หมายเลขโทรศัพท์ครูทั้งหมด

# รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ
1 นายมนณูญ เพชรมีแก้ว ผู้อำนวยการ 0850064665 ฝ่ายบริหาร
2 นายสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์ รองผู้อำนวยการ 0817297096 ฝ่ายบริหาร
3 นายวัชรินทร์ ติดวงษา รองผู้อำนวยการ 0831474508 ฝ่ายบริหาร
4 นางสาวธนาวดี แสนพินิจ รองผู้อำนวยการ 0872606065 ฝ่ายบริหาร
5 นางจุฬาภรณ์ สิทธิเขต ครู 0862248475 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6 นางสุกัลยา จุฬุวรรณ ครู 0897090622 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7 นางกาญจนา สวนประดิษฐ์ ครู 0850054704 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8 นางลัดดาวัลย์ แพนลิ้นฟ้า ครู 0817397551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9 นางจิราพร ทบด้าน ครู 0818726655 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10 นางประภาพร แก้วจันดา ครู 0862206382 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11 นายบัวภา มะกา ครู 0834557364 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 น.ส.มณีรัตน์ บุบผารัตน์ ครู 0835610498 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
13 นางรจนา พรมโกน ครู 0851019770 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
14 นางสุมามาลย์ โสดา ครู 0903578988 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
15 นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล ครู 0862395295 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
16 นายวิชิต เสนาราช ครู 043799372 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
17 น.ส.นาถชนก ภูมั่ง ครูผู้ช่วย 0862323487 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
18 น.ส.ศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง ครูผู้ช่วย 0832860709 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
19 นางอรุณี ใหม่คามิ ครู 0967507919 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
20 นางนภัทร แช่มไล่ ครู 0883173507 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
21 นางพิศมัย สุวรรณะ ครู 0812607436 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
22 นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง ครู 0872184191 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
23 น.ส.วิริยา ภูน้ำย้อย ครู 0819831967 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
24 นางวัฒนา ปะกิระตา ครู 0812090860 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
25 นางอฤชร ฮุซัยนี ครู - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
26 นายโกมล คุณพระเนตร ครู 0854471100 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
27 นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี ครู 0810569659 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
28 นางพรพิศ คุตไชยกุล ครู 0843926714 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
29 น.ส.มยุรี ลาดนาเลา ครู 0812823169 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
30 นายสหเทพ ดวงดี ครู 0812616027 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
31 นางจินตนา ทะนันชัย โซเลียม ครู 0804012789 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
32 นางกุสุมา โรจนกร ครู 0885485485 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
33 นางทัศนีย์ ลามี ครู 0887454439 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
34 น.ส.นันทพร ภาวะลี ครู 043799372 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
35 น.ส.ขนิษฐา อิ่มสำอางค์ ครู 0857396933 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
36 นายชนะชัย พรดอนก่อ ครู 0856478321 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
37 น.ส.ศกุนิชญ์ ตรีประทุม ครู 0854613191 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
38 น.ส.จิราภรณ์ บุญลาด ครู 0845155374 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
39 น.ส.ณัฐชนาพร ฤทธิมนตรี ครูผู้ช่วย 0868912245 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
40 น.ส.กฤติกา กลั่นโคกสูง ครูผู้ช่วย 082302678 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
41 นางพรทิพย์ ศรีโยไว ครู 0895777756 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
42 น.ส.ลัดดาวัลย์ ขันขวา ครู 0817519781 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
43 นางจารีย์ภัค เรืองสมบัติ ครู 0856462474 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
44 นายวรศิลป์ อักกะมานัง ครู 0872239791 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
45 นางลำดวน ดงอุทิศ ครู 0879469565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
46 นางนิภาพร อาจอารี ครู 0933822598 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
47 นางอรุณี ปะนัดถา ครู 0833404385 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
48 นางมาลัย ปะติเพนัง ครู 0801928917 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
49 นางภัทรภร วัฒนราช ครู 0877704978 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
50 ว่าที่ร้อยเอกประวัติ หัตถสินธุ์ ครู 0843993937 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
51 นางเมตตา ติดวงษา ครู 0866325248 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
52 นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์ ครู 0819651260 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
53 นายสมศักดิ์ เรืองบุญ ครู 0932182199 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
54 นางภคมน ภูมิชูชิต ครู 0874246414 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
55 นางนวลใจ พันธุวาสิฏฐ์ ครู 0818719929 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
56 นางทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ์ ครู 0803189900 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
57 นายสุนทร แต้มจันทร์ ครู 0862393460 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
58 นางวิไลวรรณ ลุนละวงศ์ ครู 0819370295 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
59 นางบุปผา ทิ้งแสน ครู 0849347418 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
60 น.ส.พลับพลึง ยอมมีสี ครู 0871035311 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
61 นายสันติ อุดคำ ครู 0876445152 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
62 นางเกษร เทวาพิทักษกุล ครูผู้ช่วย 0973416998 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
63 น.ส.มนัสวี โนนหนองคู ครู 0872159173 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
64 นางนิดา กิจจินดาโอภาส ครู 0811171354 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
65 นายธนัฐ จันทเขต ครู 0876079887 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
66 น.ส.อุดมลักษณ์ วานิชชัง ครู 0812600744 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
67 นางจำปา สืบสุนทร ครู 0810503041 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
68 นางขนิษฐา เตชะนอก ครู 0836775717 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
69 น.ส.สุวรรณี ผาผง ครู 0857602379 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
70 นายสุประวัติ พูลพิพัฒน์ ครู 0821077520 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
71 นางประภาศรี ทิพย์พิลา ครู 0849810879 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
72 นางพุทธชาติ ปะกิคา ครู 0804143892 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
73 นางลักษมี ม่วงคลา ครู 0896194589 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
74 น.ส.ชมพู สัจจวาณิชย์ ครู 0872149652 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
75 นายธนัช ภูมิชูชิต ครู 0876425491 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
76 นายนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์ ครู 0804163594 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
77 นายประเพียร ลดาวัลย์ ครู 0898437547 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
78 นายสมศักดิ์ โกการัตน์ ครู 0895702183 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
79 นางสุคนธา โคตรโสภา ครู 0807412250 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
80 นางไอลัดดา ปามุทา ครู 0845904079 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
81 นายไพโรจน์ สุวรรณศรี ครู 0862266353 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
82 ว่าที่ร้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ ครู 0813690900 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
83 นายชูเกียรติ คุ้มเนตร ครู 0890310900 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
84 น.ส.กันต์กนิษฐ์ โพธิจักร ครู 0883312960 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
85 น.ส.อรุณรัศมี จันทพรม ครู 0842030381 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
86 นางวันทนีย์ ดาสม ครู 0807582565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
87 น.ส.เพ็ญณภา ขันไสว ครู 0885359306 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
88 นายสิทธิชัย วาลมนตรี ครู 0811489470 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
89 น.ส.อัมวิกา ทวยจันทร์ ครู 0847906403 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
90 น.ส.จุรีรัตน์ เทียงคำ ครู 0935438691 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
91 น.ส.พิชชานันท์ จันทพรม ครู 0831474907 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
92 นางปิยะนุช พิกุลสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย 0821118456 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
93 น.ส.เสาวภาคย์ สีหาบุญทอง ครูผู้ช่วย 0918358886 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
94 น.ส.นิโลบล พูนศิริ ครูผู้ช่วย 0883064940 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
95 น.ส.เอมมิกา วัดพล ครูผู้ช่วย 0610586905 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
96 นายสง่า ศรีโยวงศ์ ครู 0860593767 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
97 นางวรรณจรีย์ เจริญสุข ครู 0878609529 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
98 นางสุมาลา สุวรรณพันธุ์ ครู 0872371273 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
99 นางนงค์รัก พินทะปะกัง ครู 0817992501 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
100 นายประพันธ์ วรรณสุทธิ์ ครู 0849558420 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
101 นางจตุรพร ทอนมาตย์ ครู 0850055579 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
102 น.ส.ลัดดา แสงโทโพ ครู 0819741774 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
103 นางจรีพร ทองภูวงศ์ ครู 0836623678 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
104 นางกรทิพย์ ปัญโญ ครู 0895749829 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
105 นายคมสัน สัตตรัตนำพร ครู 0611146636 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
106 นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์ ครู 0813698100 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
107 น.ส.สุพรรษา ทัพธานี ครู 0918679342 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
108 น.ส.ปรียานุช จำละคร ครู 0885944623 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
109 น.ส.วรรณเพ็ญ ปาสานะโก ครู 0879509066 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
110 นางปัทมา ปินะทาใน ครูผู้ช่วย 0918024185 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
111 นายนพพล โสโท ครูผู้ช่วย 0880292693 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
112 นายศุภษร บุดดา ครู 0868741685 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
113 นางทัศนีย์ สีหาบุญมาก ครู 0831433326 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
114 นายประดิษฐ์ สังขเภท ครู 0868563092 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
115 นายพิชัย สำราญสุข ครู 0862511840 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
116 นายวิฑูรย์ บ่าพิมาย ครู 043799372 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
117 นายหงษ์ทอง ประนัดศรี ครู 0817690860 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
118 นายอำนวย วรไวย์ ครู 0872267665 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
119 นางจารุภา มะธุเสน ครู 0817080684 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
120 นายวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง ครู 092556540 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
121 นายสมทรัพย์ จันทร์แก้ว ครู 0885875387 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
122 นายเลิศพิภพ แสนวัง ครู 0827419711 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
123 น.ส.วราภรณ์ จันทสมบัติ ครูผู้ช่วย 0817181933 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
124 น.ส.จิตติพร จันมาศ ครูผู้ช่วย 0910188484 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
125 นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์ ครู 0910522708 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
126 นายสราวุธ สระมูล ครู 0817266067 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
127 นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์ ครู 0866464999 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
128 นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย ครู 0956701355 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
129 นางสาวจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ ครูผู้ช่วย 0883216903 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
130 นางสุภาภรณ์ ช่างถม ครู 0899418685 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
131 นางยุวดี กันทา ครู 0867847074 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
132 นางประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล ครู 0878536499 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
133 นายพูนศักดิ์ อารพล ครู 0872207844 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
134 นายสนิท พรรณศิลป์ ครู 0862369945 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
135 นายวสันต์ อันทะไชย ครู 0812607885 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
136 นายชัยยศ ทองสมบูรณ์ ครู 0862258219 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
137 นายนารถ พรรณะ ครู 0898418070 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
138 นายสมคิด โพคันโย ครู 0872329570 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
139 นายณัฐพัชร์ ปทุมพร ครู 0810539990 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
140 นายอนันต์ ปัดคำ ครู 0903546189 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
141 น.ส.โอบบุญ โสรัจจ์ ครู 0955189954 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
142 นายชัยยศ จระเทศ ครูผู้ช่วย 0939328084 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
143 น.ส.สุมิตรา ทองพูล ครู 043799372 สนับสนุนการสอน
144 น.ส.สมจิตร สุทธินันท์ ครู 0813805204 สนับสนุนการสอน
145 น.ส.พรพรรณ สีละมนตรี ครู 0891649141 สนับสนุนการสอน
146 นายดำรงค์ จอมศรีกระยอม ครู 0885181540 สนับสนุนการสอน
147 นางจิตราภรณ์ ปักษ์สังคะเนย์ ครู 0818729553 สนับสนุนการสอน
148 นายนิคม เพชรโรจน์ ครู 0807439603 สนับสนุนการสอน
149 นางละอองดาว แพงคำแสน ครูผู้ช่วย 0897158013 สนับสนุนการสอน
150 น.ส.เสมอแข จันทะไทย ครูผู้ช่วย 0869857408 สนับสนุนการสอน
151 นางสมสมัย เกตุพิบูลย์ ครู 043799372 สนับสนุนการสอน
152 นางลภัสรดา บุบโชติ ครูแนะแนว 0894199588 ครูอัตราจ้าง
153 นายวีระพล ประทัด เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 0854551213 ครูอัตราจ้าง
154 นางสาวดาวชเยศ ปัญญาสถรยุธ ครูภาษาจีน 0945300984 ครูอัตราจ้าง
155 นางพิชญา พุ่มโกสุม ครูสังคมศึกษา ครูอัตราจ้าง
156 นายเพิ่มยศ ปาปะภา เจ้าหน้าที่วิชาการ 0810494927 ครูอัตราจ้าง
157 นายอภิชาติ นารีจันทร์ ครูดนตรีพื้นบ้าน 0611060324 ครูอัตราจ้าง
158 นายเอกพล คำสมัย เจ้าหน้าที่การเงิน 0854518586 ครูอัตราจ้าง
159 นายบุญเพ็ง มัดถาประตัง ช่างปูนระดับ 4 0887282745 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
160 นายคำภู ปะนัดตะเถ ช่างปูนระดับ 4 0865795284 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
161 นายทองปาน นนทคำจันทร์ ช่างปูนระดับ 4 0878558327 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
162 นายวิจิตร ปริเตสัง ช่างปูนระดับ 4 0893986715 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
163 นายอรัญ สุจจะชารี ช่างปูนระดับ 4 0854633200 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
164 นางแสงทอง ชาววาปี ช่างปูนระดับ 4 0800121318 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
165 นางทองมา พุทโธ ลูกจ้างชั่วคราว 0883243791 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
166 นางพรพิมล ยะชมภู ลูกจ้างชั่วคราว 0879157131 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
167 นางฉวีวรรณ ราตีนู ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
168 นายสุวรรณ ปะกินัง ลูกจ้างชั่วคราว 0878283056 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
169 นายจเรน ปะนัดโส ลูกจ้างชั่วคราว 0836638522 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
170 นายบัณฑิต สุทธิเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว 0943685436 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
171 นายสุชาติ ปทุมทอง ลูกจ้างชั่วคราว 0810655925 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
172 นายสุรชัย ปะมาถา ลูกจ้างชั่วคราว 0867839140 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
173 นายเดชอุดม พิมพ์บาล ลูกจ้างชั่วคราว 0800657509 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
174 นางสุพัตรา กลิ่นกล้า ลูกจ้างชั่วคราว 0883630650 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
175 นางสาวนุชนาฎ สุปะตำ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
176 นายเรียน บุตรวิชา ลูกจ้างชั่วคราว 0819332942 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
177 นายสุรพล สุทธิเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว