หมายเลขโทรศัพท์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นายประดิษฐ์ สังขเภท ครู 0868563092 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
2 นายพิชัย สำราญสุข ครู 0862511840 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
3 นายวิฑูรย์ บ่าพิมาย ครู 043799372 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
4 นายหงษ์ทอง ประนัดศรี ครู 0817690860 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
5 นายอำนวย วรไวย์ ครู 0872267665 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
6 นางจารุภา มะธุเสน ครู 0817080684 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
7 นายวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง ครู 092556540 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
8 นายสมทรัพย์ จันทร์แก้ว ครู 0885875387 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
9 นายเลิศพิภพ แสนวัง ครู 0827419711 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
10 น.ส.วราภรณ์ จันทสมบัติ ครูผู้ช่วย 0817181933 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
11 น.ส.จิตติพร จันมาศ ครูผู้ช่วย 0910188484 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา