การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

time image

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม เรื่องการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวาปีปทุมขอเชิญสมัครเข้าร่วมการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับที่แข่งขัน แบ่งเป็น 2 ระดับ ป.5-6 และ ม.1-6 เริ่มรับสมัคร 13 พฤศจิกายน 2560 - 11 ธันวาคม 2560 และสอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.40 น.

ที่มาและความสำคัญของโครงการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม จะจัดการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้เกิดการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นในระดับต่อไป

ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น.

ข้อมูลการรับสมัคร ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:29:19
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 25 คน

ลำดับ ชื่อโรงเรียน จำนวนคนที่สมัคร
1 โรงเรียนบ้านนาฝาย 2 คน
2 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 1 คน
3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 8 คน
4 โรงเรียนวาปีปทุม 1 คน
5 โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด 1 คน
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) อ.เมือง 1 คน
7 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 3 คน
8 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1 คน
9 โรงเรียนอนุบาลทองสตา 2 คน
10 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 3 คน
11 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 1 คน
12 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 คน
รวม 25 คน
ลำดับ ชื่อจังหวัด จำนวนคนที่สมัคร
1 ขอนแก่น 1 คน
2 มหาสารคาม 10 คน
3 ร้อยเอ็ด 14 คน
รวม 25 คน