หมายเลขโทรศัพท์ครูลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นายบุญเพ็ง มัดถาประตัง ช่างปูนระดับ 4 0887282745 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
2 นายคำภู ปะนัดตะเถ ช่างปูนระดับ 4 0865795284 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
3 นายทองปาน นนทคำจันทร์ ช่างปูนระดับ 4 0878558327 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
4 นายวิจิตร ปริเตสัง ช่างปูนระดับ 4 0893986715 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
5 นายอรัญ สุจจะชารี ช่างปูนระดับ 4 0854633200 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
6 นางแสงทอง ชาววาปี ช่างปูนระดับ 4 0800121318 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
7 นางทองมา พุทโธ ลูกจ้างชั่วคราว 0883243791 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
8 นางพรพิมล ยะชมภู ลูกจ้างชั่วคราว 0879157131 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
9 นางฉวีวรรณ ราตีนู ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
10 นายสุวรรณ ปะกินัง ลูกจ้างชั่วคราว 0878283056 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
11 นายจเรน ปะนัดโส ลูกจ้างชั่วคราว 0836638522 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
12 นายบัณฑิต สุทธิเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว 0943685436 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
13 นายสุชาติ ปทุมทอง ลูกจ้างชั่วคราว 0810655925 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
14 นายสุรชัย ปะมาถา ลูกจ้างชั่วคราว 0867839140 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
15 นายเดชอุดม พิมพ์บาล ลูกจ้างชั่วคราว 0800657509 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
16 นางสุพัตรา กลิ่นกล้า ลูกจ้างชั่วคราว 0883630650 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
17 นางสาวนุชนาฎ สุปะตำ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
18 นายเรียน บุตรวิชา ลูกจ้างชั่วคราว 0819332942 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
19 นายสุรพล สุทธิเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว