หมายเลขโทรศัพท์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นางนิดา กิจจินดาโอภาส ครู 0811171354 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2 นายธนัฐ จันทเขต ครู 0876079887 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3 น.ส.อุดมลักษณ์ วานิชชัง ครู 0812600744 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4 นางจำปา สืบสุนทร ครู 0810503041 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5 นางขนิษฐา เตชะนอก ครู 0836775717 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6 น.ส.สุวรรณี ผาผง ครู 0857602379 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
7 นายสุประวัติ พูลพิพัฒน์ ครู 0821077520 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8 นางประภาศรี ทิพย์พิลา ครู 0849810879 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
9 นางพุทธชาติ ปะกิคา ครู 0804143892 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
10 นางลักษมี ม่วงคลา ครู 0896194589 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
11 น.ส.ชมพู สัจจวาณิชย์ ครู 0872149652 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
12 นายธนัช ภูมิชูชิต ครู 0876425491 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
13 นายนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์ ครู 0804163594 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
14 นายประเพียร ลดาวัลย์ ครู 0898437547 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
15 นายสมศักดิ์ โกการัตน์ ครู 0895702183 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 นางสุคนธา โคตรโสภา ครู 0807412250 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
17 นางไอลัดดา ปามุทา ครู 0845904079 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 นายไพโรจน์ สุวรรณศรี ครู 0862266353 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
19 ว่าที่ร้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ ครู 0813690900 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
20 นายชูเกียรติ คุ้มเนตร ครู 0890310900 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
21 น.ส.กันต์กนิษฐ์ โพธิจักร ครู 0883312960 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
22 น.ส.อรุณรัศมี จันทพรม ครู 0842030381 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
23 นางวันทนีย์ ดาสม ครู 0807582565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
24 น.ส.เพ็ญณภา ขันไสว ครู 0885359306 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25 นายสิทธิชัย วาลมนตรี ครู 0811489470 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
26 น.ส.อัมวิกา ทวยจันทร์ ครู 0847906403 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
27 น.ส.จุรีรัตน์ เทียงคำ ครู 0935438691 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
28 น.ส.พิชชานันท์ จันทพรม ครู 0831474907 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
29 นางปิยะนุช พิกุลสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย 0821118456 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
30 น.ส.เสาวภาคย์ สีหาบุญทอง ครูผู้ช่วย 0918358886 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
31 น.ส.นิโลบล พูนศิริ ครูผู้ช่วย 0883064940 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
32 น.ส.เอมมิกา วัดพล ครูผู้ช่วย 0610586905 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
33 นายสง่า ศรีโยวงศ์ ครู 0860593767 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์