หมายเลขโทรศัพท์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นางพิศมัย สุวรรณะ ครู 0812607436 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2 นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง ครู 0872184191 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3 น.ส.วิริยา ภูน้ำย้อย ครู 0819831967 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4 นางวัฒนา ปะกิระตา ครู 0812090860 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5 นางอฤชร ฮุซัยนี ครู - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6 นายโกมล คุณพระเนตร ครู 0854471100 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
7 นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี ครู 0810569659 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
8 นางพรพิศ คุตไชยกุล ครู 0843926714 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
9 น.ส.มยุรี ลาดนาเลา ครู 0812823169 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10 นายสหเทพ ดวงดี ครู 0812616027 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
11 นางจินตนา ทะนันชัย โซเลียม ครู 0804012789 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
12 นางกุสุมา โรจนกร ครู 0885485485 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
13 นางทัศนีย์ ลามี ครู 0887454439 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
14 น.ส.นันทพร ภาวะลี ครู 043799372 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
15 น.ส.ขนิษฐา อิ่มสำอางค์ ครู 0857396933 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
16 นายชนะชัย พรดอนก่อ ครู 0856478321 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
17 น.ส.ศกุนิชญ์ ตรีประทุม ครู 0854613191 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
18 น.ส.จิราภรณ์ บุญลาด ครู 0845155374 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
19 น.ส.ณัฐชนาพร ฤทธิมนตรี ครูผู้ช่วย 0868912245 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
20 น.ส.กฤติกา กลั่นโคกสูง ครูผู้ช่วย 082302678 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
21 นางพรทิพย์ ศรีโยไว ครู 0895777756 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
22 น.ส.ลัดดาวัลย์ ขันขวา ครู 0817519781 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ