หมายเลขโทรศัพท์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นางวรรณจรีย์ เจริญสุข ครู 0878609529 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
2 นางสุมาลา สุวรรณพันธุ์ ครู 0872371273 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
3 นางนงค์รัก พินทะปะกัง ครู 0817992501 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
4 นายประพันธ์ วรรณสุทธิ์ ครู 0849558420 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
5 นางจตุรพร ทอนมาตย์ ครู 0850055579 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
6 น.ส.ลัดดา แสงโทโพ ครู 0819741774 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
7 นางจรีพร ทองภูวงศ์ ครู 0836623678 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
8 นางกรทิพย์ ปัญโญ ครู 0895749829 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
9 นายคมสัน สัตตรัตนำพร ครู 0611146636 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
10 นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์ ครู 0813698100 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
11 น.ส.สุพรรษา ทัพธานี ครู 0918679342 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
12 น.ส.ปรียานุช จำละคร ครู 0885944623 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
13 น.ส.วรรณเพ็ญ ปาสานะโก ครู 0879509066 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
14 นางปัทมา ปินะทาใน ครูผู้ช่วย 0918024185 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
15 นายนพพล โสโท ครูผู้ช่วย 0880292693 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
16 นายศุภษร บุดดา ครู 0868741685 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
17 นางทัศนีย์ สีหาบุญมาก ครู 0831433326 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ