หมายเลขโทรศัพท์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นางจุฬาภรณ์ สิทธิเขต ครู 0862248475 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2 นางสุกัลยา จุฬุวรรณ ครู 0897090622 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3 นางกาญจนา สวนประดิษฐ์ ครู 0850054704 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4 นางลัดดาวัลย์ แพนลิ้นฟ้า ครู 0817397551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5 นางจิราพร ทบด้าน ครู 0818726655 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6 นางประภาพร แก้วจันดา ครู 0862206382 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7 นายบัวภา มะกา ครู 0834557364 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8 น.ส.มณีรัตน์ บุบผารัตน์ ครู 0835610498 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9 นางรจนา พรมโกน ครู 0851019770 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 นางสุมามาลย์ โสดา ครู 0903578988 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11 นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล ครู 0862395295 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 นายวิชิต เสนาราช ครู 043799372 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13 น.ส.นาถชนก ภูมั่ง ครูผู้ช่วย 0862323487 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
14 น.ส.ศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง ครูผู้ช่วย 0832860709 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
15 นางอรุณี ใหม่คามิ ครู 0967507919 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 นางนภัทร แช่มไล่ ครู 0883173507 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย