ยอดรวมเงินบริจาค
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 02:20:56 น.

716,100 บาท

ข้อมูลการบริจาค (แยกตามรุ่นศิษย์เก่า)

ลำดับ รุ่นที่ จำนวนเงินบริจาค หมายเหตุ
ลำดับ รุ่นที่ จำนวนเงินบริจาค หมายเหตุ

ข้อมูลการบริจาค (บุคลากรโรงเรียนและบุคคลทั่วไป)

ลำดับ ชื่อ-สกุล ประเภท ตำแหน่ง จำนวนเงินบริจาค หมายเหตุ
ลำดับ ชื่อ-สกุล ประเภท ตำแหน่ง จำนวนเงินบริจาค หมายเหตุ