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
295 นางสาวมีสุข ชัยเสริม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
296 นางสาววรัฏฐา จันทร์พินิจ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
297 นางสาวกัญญารัตน์ เอกโชติ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
298 นายพชร ปิดสาโย วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
299 นางสาวจรรยพร เเสนสะท้าน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
300 นายธนวิทย์ บานเย็น วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
301 นางสาวชุติกาญจน์ ทองปาน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
302 นางสาวณัฐชา ชัยทา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
303 นายชิษณุพงศ์ ภาระโข วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
304 นางสาวประสิทธิพร พรมแพน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
305 นางสาวกัลยกร ปัญจะรถสา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
306 นางสาวพิยดา ฉัตรศรี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
307 นางสาวเจียระไน ปะวะเสนัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
308 นางสาวชณากาญท์ หมั่นนอก วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
309 นางสาวศิรินเนตร ตรีวิเศษ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
310 นางสาวปนัดดา ปะมังคะสัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
311 นางสาวกชกร ศรีสุราช วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
312 นายน่านฟ้า ปาปะโม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
313 นายกฤษณพล เกิดโพชา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
314 นายศุภากร ประทุมสัน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
315 นางสาวจุฑารัตน์ คำมั่น วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
316 นางสาวพงศ์ภรณ์ เเคนสิงห์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
317 นางสาวศุภวดี เจริญถนอม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
318 นายกฤษกร การะน้อย วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
319 นายเศรษฐพงศ์ เหล่าสิทธิ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
320 นางสาวศุภลักษณ์ สายชารี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
321 นางสาวชลิตา เคลื่อนไธสง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
322 นางสาวกชกร ปัญจะเเก้ว วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
323 เด็กหญิงนิชาภา สมสะกีสิทธิ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
324 นายพนธกร ค้าสุกร วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
325 นายธนกฤต ชัยลิ้นฟ้า วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
326 นางสาวนัยน์ภัค ทิพย์รม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
327 นายศุภวิชญ์ ทองตัน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
328 นายมฆวาร โคตรพัฒน์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
329 นายวชิรวิทย์ อัปมะระกัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
330 นางสาวศิริยาภรณ์ โบราณมูล วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
331 นายภักดี กัญมาสา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
332 นางสาวภัชราภรณ์ เอ้ตุโพธิ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
333 นางสาวธัญชนก ศรีสมศักดิ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
334 นายอินทัช โพธิ์จันทร์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
335 นางสาวภัณฑิรา วัชรไกร วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
336 นางสาวพรธีรา พิณรัตน์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
337 นางสาวปณาลี บุญมายันต์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
338 นางสาวอินทิรา ชมภูหลง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
339 นายณัฐพงษ์ บัวรัตน์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
340 นายภูริภัทร์ สิมชาด วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
341 นางสาวอนัญพร บุพตา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
342 นางสาวขวัญข้าว อุ่นพิกุล วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
343 นางสาวอภิชณันท์​ จำปา​โอ้ก​ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
344 นายวุฒิชัย พาโคกทม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
345 นางสาวสุภัคิรันดร์ แข็งแรง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
346 นางสาวจารุวรรณ ลีนาค วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
347 นางสาวบุญญาพร สุวรรณธาดา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
348 เด็กชายเทพรักษา บริรัตน์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
349 นายกวีวัฒน์ ยุสิ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
350 นางสาวธีราพร ดงไมตรี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
351 นายภูริดล โนศรี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
352 นางสาวศิริพร ปักเหนือ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
353 นางสาวศิรดา หาคลัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
354 นายสินธุชา ปราเมต วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
355 นายธนวัฒน์ สุพะกำ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
356 นางสาวบุษกร สุตะนนท์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
357 นางสาวชาลิสา สุขประทัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
358 นางสาวอริสรา สัณฐิติบวร วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
359 นายกันยภวิษย์ เรืองสมบัติ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
360 นายชินกร โคกอรัญ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
361 นางสาวศิรดา วงศ์โพธิสาร วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
362 นายธนกฤต มูลทรา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
363 นายตรีเพชร อินทร์เพ็ชร์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
364 นางสาวรวิสรา ตะภา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
365 นางสาวพิมพิรา โยวะ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
366 นางสาวสุกานดา ภาคฐิน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
367 นางสาวนันทกานต์ นิสสัย วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
368 นางสาวจีรณา อินวงศ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
369 นางสาวรุ่งนภา สืบสิงห์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
370 นางสาววิรัญญา หนูแก้ว วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
371 นายศิวกร ประวัดศรี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
372 นายนัทธพงศ์ สีทอง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
373 นางสาวศิริรัตน์ เปการี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
374 นางสาวชนาพร ท้วมเเก้ว วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
375 นางสาวอนัญญา โยธมาตร วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
376 นายพัฒนพงษ์ หนูแก้ว วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
377 นางสาวเมทาวี ปักษี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
378 นางสาวทิพภาวรรณ โตทองหลาง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
379 นายโชติพล ทองปลิว วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
380 นางสาวนิภา ไปใหน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
381 เด็กหญิงจิราภา วงษา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
382 นางสาววรัชยา สาวัตถี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
383 นางสาวสวภาว์ อาระหัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
384 นายวัชรกิต ไชยฤทธิ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
385 นางสาวนันฐกานต์ มะณีแสง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
386 นายชนวัตร สิทธิสาร วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
387 นายวรัญญู ศิริมนตรี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
388 นางสาวรังสิยา ประเก วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
389 นางสาวธัญญรัตน์ สุนทะวงษ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
390 นางสาวเมยาวดี มะพันธ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
391 นายพีรพงศ์ ดงกาวัน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
392 นางสาวกนกวรรณ บุณยกาญจนะพันธุ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
393 นายอธิโชค คำโสภา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
394 นางสาวอุไรวรรณ จันสุราช วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
395 นายกฤษณ์จินต์ ศรีสารคาม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
396 นายทักษ์ดนัย น้อยมี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
397 นางสาวพรชนก ชนะมาร วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
398 นางสาวพิมญาดา กินากุล วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
399 เด็กหญิงปุณยาพร ม่วงทา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
400 นายสหรัฐ ภูศรี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
401 นายพงษ์​นรินทร์​ จร​บุ​รมณ์​ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
402 นางสาวนันทิดา ภิบาลจอมมี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
403 นางสาวสีห์สกุล ชุมสาย ณ อยุธยา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
404 นายพีระภัทร คำสิงห์สัย วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
405 นางสาวเกศราวรินทร์ มัชปะโม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
406 นายอชิรวิทย์ พซา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
407 นางสาวอุมาภรณ์ ปะกำแหง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
408 นางสาวปวีณ์ธิดา มาลาหอม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
409 นางสาวภัทรลดา อินทร์ชู วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
410 นายภูวเนศวร์ สาแก้ว วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
411 นางสาวธิดารัตน์ สุปินชมภู วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
412 นายพิชญุม์ แสนเสนา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
413 นายโชคชัย มัดถาปะโท วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
414 นายนิติภูมิ ปาสารักษ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
415 นางสาวธัญญามาศ ฟอกกลาง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
416 นางสาวอทิตยา อุปกัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
417 นายกิตติวัฒน์ ปะตังทะโล วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
418 นายจิรายุ เทียบมัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
419 นางสาวอารยา ไปมา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
420 นายปรวีร์ ปะติเท วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
421 นายอัครนิจ วังสอง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
422 นางสาวธีริศรา ลาดบัวขาว นาดูนประชาสรรพฺ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
423 นางสาวอรอุมา คำพันธ์ โรงเรีบนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
424 นายศุทธวีร์ ยืนสุข วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
425 เด็กหญิงกฤติกา ปะมาคะมา พระกุมารร้อยเอ็ด 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 10 มีนาคม 2565
426 นายกฤษฎา จากศาล โรงเรียนบ้านนาเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
427 นายเฉลิมศักดิ์ ป้องขวาเลา โรงเรียนบ้านนาเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
428 นางสาวพิมพ์ลภัส โทอะรัญ โรงเรียนบ้านนาเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
429 นางสาวมุทิตา ปาสานะตา บ้านนาเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
430 นางสาววรนุช เหง่าหนองทุ่ม โรงเรียนบ้านนาเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
431 นางสาวปิยะพร เงินเต็ม โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
432 นายณัฐพล ปาสาใน โรงเรียนบ้านนาเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
433 นางสาวธิดาภรณ์ ประชุมพิมาย โรงเรียนบ้านนาเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
434 นางสาวขนิษฐา ชูขุนทด โรงเรียนบ้านนาเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
435 นางสาวสิริยากร ม่วงศรี โรงเรียนบ้านนาเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
436 นางสาวนันท์นภัส ปาสาใน โรงเรียนบ้านนาเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
437 นายจิรัชย์ อะมะมูล โรงเรียนบ้านนาเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
438 นายชินวัตร จินดารักษ์ โรงเรียนบ้านนาเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
439 นางสาวอภิญ วงษ์อภัย โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
440 นางสาวฐิตินันต์ กุลนาค โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
441 นางสาวชนาภา ภูแม่นเขียน โรงเรียนบ้านนาเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
442 นางสาววิมลณัฐ ปิดสายะ วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
443 นายณฐวุฒิ เชียงเหนือ วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
444 นายรัตน์ตพงษ์ โพธิจักร วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 10 มีนาคม 2565
445 นายชนพัฒน์ กีฬา ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
446 นางสาวคณิศร เชาว์จันทร์ วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 10 มีนาคม 2565
447 นางสาวกนกพรรณ ชุมพล โรงเรียนชุมพวงศึกษา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 10 มีนาคม 2565
448 นางสาวนุชจิรา พันเสนา โรงเรียนประชาพัฒนา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
449 นางสาวฐิติมา บุญยะรัตน์ โรงเรียนบ้านนาเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
450 นางสาวกรรณิการ์ ถนัดค้า บ้านนเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
451 นางสาวชลธิชา ปัดไชยโย สารคามพิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
452 นายปฏิวัติ สงค์ตา วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 10 มีนาคม 2565
453 นายณภัทร แสงโทโพธิ์ วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 10 มีนาคม 2565
454 นางสาวณัฐนพิน มะลาศรี ประชาพัฒนา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
455 นางสาวภัทราวดี บุญเจริญ บ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
456 นายนพัตธร มะปะทา บ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
457 นางสาววันวิสาข์ ห้อยไธสง บ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
458 นางสาวกัลยกร รถทอง วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
459 นายกิตติพงษ์ มิ่งไชย วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
460 นายชุติพนธ์ ตอบไธสงค์ บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
461 นายชิติพัทธ์ ประทุมรุ่ง บ้านหนองไฮ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
462 นางสาวอาริยา รัดหนองขี โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
463 นายปวริศ โมหา อนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
464 นายรัฐภูมิ ลือโสภา บ้านโพธิ์ชัย 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
465 นายธกร เพ็งสุวรรณ์ แก่นนครวิทยาลัย 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
466 นางสาวเขมจิรา สุภาพรรณ งัวบาพิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ภาษา 10 มีนาคม 2565
467 นางสาวพัชรพร คงแสนคำ งัวบาพิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
468 นายเกียรติธนพัฒน์ นาคศิริศิล วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
469 นายภานุวัฒน์ ตีทอง วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 10 มีนาคม 2565
470 นายฟ้าประทาน นะวะภา วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 10 มีนาคม 2565
471 นายกฤตภาส ปาระจูม วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 10 มีนาคม 2565
472 นายสุวินัย เกณฑ์มา โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
473 เด็กหญิงสุธาริณี สมัญญา โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 10 มีนาคม 2565
474 นางสาวกิตติ์ธัญญา ปาปะเพ ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
475 นางสาวพิมพ์ชนก แซ่ซิ้ม ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
476 นางสาวธัชพรรณ หงษ์ประสิทธิ์ ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
477 เด็กหญิงกนกวรรณ โพนกองเส็ง วัดสระทอง 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
478 นางสาวธัญญรัตน์ จำวัน ปรีชานุศาสน์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
479 เด็กหญิงปภัสสร ประเมศรี โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
480 นายคุณาธิป ไปมา วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
481 นางสาววราภรณ์ ทองไทย โรงเรียนบ้านตำเเย(ประชานุเคราะห์) 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
482 นายพาทิศ จันทอุตสา โรงเรียน วัดสุทราวาส 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 10 มีนาคม 2565
483 เด็กหญิงจุฑาพร ลายพรหม โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
484 เด็กชายวิทวัส เกี้ยวไธสง โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
485 นายธนกร ปาปะกาย สมุทรสาครบูรณะ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
486 นายโชคชัย โนนอาษา วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
487 นายนันทิพัฒน์ กำมหาวงษ์ วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 11 มีนาคม 2565
488 นายอดิศร นักบุญ วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 11 มีนาคม 2565
489 นายธนภัทร เกตุศิริ วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
490 นายจิรพัฒน์ เกิดมงคล วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 11 มีนาคม 2565
491 นางสาวศุภากร โฉมฉิน จอมสุรางค์อุปถัมป์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ภาษา 11 มีนาคม 2565
492 นางสาวจริยาภรณ์ ภูมิกอง นาดูนประชาสรรค์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
493 นายไกรราช ปาปะขำ หนองไฮ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
494 นายปรัชญา ปาปะขำ บ้านหนองไฮ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
495 นายธนวัฒน์ บัวสอน บ้านหนองไฮ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
496 นางสาวนันทนัช พรหมบางญวน บ้านหนองไฮ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
497 นางสาวกชกร ปิดตานัง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
498 นายชลภังกร บัวบังใบ โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
499 เด็กชายณัฐพล แสนวังศรี วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
500 นายพีรพัฒน์ สระสม นาดูนประชาสรรค์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
501 นางสาวนารีรัตน์ อินอุ่นโชติ งัวบาวิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
502 นางสาวอฐิติยา โยอาศรี โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
503 นายพิพัฒน์ กัณหา โรงเรียนบ้านหนองไฮ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
504 นายวรภพ เอี่ยมสอาด นาข่าวิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
505 นายณัฐภูมิ กีตา วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 11 มีนาคม 2565
506 นางสาวธนภรณ์ ดงตะใน ประชาพัฒนา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
507 นายจตุรงค์ ชินชาด วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
508 นางสาวชลรดา เกรียงโลกา เซนต์ราฟาแอล 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
509 นางสาวปัณฑิกา พฤทธิ์ธนังกุล จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
510 นายพุฒิพงษ์ บุญละคร บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
511 นายธนดล ปะเกาทัน บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
512 นายภาณุวิชญ์ อร่ามศรี สารคามพิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
513 นายสรวิชญ์ นวมวัตร์ ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
514 นายเจริญพงษ์ เพ็ญศรี สารคามพิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
515 นางสาวดวงหทัย ภิรมย์ไกรภักดิ์ ขามป้อมพิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 12 มีนาคม 2565
516 นายพีรณัฐ สียางนอก วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 12 มีนาคม 2565
517 นายเทิดไท สิงห์สุวรรณ วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 12 มีนาคม 2565
518 นายพิพัฒน์ จุลฬา วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 12 มีนาคม 2565
519 นายธนภัทร ภูจำปา วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
520 นางสาวกิตติยา ฮาดภักดี ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
521 นางสาวอริสา ไชยนา เสือโก้กวิทยาสรรค์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
522 นางสาวจุฑาทิพย์ พรมเกตุ เสือโก้กวิทยาสรรค์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ภาษา 12 มีนาคม 2565
523 นางสาวณัฐวลัญช์ วงภูธร เสือโก้กวิทยาสรรค์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ภาษา 12 มีนาคม 2565
524 นายพิทักษ์บวร มังฆัง จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
525 นางสาวปาริฉัตร ทันบาล บ้านหนองแสน 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 12 มีนาคม 2565
526 นางสาวเมธิการ สุนะเสน เสือโก้กวิทยาสรรค์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
527 นายคณิศร เมาะระศรี อยุธยาวิทยาลัย 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
528 นางสาวปารวีย์ ขำเลิศ ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 12 มีนาคม 2565
529 นางสาวอภิชญา ทันบาล บ้านหนองแสน 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 12 มีนาคม 2565
530 นางสาวพัชราวดี เบ้าสิงห์ วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
531 นางสาวจันทิมา วงษ์พรม บ้านหนองแสน 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
532 นางสาวนฤมล ทรงประโคน บ้านหนองป้าน 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
533 นางสาวโชติมณี แก่นพรม พยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
534 นางสาวพิมพ์ลภัส พิมขวัญ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
535 นางสาวศิรามน ใจวรรณะ นาเชือกพิทยาสรรค์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
536 นางสาวยุภาภรณ์ สาแก้ว โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
537 นางสาววรรณวิษา โคตะหา โรงเรียนบัวเชดวิทยา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 12 มีนาคม 2565
538 นางสาวทิพวรรณ สมประสงค์ บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
539 นางสาวช​ญ​า​นิ​ษ​ฐ​์​ กุล​วงษ์​ โรงเรียน​นา​ข่า​วิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
540 เด็กหญิงพรธีรา สิงหาราโท โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
541 นางสาวสิริวิมล ปริเวสูง นาข่าวิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
542 เด็กชายสายชล ด้วงประโคน โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 13 มีนาคม 2565
543 นางสาวปณิตา ปะวันนา โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
544 นายจิรวัฒน์ นินทะสิงห์ โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
545 นางสาวนวิยา แปนบ้าน โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
546 นายภูบดินทร์ เรืองวิเศษ โรงเรียนยางวิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 13 มีนาคม 2565
547 นางสาวปุณฑริกา ปัตตายะโส วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
548 นายศักรินทร์ ดีจะมาลา เสือโก้กวิทยาสรรค์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
549 นายภัทรกฤต แก้วมหาชัย เสือโก้กวิทยาสรรค์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
550 นายกฤษดา ภูมิประเสริฐ ขามป้อมพิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
551 นางสาวอารียา ประพฤตินอก ขามป้อมพิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 13 มีนาคม 2565
552 นางสาวกัลย์สุดา ประสีระเตนัง วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 13 มีนาคม 2565
553 นางสาวศุภาพิชญ์ หมายสุข นาข่าวิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
554 นางสาวดวงพร ไอยะลา นาข่าวิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
555 นายอนวัช โพธิละเดา วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
556 นายธินาธิป ปิดตาละเต วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
557 นายเกียรติภูมิ ภูมิพันธ์ วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
558 เด็กชายศุกลวิชญ์ ประโคทัง วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
559 นางสาวพิชญาภา ถนอมศักดิ์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
560 นางสาวอรปรีญา พรมแพน โรงเรีวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 13 มีนาคม 2565
561 นายวัฒนา พัฒอำพันธ์ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
562 นางสาวณิศวรา พรดี เทพมิตรศึกษา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 14 มีนาคม 2565
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน ประเภท แผนการเรียน วันที่สมัคร สถานะ

สถิติการรับสมัครแบบแยกเขตบริการ ของชั้น ม.1

จำนวนคน

วันที่

ในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ

สถิติการรับสมัครแบบแยกโรงเรียน ของชั้น ม.4

จำนวนคน

วันที่

โรงเรียนอื่น โรงเรียนเดิม

สถิติการรับสมัครแบบแยกเพศ ของชั้น ม.1

สถิติการรับสมัครแบบแยกเพศ ของชั้น ม.4

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป

for_wab