หมายเลขโทรศัพท์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นางสุภาภรณ์ ช่างถม ครู 0899418685 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
2 นางยุวดี กันทา ครู 0867847074 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
3 นางประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล ครู 0878536499 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
4 นายพูนศักดิ์ อารพล ครู 0872207844 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
5 นายสนิท พรรณศิลป์ ครู 0862369945 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
6 นายวสันต์ อันทะไชย ครู 0812607885 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
7 นายชัยยศ ทองสมบูรณ์ ครู 0862258219 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
8 นายนารถ พรรณะ ครู 0898418070 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
9 นายสมคิด โพคันโย ครู 0872329570 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
10 นายณัฐพัชร์ ปทุมพร ครู 0810539990 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
11 นายอนันต์ ปัดคำ ครู 0903546189 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
12 น.ส.โอบบุญ โสรัจจ์ ครู 0955189954 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
13 นายชัยยศ จระเทศ ครูผู้ช่วย 0939328084 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ