หมายเลขโทรศัพท์ครูครูอัตราจ้าง

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นางลภัสรดา บุบโชติ ครูแนะแนว 0894199588 ครูอัตราจ้าง
2 นายวีระพล ประทัด เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 0854551213 ครูอัตราจ้าง
3 นางสาวดาวชเยศ ปัญญาสถรยุธ ครูภาษาจีน 0945300984 ครูอัตราจ้าง
4 นางพิชญา พุ่มโกสุม ครูสังคมศึกษา ครูอัตราจ้าง
5 นายเพิ่มยศ ปาปะภา เจ้าหน้าที่วิชาการ 0810494927 ครูอัตราจ้าง
6 นายอภิชาติ นารีจันทร์ ครูดนตรีพื้นบ้าน 0611060324 ครูอัตราจ้าง
7 นายเอกพล คำสมัย เจ้าหน้าที่การเงิน 0854518586 ครูอัตราจ้าง